Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forslag til endringer i forskrift om unntak for skip som tilhører Forsvaret eller som benyttes i dets tjeneste fra skipssikkerhetsloven

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift av 29. juni 2007 nr. 819 om unntak for skip som tilhører Forsvaret eller som benyttes i dets tjeneste fra lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven). Høringsnotatet er vedlagt.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.03.2015

Vår ref.: 12/00441

1. Innledning

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift av 29. juni 2007 nr. 819 om unntak for skip som tilhører Forsvaret eller som benyttes i dets tjeneste fra lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven). Høringsnotatet er vedlagt.

2. Bakgrunn

Da skipssikkerhetsloven ble vedtatt i 2007, var lovutvalget og Nærings- og handelsdepartementet oppmerksom på at loven ville kunne være vanskelig å implementere i Forsvaret i sin helhet som følge av Forsvarets organisering og særskilte operative behov. I forskrift av 29. juni 2007 nr. 819 ble dermed skip som tilhører Forsvaret eller som benyttes i dets tjeneste unntatt enkelte av skipssikkerhetslovens bestemmelser, sammen med et generelt unntak fra skipssikkerhetsloven ved ekstraordinære forhold.

Det har imidlertid vist seg mer krevende å implementere skipssikkerhetslovens øvrige bestemmelser i Forsvaret enn først antatt. Dette skyldes delvis at loven primært er rettet mot sivile skip og skipsfart og delvis det store omfanget av forskrifter som løpende har blitt utgitt med hjemmel i skipssikkerhetsloven. Det har vist seg vanskelig å etterleve samtlige forskrifter. Eksempelvis finnes det tilfeller hvor forskrifter er hjemlet i bestemmelser som Forsvaret ikke er unntatt fra, men som inneholder reguleringer av områder hvor Forsvaret i utgangspunktet skal være unntatt.

Av ovennevnte følger det at Forsvaret har et behov for å justere gjeldende unntaksforskrift. Forskriften skal sikre at driften av Forsvarets skip oppfyller skipssikkerhetslovens intensjon om å trygge liv, helse, miljø og materielle verdier, men samtidig ta hensyn til Forsvarets særskilte organisering og operative behov.

3. Nærmere om forslaget

Det foreslås å innta nye definisjoner i forskriften, slik at ansvarsforholdene internt i Forsvaret tydeliggjøres. Videre foreslås det å utvide det generelle unntaket fra skipssikkerhetsloven som følge av ekstraordinære forhold, slik at også innleide skip faller innenfor unntaket der det er nødvendig som ledd i suverenitetshevdelse, myndighetsutøvelse eller redningsaksjon.

Det er både et behov for og et ønske om at Forsvaret implementerer et korresponderende regelverk på de områder hvor Forsvarets skip er unntatt fra skipssikkerhetsloven. Det foreslås dermed at Forsvarssjefen delegeres myndighet til å utarbeide instrukser og direktiver som erstatter regelverket på de områder Forsvarets skip er unntatt fra. Videre foreslås det at Forsvarssjefen tildeles myndighet til også å fastsette instrukser og direktiver for områder hvor Forsvarets skip i utgangspunktet ikke er unntatt fra. Dette gjelder for de tilfeller dette er nødvendig som følge av Forsvarets organisering og særskilte operative behov. I slike tilfeller vil det være det militære skipssikkerhetsregelverket som vil være styrende for Forsvarets virksomhet. Sikkerhetslovens intensjoner skal alltid være førende for instrukser og direktiver som utarbeides av Forsvaret.

I tillegg foreslås det at tilsynsfunksjonen for Forsvarets skip fastsettes i forskriften.

4. Avslutning

Høringsfristen er satt til fredag 13. mars 2015. Forsvarsdepartementets kontaktperson er Mads Halle Olsen, som kan nås pr. telefon på 23 09 61 82 eller pr. e-post på [email protected]

Merknader til høringen kan sendes elektronisk til [email protected] og bes merket 201200441.

Med hilsen
Kjersti C. Klæboe (e.f.)
ekspedisjonssjef

Severin Vikanes
avdelingsdirektør

Høringsbrev med underskrift og datostempel (pdf)

American Bureau of Shipping  [email protected]

Arbeids- og sosialdepartementet  [email protected]

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet  [email protected]

Bureau Veritas  [email protected]

CEFOR  [email protected]

ClassNK  [email protected]

De sjøkyndiges forbund  [email protected]

Den norske advokatforening  [email protected]

DNV GL  [email protected]

Direktoratet for arbeidstilsynet  [email protected]idstilsynet.no

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap  [email protected]

Finansdepartementet  [email protected]

Fiskebåtredernes forbund  [email protected]

Fiskeridirektoratet  [email protected]

Fiskeri- og havbruknæringens landsforening  [email protected]

Kystverket  [email protected]

FFI  [email protected]

Finansnæringens hovedorganisasjon  [email protected]

Forsvarsbygg  [email protected]

Forsvarsstaben  [email protected]

Fraktefartøyenes rederiforening  [email protected]

GARD  [email protected]

Havarikommisjonen  [email protected]

Helse- og omsorgsdepartementet  [email protected]

Hovedredningssentralen Nord-Norge  [email protected]

Hovedredningssentralen Sør-Norge  [email protected]

Hurtigbåtenes rederiforbund  [email protected]

Høyskolen i Vestfold  [email protected]

Høyskolen i Ålesund  [email protected]

Høyskolen Stord Haugesund  [email protected]

Intertanko  [email protected]

Justis- og beredskapsdepartementet  [email protected]

Klima- og miljødepartementet  [email protected]

Kommunal- og moderniseringsdepartementet  [email protected]

Kongelig Norsk Båtforbund  [email protected]

Kunnskapsdepartementet  [email protected]

Kystverket  [email protected]

Landbruks- og matdepartementet  [email protected]

Lloyd's Register  [email protected]

Marintek  [email protected]

Maritimt Opplæringskontor Sør/Vest Norge  [email protected]

Maskinistforbundet  [email protected]

Miljødirektoratet  [email protected]

NHO Sjøfart  [email protected]

Norges Fiskarlag  [email protected]

Norsk Industri  [email protected]

Nordisk Institutt for Sjørett  [email protected]

Norges Kystfiskarlag  [email protected]

Norges Miljøvernforbund  [email protected]

Norges Naturvernforbund  [email protected]

Norges Rederiforbund  [email protected]

Norsk Elektroteknisk Komité  [email protected]

Norsk losforbund  [email protected]

Norsk Sjøoffiserforbund  [email protected]

NSM  [email protected]

Nærings- og fiskeridepartementet  [email protected]

Olje- og energidepartementet  [email protected]

Opplæringskontoret for maritime fag  [email protected]

Pelagisk foreining  [email protected]

Petroleumstilsynet  [email protected]

Post- og teletilsynet  [email protected]

Redningsselskapet  [email protected]

RINA Services S.p.A  [email protected]

SAFE  [email protected]

Samferdselsdepartementet  [email protected]

Sjøfartsdirektoratet  [email protected]

Sjømannsforbundet  [email protected]

Skuld  [email protected]

Statens havarikommisjon for transport  [email protected]

Statens Kartverk Sjøkartverket  [email protected]

Sysselmannen på Svalbard  [email protected]

Telenor radioinspeksjonen  [email protected]

Utenriksdepartementet  [email protected]

Vegdirektoratet  [email protected]

Til toppen