Endringer i forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning

Kunnskapsdepartementet fastsatte 3. april 2009 forskrift om endring i forskrift om godkjenning etter fagskoleloven. Endringene går ut på at NOKUT gis hjemmel til å fastsette søknadsfrister, og at det presiseres at overgangsregelen vedrørende frist for etablering av system for kvalitetssikring bare gjelder allerede godkjente fagskoleutdanninger. Rundskrivet orienterer nærmere om endringene.

Adressater ifølge liste


Nr.
F-08-09
Vår ref.
200806474
Dato
03.04.2009

 

Endringer i forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning


Kunnskapsdepartementet fastsatte den 23. april 2008, med hjemmel i lov av 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) § 2 sjette ledd, forskrift om godkjenning etter fagskoleloven (nr. 391).

Departementet vurderte at det var behov for enkelte endringer i forskriften om fagskoleutdanning, og i brev av 1. desember 2008 ble utkast til endringer i to bestemmelser i forskriften sendt på høring. De angjeldende bestemmelsene vedrører søknadsfrister og frist for etablering av system for kvalitetssikring.

Høringsfristen i saken ble satt til 30. januar 2009.

Departementet mottok 22 høringssvar i saken, hvorav flesteparten ikke hadde merknader til endringsforslaget.


Bestemmelser om søknadsfrister – § 5 nr 2 i forskriften om fagskoleutdanning

Departementet foreslo i høringsbrevet endringer i forskriftens § 5-2 slik at Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) får hjemmel til å fastsette søknadsfrister. Etter departementets vurdering vil dette kunne bidra til raskere og mer rasjonell saksbehandling, da det vil medføre at NOKUT kan samle opp søknader om godkjenning av utdanninger av samme type, slik at de sakkyndige komiteene kan vurdere flere utdanninger samtidig. Departementet forutsetter at det fastsettes mer enn én søknadsfrist pr. år for å sikre nødvendig fleksibilitet.


På denne bakgrunn foreslo departementet en tilføyelse til forskriftens § 5 nr. 2, slik at NOKUT gis adgang til å fastsette søknadsfrister. Det kom ikke inn vesentlige merknader til forslaget i høringsrunden. Departementet har derfor, i samsvar med høringsbrevet, fastsatt følgende endring i § 5 nr. 2 (endring i kursiv):

     ”NOKUT utarbeider retningslinjer for behandling av søknader, herunder søknadsfrister, krav til utforming av søknader og krav til dokumentasjon av styringsordning og reglementer med mer etter lov om fagskoleutdanning.” 


Frist for etablering av system for kvalitetssikring – § 12, første ledd i forskrift om fagskoleutdanning

Revidert lov om fagskoleutdanning trådte i kraft 1. juli 2007. I forarbeidene til loven, Ot. prp. nr. 39 (2006–2007), er spørsmålet om kvalitetssikring behandlet utførlig.

I loven er det stilt krav om at tilbyderne skal ha interne systemer for kvalitetssikring, jf. fagskolelovens § 2 fjerde ledd. Dette ble nedfelt i forskriften om fagskoleutdanning som ble sendt ut gjennom rundskriv F-09-08 av 25. april 2008. Her heter det i § 7 nr. 1:

”Fagskoler skal ha et tilfredsstillende internt system for kvalitetssikring som sikrer kontinuerlige forbedringer og fagenes yrkesrelevans, gir tilfredsstillende dokumentasjon av kvalitetssikringsarbeidet ved institusjonen og avdekker sviktende kvalitet.”

Forskriftens § 12 omhandler overgangsregler. Første ledd inneholder bestemmelse om frist for når et tilfredsstillende system for kvalitetssikring skal tre i kraft. Departementet foreslo i høringsbrevet av 1. desember 2008 en endring av bestemmelsen, slik at det fremkommer at denne overgangsregelen kun gjelder for allerede godkjente utdanninger.

I høringsrunden var det få merknader til forslaget. Noen instanser ønsker riktignok å skyve på fristen for å ha kvalitetssikringssystemet på plass. Departementet anser likevel at den foreslåtte fristen er tilstrekkelig, og har derfor, i samsvar med forslaget i høringsbrevet, fastsatt følgende endring i § 12 første ledd (endring i kursiv):

”For fagskoleutdanninger som allerede er godkjent, trer bestemmelsen om at tilbydere av fagskoleutdanning skal ha et tilfredsstillende system for kvalitetssikring i kraft ett år etter at kriteriene de interne systemene skal vurderes i forhold til, er fastsatt, jf. denne forskrift § 7 nr. 2 annet ledd”.


Endringene i fagskoleforskriften trer i kraft straks.


Med hilsen

Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef
Lars Arne Aasen
seniorrådgiverVedlegg:

Forskrift om endring i forskrift om fagskoleutdanning (PDF-fil)

Adresseliste (PDF-fil)

------------------------------------------------------------------------------------------

Rundskriv F-08-09 kan også lastes ned i PDF-format ved å klikke på lenken nedenfor.

Rundskriv F-08-09 (PDF-fil)

For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html