Høring - forslag til endringer i forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning

Saken gjelder forslag til endringer i to bestemmelser i forskrift om godkjenning etter fagskoleloven: 1) overgangsregelen vedrørende frist for etablering av internt system for kvalitetssikring presiseres, slik at det fremkommer at den kun gjelder for allerede godkjente fagskoleutdanninger, 2) NOKUT gis hjemmel til å fastsette søknadsfrister.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.01.2009

Saken gjelder forslag til endringer i to bestemmelser i forskrift om godkjenning etter fagskoleloven: 1) overgangsregelen vedrørende frist for etablering av internt system for kvalitetssikring presiseres, slik at det fremkommer at den kun gjelder for allerede godkjente fagskoleutdanninger, 2) NOKUT gis hjemmel til å fastsette søknadsfrister.
(01.12.2008)

---------------------------------------------------------------------------------- 

Dokumentet i saken  (i PDF-format):

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF- eller HTML-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

---------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Kunnskapsdepartementet fastsatte 3. april 2009 forskrift om endring i forskrift om godkjenning etter fagskoleloven. Endringsforskriften er publisert på Lovdata. Se også rundskriv F-08-09, som finnes i menyen på høyre side.