Høring - forslag til endringer i eiendomsmeglingsforskriften om krav til sikkerhetsstillelse mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.08.2013

Vår ref.: 13/1666

Høring - forslag til endringer i eiendomsmeglingsforskriften om krav til sikkerhetsstillelse mv.

Departementet sender med dette på høring forslag til endringer i eiendomsmeglingsforskriften (forskrift 23. november 2007 nr. 1318).

Forslaget er utarbeidet av Finanstilsynet. Forslaget går ut på at kravet til sikkerhetsstillelse for eiendomsmeglingsvirksomhet økes fra 30 millioner kroner til 50 millioner kroner. Videre foreslås det at adgangen til å begrense ansvaret ved avtale økes fra 10 millioner kroner til 20 millioner kroner per oppdrag per skadelidt. Forslagene er hovedsakelig begrunnet i at antallet eiendommer som omsettes har økt, og at prisen på eiendommer har steget siden reglene sist ble endret i 2007.

Det foreslås også enkelte endringer når det gjelder klientkonti. Hovedformålet er å hindre uautoriserte uttak.

Departementet ber om høringsinstansenes merknader til forslagene innen 3. august 2013. Vi ber om at høringsuttalelsene sendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no.

Videre ber vi de enkelte høringsinstansene vurdere om høringsdokumentene også bør foreligges underliggende etater eller tilknyttede virksomheter.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Alexander Behringer
avdelingsdirektør

Høringsinstanser:

Alle departementene
Akademikerne
Banklovkommisjonen
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finansforbundet
Finans Norge
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes Landsforbund
Høgskolen i Telemark
Høyskolen i Sogn og Fjordane
Konkurransetilsynet
Norges Bank
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Regjeringsadvokaten
Skattedirektoratet
Småbedriftsforbundet
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Universitetet i Bergen
Universitetet i Nordland
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
ØKOKRIM