Høring - forslag til endring av erstatningsbestemmelsen i markaloven § 11

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag om endring av markaloven § 11, slik at grunneiers rett til erstatning ved vern av områder som friluftslivsområder styrkes.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.01.2016