Høring - Forskrift om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.04.2017

Vår ref.: 2017/370-2/FD II 5/MAMO

Høringsbrev - forslag til forskrift om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret.

Forslaget vil sammen med lov om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret erstatte forskrift om regler om tiltak og undersøkelser m.v. ved ulykker og hendelser i Forsvaret. Dagens regelverk er utdatert og det er behov for en mer tidsriktig regulering som skal legge til rette for opprettelsen av et profesjonelt og tillitsskapende regime for undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret.

Frist for å sende inn høringssvar er 18.04.2017.

Les høringen her og svar ved å trykke på lenken «Send inn høringssvar» nederst på siden.

Høringer er åpne, og alle kan sende inn innspill. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. Høringsinstansene oppfordres til å gjøre andre som kan ha interessere av å inngi høringssvar oppmerksom på forslaget.

Spørsmål om høringen kan rettes til Magnus Mo på 23 09 62 45 eller magnus.mo@fd.dep.no.

Med hilsen

Henning Vaglum (e.f.)
ekspedisjonssjef

Geir Anders Fagerheim
avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og signert, og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Vedlegg:
1 Høringsinstanser
2 Høringsnotat

Brevet i pdf-format

Departementene
Høyesterett
Lagmannsrettene
Bergen tingrett
Fosen tingrett
Oslo tingrett
Salten tingrett
Senja tingrett
Sør-Østerdal tingrett
Bane NOR
Datatilsynet
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Domstolsadministrasjonen
Etterretningstjenesten
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarsbygg
Forsvarsstaben
Forsvarets havarikommisjon
Forsvarets logistikkorganisasjon
Forsvarsmateriell
Forsvarets sikkerhetsavdeling
Fylkesmannsembetene
Generaladvokaten
Hovedredningssentralene for Sør-Norge og Nord-Norge
Institutt for forsvarsstudier
Kriminalpolitisentralen
Kripos
Kystverket
Luftfartstilsynet
Ombudsmannen for Forsvaret
Politihøyskolen
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Norsk Romsenter
Norwegian
Petroleumstilsynet
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
SAS Norge
Sivilombudsmannen
Statsadvokatene
Sjøfartsdirektoratet
Statens havarikommisjon for transport
Statens jernbanetilsyn
Statens vegvesen
Vegtilsynet
Widerøe's Flyveselskap AS

Akademikerne
Befalets fellesorganisasjon
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening
Krigsskoleutdannede offiserers landsforening
Landsorganisasjonen i Norge
Landsutvalget for Tillitsvalgte i Forsvaret
Norges forsvarsforening
Norges juristforbund
Norsk militærjuridisk forening
Norges offisersforbund
Norges reserveoffiserers forbund
Norsk tjenestemannslag
Næringslivets hovedorganisasjon
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Næringslivets sikkerhetsråd
Personellforbundet
Yrkesorgansasjonenes sentralforbund

Til toppen