Prop. 92 L (2015–2016)

Endringer i markaloven (rett til erstatning)

Klima- og miljødepartementet foreslår å endre erstatningsbestemmelsen i markaloven § 11 for å bringe den i samsvar med erstatningsbestemmelsen etter naturmangfoldloven § 50. Dette innebærer at erstatningsbestemmelsene for hhv vern av friluftslivsområder etter markaloven og områdevern etter naturmangfoldloven blir like.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget