Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring om endringer i forskrift om Lånekassens adgang til innhenting av opplysninger

Det foreslås en utvidelse av hjemmelen for å hente inn opplysninger fra Skatteetaten, som en konsekvens av endringer i støtteordningen for elever og lærlinger i videregående opplæring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.03.2015

Vår ref.: 15/280

Høring  - forslag til endringer i forskrift om Lånekassens adgang til innhenting av opplysninger

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift 28. august 2014 nr. 1123 om Lånekassens adgang til innhenting av opplysninger.  Forskriften er gitt med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte. Lovens § 23 gir departementet adgang til å fastsette forskrifter om Lånekassens adgang til å hente inn opplysninger fra andre til bruk i forvaltningen av utdanningsstøtteordningene og tilbakebetalingen av utdanningslån. 

Det foreslås to endringer i forskriften om Lånekassens adgang til innhenting av opplysninger. 

Det foreslås en utvidelse av Lånekassens hjemmel for å hente inn opplysninger fra Skatteetaten. Stortinget har vedtatt vesentlige endringer i vilkårene for behovsprøving av stipend til søkere som har rett til videregående opplæring. En av endringene som foreslås er at stipend skal behovsprøves mot et annet inntektsgrunnlag enn i dag, noe som krever en mindre utvidelse av forskriftsbestemmelsen om hvilke opplysninger som kan hentes inn fra Skatteetaten. 

Det foreslås også en endring i forskriften for å ta inn og presisere innholdet i en foreslått lovendring i § 23 i lov om utdanningsstøtte. Endringen gir hjemmel for å hente inn visse bestemte opplysninger fra fylkeskommunen om lærlinger og lærekandidater. Dette forslaget har vært på alminnelig høring[1], og forutsatt at lovendringen blir vedtatt, må forskriften også endres i samsvar med ny lovhjemmel. 

Forslagene er nærmere forklart og begrunnet i vedlagte høringsnotat.

For å få virkning fra og med oppstarten av behandlingen av søknader for undervisningsåret 2015-2016, må endringene fastsettes senest i slutten av april 2015. Høringsfristen er derfor noe forkortet.

Kunnskapsdepartementet ber om at høringssvar sendes elektronisk til [email protected] innen 27. mars 2015.  Høringsdokumentene vil om kort tid bli publisert på departementets nettsider på adressen http://regjeringen.no/id2364381 Der er også mulig å levere høringssvar direkte fra denne nettsiden.

Med hilsen

Ellen Smogeli (e.f.)
fung. avdelingsdirektør                Halvor Midtfjellse
                                                       seniorrådgiver

                                                    

[1] https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Horing--forslag-til-endringer-i-utdanningsstotteloven/id2008293/
 

Departementene

Folkehøgskolerådet

Kristne friskolers forbund

Nettverk for private høyskoler

Norske fag- og friskolers forbund

Private høyskoler

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)

Universiteter og høyskoler

Universitets- og høgskolerådet

ANSA

Elevorganisasjonen

Norsk studentorganisasjon

Samskipnadsrådet

Studentsamskipnadene

Datatilsynet

Forbukerombudet

Forbrukerrådet

Fylkesmennene

Fylkeskommunene

Riksrevisjonen

Skattedirektoratet

Statens innkrevingssentral

Statens lånekasse for utdanning

Sivilombudsmannen

Utdanningsdirektoratet

Akademikerne

Hovedorganisasjonen Virke

KS – kommunesektorens organisasjon

Landsorganisasjonen i Norge

Næringslivets Hovedorganisasjon

Unio

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Funksjonshemmendes fellesorganisasjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Norges forskningsråd

Sametinget

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Til toppen