Høring - forslag til endringer i forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning

Saken gjelder forslag til endringer i to bestemmelser i forskrift om godkjenning etter fagskoleloven: 1) overgangsregelen vedrørende frist for etablering av internt system for kvalitetssikring presiseres, slik at det fremkommer at den kun gjelder for allerede godkjente fagskoleutdanninger, 2) NOKUT gis hjemmel til å fastsette søknadsfrister.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.01.2009

Saken gjelder forslag til endringer i to bestemmelser i forskrift om godkjenning etter fagskoleloven: 1) overgangsregelen vedrørende frist for etablering av internt system for kvalitetssikring presiseres, slik at det fremkommer at den kun gjelder for allerede godkjente fagskoleutdanninger, 2) NOKUT gis hjemmel til å fastsette søknadsfrister.
(01.12.2008)

---------------------------------------------------------------------------------- 

Dokumentet i saken  (i PDF-format):

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF- eller HTML-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

---------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Kunnskapsdepartementet fastsatte 3. april 2009 forskrift om endring i forskrift om godkjenning etter fagskoleloven. Endringsforskriften er publisert på Lovdata. Se også rundskriv F-08-09, som finnes i menyen på høyre side.

Vår ref.: 200806474

Høring - forslag til endringer i forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning

Kunnskapsdepartementet fastsatte 23. april 2008 forskrift om godkjenning etter fagskoleloven (nr. 391) med hjemmel i lov av 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) § 2 sjette ledd. Forskriften trådte i kraft 25. april 2008.

Kunnskapsdepartementet legger med dette fram forslag til endringer i to bestemmelser i forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning.

1. FRIST FOR ETABLERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING
I § 7 nr 1 i forskrift om godkjenning etter fagskoleloven heter det:

 ”Fagskoler skal ha et tilfredsstillende internt system for kvalitetssikring som sikrer kontinuerlige forbedringer og fagenes yrkesrelevans, gir tilfredsstillende dokumentasjon av kvalitetssikringsarbeidet ved institusjonen og avdekker sviktende kvalitet.” 

Til denne bestemmelsen skal det fastsettes kriterier som de interne kvalitetssikringssystemene skal vurderes i forhold til. NOKUT har opplyst at kriteriene fagskolenes interne kvalitetssikringssystem skal vurderes i forhold til, etter planen skal vedtas av styret i slutten av januar 2009, og vil tre i kraft umiddelbart.


Forskriften til fagskoleloven § 12 Overgangsregler første ledd lyder:

”Bestemmelsen om at tilbydere av fagskoleutdanning skal ha et tilfredsstillende system for kvalitetssikring trer i kraft ett år etter at kriteriene de interne systemene skal vurderes i forhold til er fastsatt, jf. denne forskrift § 7 nr. 2 annet ledd.”

Intensjonen med overgangsregelen var kun å gi tilbydere av allerede godkjente utdanninger rimelig tid til å tilpasse seg de nye kriteriene.

Revidert lov om fagskoleutdanning trådte i kraft 1. juli 2007. I forarbeidene til den reviderte loven behandles spørsmålet om kvalitetssikringssystemer utførlig. Nye søkere om godkjenning etter denne loven bør derfor, slik Kunnskapsdepartementet ser det, ha tilstrekkelig kunnskap om kravet om system for kvalitetssikring, og det er derfor ingen grunn til at overgangsbestemmelsene omfatter nye søknader om godskjenning.

Kunnskapsdepartementet vil på denne bakgrunn foreslå at forskriften presiseres, slik at det fremkommer at overgangsregelen kun gjelder for allerede godkjente utdanninger.

Kunnskapsdepartementet foreslår etter dette at ny ordlyd i § 12 første ledd blir (endring i kursiv):

”For fagskoleutdanninger som allerede er godkjent trer bestemmelsen om at tilbydere av fagskoleutdanning skal ha et tilfredsstillende system for kvalitetssikring i kraft ett år etter at kriteriene de interne systemene skal vurderes i forhold til er fastsatt, jf. denne forskrift § 7 nr. 2 annet ledd.”

2. BESTEMMELSE OM SØKNADSFRISTER
Kunnskapsdepartementet mener at NOKUT bør gis en hjemmel til å fastsette søknadsfrister. Etter departementets vurdering vil dette kunne bidra til en raskere og mer rasjonell saksbehandling, ved at NOKUT kan samle opp utdanninger av samme type, slik at de sakkyndige komiteene kan vurdere flere utdanninger samtidig.

Kunnskapsdepartementet foreslår etter dette at ordlyden i § 5 nr 2 blir (endring i kursiv):

”NOKUT utarbeider retningslinjer for behandling av søknader, herunder søknadsfrister, krav til utforming av søknader og krav til dokumentasjon av styringsordning og reglementer med mer etter lov om fagskoleutdanning.”

3. HØRINGSFRIST
Departementet tar sikte på at forskriften skal tre i kraft i februar 2009. NOKUT vil etter det kunne fastsette nye retningslinjer for søknadsbehandlingen.

Vi ber om at merknader til forskriften er departementet i hende senest 30. januar 2009. Kommentarer bes sendt via e-post til postmottak@kd.dep.no.


Med hilsen

 

Rolf L. Larsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Lars Arne Aasen
seniorrådgiver 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Arbeidsgiverforeningene (NHO, HSH og Spekter)
Elevorganisasjonene
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Fiskebåtredernes Forbund
Folkehøyskolerådet
Forsvarets høyskoler
Forum for Fagskoler
Forum for fylkesutdanningssjefer -FFU
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Hovedsammenslutningene (LO, YS, Unio og Akademikerne)
Kommunal- og regionaldepartementet
Kristne Friskolers forbund
Lærernes Yrkesforbund
Maritim Utdanningsforum
Maskinentreprenørenes Forbund - MEF
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring - NAFO
Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i sosial- og helsefag - NUFSH
Nasjonalt utvalg for tekniske fagskoler - NUTF
Nettverk for private høyskoler
NOKUT
Norges Bonde- og Småbrukarlag
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon - NITO
Norges Rederiforbund
Norges Sjøoffisersforbund
Norgesuniversitetet
Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning - NFF
Norsk kulturskoleråd
Norsk Skolelederforbund
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Riksrevisjonen
Rådet for fylkeskommunale fagskoler - RFF
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring - SRY
Sametinget
Sjøfartsdirektoratet
Skolenes landsforbund
Sosial- og helsedirektoratet
SSB
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens lånekasse for utdanning
Statens råd for funksjonshemmede
Studentorganisasjonene
Universiteter og høyskoler
Universitets- og høgskolerådet
Utdanning.no
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Voksenopplæringsforbundet - Vofo
VOX