Dokument

Ny forskrift om godkjenning etter fagskoleloven

Kunnskapsdepartementet fastsatte 23. april 2008 ny forskrift om godkjenning etter fagskoleloven. Forskriften trer i kraft 25. april 2008.

NOKUT
Tilbydere med godkjente fagskoletilbud
Tilbydere som har søkt om godkjenning av fagskoletilbud

 

Nr.
F-09-08
Vår ref.
200802677
Dato
25.04.2008

 

Ny forskrift om godkjenning etter fagskoleloven

Kunnskapsdepartementet har 23. april 2008 fastsatt forskrift om godkjenning etter fagskoleloven (nr. 391) med hjemmel i lov av 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) § 2 sjette ledd. Forskriften trådte i kraft 25. april 2008, jf. vedlegg.

Den nye forskriften erstatter forskrift 10. november 2003 nr. 1343 forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning.

Ny godkjenningsforskrift for fagskoleutdanning var på høring med svarfrist 25. januar 2008. Det kom inn 44 høringsuttalelser.

Flere instanser har i høringsrunden etterspurt mer detaljerte bestemmelser i godkjenningsforskriften. Loven og forskriften setter en del minimumskrav for godkjenning av fagskoleutdanning. Lovens forarbeider, i særlig grad Ot.prp. nr. 39 (2006-2007) Om lov om endringer i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning, gir flere føringer for detaljeringsgraden i godkjenningsforskriften. Den nye forskriften er overordnet, slik den gamle var. Det er delegert til NOKUT å utfylle kriterier basert på hva som er forsvarlig for å sikre kvalitet, fleksibilitet og studentenes rettigheter.

Den nye godkjenningsforskriften åpner for at tilbyder av utdanning som er godkjent som fagskoleutdanning på bestemte vilkår kan få fullmakt til selv å opprette fagskoleutdanninger innen avgrensede fagområder (godkjent tilbyder), jf. fagskolelovens § 2 annet ledd. Flere høringsinstanser har ønsket en videre ordning enn det departementet foreslo i høringen. Departementet mener det er viktig å samle erfaring og å gå forsiktig ut med en nokså snever ordning før det kan bli aktuelt å utvide ordningen. Dette er også i tråd med lovens forarbeider. Departementet mener imidlertid at det etter noe tid er naturlig å evaluere hvordan ordningen har fungert, for å vurdere om den kan utvides.

Revidert fagskolelov stiller krav om at tilbyderne skal ha interne systemer for kvalitetssikring, jf. fagskolelovens § 2 fjerde ledd. NOKUTs rolle som til tilsynsinstans er tydeliggjort, jf. fagskolelovens § 2 femte ledd. Disse endringene gjenspeiles i den nye godkjenningsforskriften.

Som følge av innspill fra høringsinstansene har departementet gjort noen endringer i godkjenningsforskriften, i forhold til det forslaget som ble sendt på høring. Karantenebestemmelsene i §§ 5, 6, 7 og 9 er gjort mer fleksible. Det er kommet inn en bestemmelse i § 9 om at godkjente tilbydere skal få kommentere revideringsrapporter. Ikrafttredelsestidspunktet for kravet om at fagskoletilbydere skal ha et godkjent system for kvalitetssikring er utsatt, og sees i sammenheng med tidspunktet NOKUT fastsetter kriterier på området. I tillegg er det gjort presiseringer i §§ 5 til 9, samt i merknadene til §§ 3, 7 og 10.


Med hilsen

Rolf L. Larsen (e.f.)
avdelingsdirektør
Bjørn R. Stensby
seniorrådgiver

 

Vedlegg:

1. Adresseliste over tilbydere med godkjente fagskoletilbud og tilbydere som har søkt om godkjenning av fagskoletilbud (PDF-fil)

2. Forskrift om godkjenning etter fagskoleloven (lenke til Lovdata)


Kopimottagere:
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forum for fagskoler
Fylkeskommunene
Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i sosial- og helsefag
Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Sjøfartsdirektoratet
Sosial- og helsedirektoratet
Studentorganisasjonene
Universitets- og høgskolerådet