Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forslag til endringer i forskrift om unntak for skip som tilhører Forsvaret eller som benyttes i dets tjeneste fra skipssikkerhetsloven

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift av 29. juni 2007 nr. 819 om unntak for skip som tilhører Forsvaret eller som benyttes i dets tjeneste fra lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven). Høringsnotatet er vedlagt.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.03.2015

Vår ref.: 12/00441

1. Innledning

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift av 29. juni 2007 nr. 819 om unntak for skip som tilhører Forsvaret eller som benyttes i dets tjeneste fra lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven). Høringsnotatet er vedlagt.

2. Bakgrunn

Da skipssikkerhetsloven ble vedtatt i 2007, var lovutvalget og Nærings- og handelsdepartementet oppmerksom på at loven ville kunne være vanskelig å implementere i Forsvaret i sin helhet som følge av Forsvarets organisering og særskilte operative behov. I forskrift av 29. juni 2007 nr. 819 ble dermed skip som tilhører Forsvaret eller som benyttes i dets tjeneste unntatt enkelte av skipssikkerhetslovens bestemmelser, sammen med et generelt unntak fra skipssikkerhetsloven ved ekstraordinære forhold.

Det har imidlertid vist seg mer krevende å implementere skipssikkerhetslovens øvrige bestemmelser i Forsvaret enn først antatt. Dette skyldes delvis at loven primært er rettet mot sivile skip og skipsfart og delvis det store omfanget av forskrifter som løpende har blitt utgitt med hjemmel i skipssikkerhetsloven. Det har vist seg vanskelig å etterleve samtlige forskrifter. Eksempelvis finnes det tilfeller hvor forskrifter er hjemlet i bestemmelser som Forsvaret ikke er unntatt fra, men som inneholder reguleringer av områder hvor Forsvaret i utgangspunktet skal være unntatt.

Av ovennevnte følger det at Forsvaret har et behov for å justere gjeldende unntaksforskrift. Forskriften skal sikre at driften av Forsvarets skip oppfyller skipssikkerhetslovens intensjon om å trygge liv, helse, miljø og materielle verdier, men samtidig ta hensyn til Forsvarets særskilte organisering og operative behov.

3. Nærmere om forslaget

Det foreslås å innta nye definisjoner i forskriften, slik at ansvarsforholdene internt i Forsvaret tydeliggjøres. Videre foreslås det å utvide det generelle unntaket fra skipssikkerhetsloven som følge av ekstraordinære forhold, slik at også innleide skip faller innenfor unntaket der det er nødvendig som ledd i suverenitetshevdelse, myndighetsutøvelse eller redningsaksjon.

Det er både et behov for og et ønske om at Forsvaret implementerer et korresponderende regelverk på de områder hvor Forsvarets skip er unntatt fra skipssikkerhetsloven. Det foreslås dermed at Forsvarssjefen delegeres myndighet til å utarbeide instrukser og direktiver som erstatter regelverket på de områder Forsvarets skip er unntatt fra. Videre foreslås det at Forsvarssjefen tildeles myndighet til også å fastsette instrukser og direktiver for områder hvor Forsvarets skip i utgangspunktet ikke er unntatt fra. Dette gjelder for de tilfeller dette er nødvendig som følge av Forsvarets organisering og særskilte operative behov. I slike tilfeller vil det være det militære skipssikkerhetsregelverket som vil være styrende for Forsvarets virksomhet. Sikkerhetslovens intensjoner skal alltid være førende for instrukser og direktiver som utarbeides av Forsvaret.

I tillegg foreslås det at tilsynsfunksjonen for Forsvarets skip fastsettes i forskriften.

4. Avslutning

Høringsfristen er satt til fredag 13. mars 2015. Forsvarsdepartementets kontaktperson er Mads Halle Olsen, som kan nås pr. telefon på 23 09 61 82 eller pr. e-post på mads-halle.olsen@fd.dep.no.

Merknader til høringen kan sendes elektronisk til postmottak@fd.dep.no og bes merket 201200441.

Med hilsen
Kjersti C. Klæboe (e.f.)
ekspedisjonssjef

Severin Vikanes
avdelingsdirektør

Høringsbrev med underskrift og datostempel (pdf)

American Bureau of Shipping  nmd@eagle.org

Arbeids- og sosialdepartementet  postmottak@asd.dep.no

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet  postmottak@bld.dep.no

Bureau Veritas  NOR_NS@bureauveritas.com

CEFOR  cefor@cefor.no

ClassNK  ol@classnk.or.jp

De sjøkyndiges forbund  moritz.askildt@online.no

Den norske advokatforening  post@advokatforeningen.no

DNV GL  flag.state.group@dnvgl.com

Direktoratet for arbeidstilsynet  post@arbeidstilsynet.no

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap  postmottak@dsb.no

Finansdepartementet  Arkiv.postmottak@fin.dep.no

Fiskebåtredernes forbund  fiskebat@fiskebat.no

Fiskeridirektoratet  postmottak@fiskeridir.no

Fiskeri- og havbruknæringens landsforening  firmapost@fhl.no

Kystverket  post@kystverket.no

FFI  firmapost@ffi.no

Finansnæringens hovedorganisasjon  fnh@fnh.no

Forsvarsbygg  servicesenter@forsvarsbygg.no

Forsvarsstaben  forsvaret@mil.no

Fraktefartøyenes rederiforening  firmapost@fraktefartoyene.no

GARD  companymail@gard.no

Havarikommisjonen  post@aibn.no

Helse- og omsorgsdepartementet  postmottak@hod.dep.no

Hovedredningssentralen Nord-Norge  mailto@jrcc-bodoe.no

Hovedredningssentralen Sør-Norge  post@jrcc-stavanger.no

Hurtigbåtenes rederiforbund  post@hrf.no

Høyskolen i Vestfold  postmottak@hive.no

Høyskolen i Ålesund  postmottak@hials.no

Høyskolen Stord Haugesund  postmottak@hsh.no

Intertanko  oslo@intertanko.com

Justis- og beredskapsdepartementet  postmottak@jd.dep.no

Klima- og miljødepartementet  postmottak@kld.dep.no

Kommunal- og moderniseringsdepartementet  postmottak@kmd.dep.no

Kongelig Norsk Båtforbund  post@knbf.no

Kunnskapsdepartementet  postmottak@kd.dep.no

Kystverket  post@kystverket.no

Landbruks- og matdepartementet  Postmottak@lmd.dep.no

Lloyd's Register  oslo@lr.org

Marintek  info@marintek.sintef.no

Maritimt Opplæringskontor Sør/Vest Norge  post@maropp.no

Maskinistforbundet  post@dnmf.no

Miljødirektoratet  post@miljodir.no

NHO Sjøfart  post@nhosjofart.no

Norges Fiskarlag  fiskarlaget@fiskarlaget.no

Norsk Industri  post@norskindustri.no

Nordisk Institutt for Sjørett  sjorett-adm@jus.uio.no

Norges Kystfiskarlag  post@norgeskystfiskarlag.no

Norges Miljøvernforbund  post@nmf.no

Norges Naturvernforbund  naturvern@naturvern.no

Norges Rederiforbund  post@rederi.no

Norsk Elektroteknisk Komité  nek@nek.no

Norsk losforbund  formann@norsklos.org

Norsk Sjøoffiserforbund  oslo@sjooff.no

NSM  post@nsm.stat.no

Nærings- og fiskeridepartementet  postmottak@nfd.dep.no

Olje- og energidepartementet  postmottak@oed.dep.no

Opplæringskontoret for maritime fag  post@maritimefag.no

Pelagisk foreining  post@pelagisk.net

Petroleumstilsynet  postboks@ptil.no

Post- og teletilsynet  firmapost@npt.no

Redningsselskapet  post@nssr.no

RINA Services S.p.A  sandefjord.office@rina.org

SAFE  safe@safe.no

Samferdselsdepartementet  postmottak@sd.dep.no

Sjøfartsdirektoratet  postmottak@sjofartsdir.no

Sjømannsforbundet  firmapost@sjomannsunion.no

Skuld  osl@skuld.com

Statens havarikommisjon for transport  post@aibn.no

Statens Kartverk Sjøkartverket  sksk@statkart.no

Sysselmannen på Svalbard  firmapost@sysselmannen.no

Telenor radioinspeksjonen  radioinspeksjonen@telenor.com

Utenriksdepartementet  postmottak@mfa.dep.no

Vegdirektoratet  firmapost@vegvesen.no

Til toppen