Høring - forslag til endring i forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker og forskrift om prikkbelastning - økning av bøtesatser og antall prikker

De foreslåtte forskriftsendringene tar sikte på å motvirke trafikkfarlig bruk av mobiltelefon, og å opprettholde bøtenes strafferettslige effekt.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 16.11.2020

Vår ref.: 20/2142

Høring - forslag til endring i forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker og forskrift om prikkbelastning - økning av bøtesatser og antall prikker

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i:

- forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker, med sikte på å øke bøtesatsen ved overtredelse av forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn, samt oppjustere bøtesatsene ved øvrige overtredelser i samsvar med konsumprisindeksen fra 2018 til 2021.

- forskrift 19. september 2003 nr. 1164 om prikkbelastning, med sikte på å øke antallet prikker som registreres ved overtredelse av forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn fra to til tre.

Endringsforslaget er dels begrunnet i et ønske om å motvirke den trafikkfarlige bruken som innebærer tasting og/eller fokusering på telefon under kjøring, og dels i et ønske om generelt å opprettholde bøtenes pønale effekt.

Høringsfristen er satt til 16. november 2020.

Høringsnotatet er lagt ut på denne høringssiden under fanen "Høringsnotat".

Vi ber om at høringssvar blir sendt elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringssvar (funksjonen "Send inn høringssvar" på denne nettsiden). Ved helt særskilte behov for innsending på en annen måte, kan høringssvar unntaksvis sendes Samferdselsdepartementet på e-post til postmottak@sd.dep.no - saksnummer må da oppgis.

Alle innspill og høringssvar er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med andre innspill og høringssvar på vår nettside regjeringen.no.

Med hilsen

Lasse Lager (e.f.)
avdelingsdirektør

Marcel Henri Godonou
seniorrådgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Barne- og familiedepartementet

Bilimportørenes Landsforening

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Domstoladministrasjonen

Finansdepartementet

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forsvarergruppen av 1977

Forsvarsdepartementet

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Helse- og omsorgsdepartementet

Helsedirektoratet

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kongelig Norsk Automobilklub

KS

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsforeningen for Trafikkskadde

Landsorganisasjonen i Norge

MA - Rusfri trafikk

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Norges Automobil-Forbund

Norges Bilbransjeforbund

Norges Handikapforbund

Norges Juristforbund

Norges Lastebileier-Forbund

Norges Taxiforbund

Norges Turbileierforbund

Norsk Motorcykkel Union

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

Opplysningsrådet for Veitrafikken

Politidirektoratet

Politiets Fellesforbund

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Trafikkforum AS

Transportøkonomisk institutt

Trygg Trafikk

Utenriksdepartementet

Yrkestrafikkforbundet