Høring - forslag om endringer i merverdiavgiftsloven og merverdiavgiftsforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.08.2011

Vår ref.: 10/5201 SL HS/KR

Høring - forslag om endringer i merverdiavgiftsloven og merverdiavgiftsforskriften

 

Finansdepartementet sender på høring forslag om endringer i merverdiavgiftsloven og merverdiavgiftsforskriften.

I høringsnotatet foreslår departementet at elektronisk levering av omsetningsoppgave for merverdiavgift skal bli den alminnelige, pliktige leveringsform.

Høringsnotatet følger vedlagt, og er også lagt ut på Finansdepartementets nettsider. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Finansdepartementet ber om høringsuttalelser innen 12. august 2011. Det bes om at høringsuttalelsene fortrinnsvis sendes til e-postadressen postmottak@fin.dep.no.
Med hilsen


Helle Harbou-Hals e.f.
avdelingsdirektør

                                                                Unni Raadim
                                                                lovrådgiver

Vedlegg 

Høringsinstansene

Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO
Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO
Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO
Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 OSLO
Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO
Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO
Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO
Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO
Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO
Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO
Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO
Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO
Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 OSLO
Arkitektbedriftene i Norge Postboks 5482 Majorstuen 0305 OSLO
Bedriftsforbundet Akersg. 41 0158 OSLO
Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO
Den Norske Advokatforening Kr. Augusts g. 9 0164 OSLO
Den norske Forfatterforening Postboks 327 Sentrum 0103 OSLO
Den norske Forleggerforening Øvre Vollg. 15 0158 OSLO
Den norske lægeforening Postboks 1152 Sentrum 0107 OSLO
Den norske Revisorforening Postboks 2914 Solli 0230 OSLO
Den norske tannlegeforening Postboks 3063 Elisenberg 0207 OSLO
Den norske veterinærforening Postboks 6781 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Finansforbundet Postboks 9234 Grønland 0134 OSLO
Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO)  Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
Fiskebåtredernes Forbund Postboks 67 6001 ÅLESUND
Forskerforbundet Postboks 1025 Sentrum 0104 OSLO
Forum for Reise og Handel Postboks 145 1371 ASKER
Fraktefartøyenes Rederiforening Postboks 2020 Nordnes 5817 BERGEN
HSH  Postboks 2900 Solli 0230 OSLO
Hurtigbåtenes Rederiforbund Helland 6390 VESTNES
Kjøttbransjens Landsforbund Postboks 6279 Etterstad 0603 OSLO
Kjøttindustriens Fellesforening Postboks 5469 Majorstuen 0305 OSLO
Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN
Kosmetikkleverandørenes Forening Postboks 6780 St. Olavs pl. 0130 OSLO
KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) Postboks 1378 Vika 0114 OSLO
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Postboks 99 Sentrum 0101 OSLO
Norges Bondelag Postboks 9354 Grønland 0135 OSLO
Norges Fiskarlag Pirsenteret 7005 TRONDHEIM
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK) Henrik Ibsens gate 20 0255 OSLO
Norges kommunerevisorforbund Postboks 1417 Vika 0115 OSLO
Norges Lastebileier-Forbund Postboks 7134 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Norges Rederiforbund Postboks 1452 Vika 0116 OSLO
Norges Skogeierforbund Postboks 1438 Vika 0115 OSLO
Norges TakseringsForbund Fyrstikkalleen 20 0661 OSLO
Norges Taxiforbund Postboks 6754 Rodeløkka 0503 OSLO
Norsk Bonde- og Småbrukarlag Øvre Vollg. 9 0158 OSLO
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening  Uranienborgv. 2 0258 OSLO
Norsk Øko-Forum (NØF) Postboks 9070 Grønland 0133 OSLO
Norske Arkitekters Landsforbund Josefines g. 34 0351 OSLO
Norske Boligbyggelags Landsforbund Postboks 452 Sentrum 0104 OSLO
NTL-Skatt Youngs g. 11 0181OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen  0303 OSLO
Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 OSLO
Selgerforbundet – Norges Handelsreisendes Landsforbund Hausmannsgate 17 0182 OSLO
Servicebedriftenes Landsforening Postboks 5473 Majorstuen 0305 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO
Skatteetatens Landsforbund Lakkeg. 3 0187 OSLO
Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum 0103 OSLO
Skatterevisorenes Forening v/Marit Ringestad Skatt Vest Njøsavegen 2  6863 LEIKANGER
Skogbrukets Landsforening Postboks 5496 Majorstuen 0305 OSLO
Småbedriftsforbundet Stensberggaten 25 0170 OSLO
Statistisk sentralbyrå Postboks 8131 Dep 0033 OSLO
Toll- og avgiftsdirektoratet Postboks 8122 Dep 0032 OSLO
Transportbedriftenes Landsforening Postboks 5477 Majorstuen 0305 OSLO

 

Til toppen