Høring - forslag om fritak for dokumentavgift og omregistreringsavgift ved omorganiseringer med skattemessig kontinuitet

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om fritak for dokumentavgift og omregistreringsavgift ved omorganiseringer med skattemessig kontinuitet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.08.2015

Vår ref.: 12/4289 SL AEI/KR

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om fritak for dokumentavgift og omregistreringsavgift ved omorganiseringer med skattemessig kontinuitet.

Forslaget legger opp til å endre rettstilstanden for hvilke omorganiseringer det ikke skal betales dokumentavgift eller omregistreringsavgift. Under forutsetning av Stortingets tilslutning, foreslås at regelendringene trer i kraft 1. januar 2016.

Vi understreker at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er fredag 21. august 2015. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på ”Send inn høringssvar”. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Torbjørn Flørenes  e.f.
fagdirektør                                                                          

                                                                    Andreas Skatvold Eide
                                                                    seniorrådgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Bedriftsforbundet

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Direktoratet for økonomistyring

Finans Norge (FNO)

Finanstilsynet

Folketrygdfondet

Hovedorganisasjonen Virke

KS

Landsorganisasjonen i Norge

NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Norges Rederiforbund

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Øko-Forum (NØF)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Statistisk sentralbyrå

Storbedriftenes skatteforum
Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor

Toll- og avgiftsdirektoratet

ØKOKRIM

Økonomiforbundet

Handelshøyskolen BI

Norges Handelshøyskole

Statkraft AS

Statnett SF

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (Advokatfirmaet Lund & Co DA)

Samarbeidande Kraftfylker v/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Norges  Eiendomsmeglerforbund

Norske Arkitekters Landsforbund

Arkitektbedriftene  i Norge

Bilimportørenes Landsforening

Coop Norge Eiendom AS

Coop Norge SA

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA)

Finansieringsselskapenes Forening/Servicekontor

Norges Lastebileier-Forbund

Norges Bilbransjeforbund

Norsk Eiendom

Småbedriftsforbundet

Småkraftforeninga

Samvirkesenteret v/May Woldsnes

Advokatfirmaet Varjag AS v/Eirik Austlid

Brønnøysundsregistrene

Statens Kartverk

Norges Automobil-Forbund NAF

Huseiernes Landsforbund

Vegdirektoratet