Høring - forslag om innføring av gebyr ved overtredelse av verdipapirhandelloven

Høringsfrist: 13. mars 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.03.2006

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

05/4208 FM AaN

13.12.2005

Høring – forslag om innføring av gebyr ved overtredelse av verdipapirhandelloven

Det vises til vedlagte høringsnotat med forslag om innføring av gebyr ved overtredelse av enkelte bestemmelser i verdipapirhandelloven. Høringsnotatet er utarbeidet av Kredittilsynet, og oversendt Finansdepartementet ved brev 31. oktober 2005.

Kredittilsynet foreslår i høringsnotatet en ny § 14-4 i lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) som gir Kredittilsynet adgang til å ilegge overtredelsesgebyr ved forsettlig eller uaktsom overtredelse av følgende bestemmelser:

  • § 2-3 første ledd (forbud mot innsidehandel)
  • § 2-4 (taushetsplikt og tilbørlig informasjonshåndtering)
  • § 2-5 (utstederselskapets plikt til å føre lister)
  • § 2-6 (primærinnsideres undersøkelsesplikt)
  • § 2-7 (forbud mot rådgivning)
  • § 2-8 (markedsmanipulasjon)
  • § 2-10 (investeringsanbefalinger)
  • § 12-1 (finansiell rapportering som avviker fra det som følger av lov eller forskrift)

Kredittilsynet foreslår også enkelte andre lovendringer, blant annet i eksisterende straffebestemmelse i verdipapirhandelloven, for å avkriminalisere overtredelser hvor adgang til å ilegge overtredelsesgebyr kan sikre tilstrekkelig etterlevelse.

Departementet ber om høringsinstansenes merknader til de forhold og forslag Kredittilsynet tar opp i det vedlagte høringsnotatet. Merknadene bes oversendt departementet innen 13. mars 2006. Merknadene bes også oversendt elektronisk til postmottak@finans.dep.no.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Brev fra Kredittilsynet av 31. oktober 2005
Høringsnotat utarbeidet av Kredittilsynet av 31. oktober 2005

Alle departementene
Aksjonærforeningen i Norge
Banklovkommisjonen
De selvstendige kommunale pensjonskasser (DSKP)
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
International Maritime Exchange ASA (IMAREX)
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Nord Pool ASA
Nordic Association of Energy Traders (NAET)
Nordisk Energimeglerforbund (NEBA)
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norsk Investorforum
Norsk Kraftforvalterforening
Norsk Tillitsmann ASA
Norsk Venture
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Norske Pensjonskassers Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Sparebankforeningen i Norge
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM