Høring - forslag til endringer i kapitalforvaltningsforskriftene

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.11.2009

Vår ref.: 06/356 FM NM

Høring - forslag til endringer i kapitalforvaltningsforskriftene


Finansdepartementet har i den senere tid foretatt en gjennomgang av regelverket for forsikringsselskapenes og pensjonskassenes kapitalforvaltning og har vurdert behov for endringer i forskrift 12. desember 2007 nr. 1457 om livsforsikringsselskapers og pensjonsforetaks kapitalforvaltning og forskrift 12. desember 2007 nr. 1456 om skadeforsikringsselskapers kapitalforvaltning. Noen tekniske endringer i begge forskrifter ble fastsatt ved forskrift 6. juli 2009 nr.990. Forslag til endringer i skadeforsikringsselskapers kapitalforvaltning fremmet i NOU 2008: 20 er til vurdering i departementet etter høringen som ble gjennomført tidligere i år.

Forslag til endringer som nå sendes på høring, er utarbeidet av Kredittilsynet på oppdrag fra Finansdepartementet. Kredittilsynets høringsnotat av 26. juni 2009 med tilhørende forslag til endringsforskrift er vedlagt. Blant annet foreslås det at: 1) den generelle grensen for alternative plasseringer (den så kalte ”sekkeposten”) økes fra 7 prosent til forsikringsdirektivets grense på 10 prosent; 2) 10 prosent grensen for plassering i ett enkelt UCITS fond oppheves; 3) det åpnes for eiendomsinvesteringer gjennom minoritetsandeler i holdingstrukturer med flere mellomliggende ledd; 4) infrastrukturinvesteringer innføres som en ny aktivaklasse uten øvre grense.

Finansdepartementet gjør spesielt oppmerksom på at ovennevnte forslag fra Kredittilsynet – dersom de blir gjennomført - vil medføre en betydelig lempning av begrensninger i nåværende regelverk. Departementet imøteser derfor høringsinstansenes innspill om eventuelle innstramninger i forhold til Kredittilsynets forslag.

Finansdepartementet vil også be høringsinstansene om en grundig vurdering av forslag som knytter seg til infrastrukturinvesteringer: av forslaget som sådan og av detaljene i forslaget, herunder om en vurdering om avgrensningen i definisjonen av infrastrukturinvesteringer er klar og praktisk gjennomførbar. Høringsinstansene bes dessuten vurdere følgende formulering av forskriftenes § 2-4 første ledd:
 
Derivater kan anvendes i den utstrekning de bidrar til å redusere selskapets risiko eller på annen måte effektiviserer forvaltningen av selskapets eiendeler eller forpliktelser. Et selskap kan bare anvende derivater som nevnt i § 3-1 første ledd når derivatets underliggende er notert eller når det på annen måte foreligger en betydelig handel med betryggende kursfastsettelse på derivatets underliggende. Derivatet må i alle tilfeller daglig kunne verdiberegnes på en pålitelig og kontrollerbar måte.

Finansdepartementet ber om at høringsmerknader oversendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no, i tillegg til ordinær post innen 6. november 2009. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemsorganisasjoner mv.


Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                              Per Øystein Eikrem
                                                                              avdelingsdirektør

Vedlegg

Høringsinstanser


Alle departementene
Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Banklovkommisjonen
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Energibedriftenes Landsforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
KS
Nordic Association of Energy Traders (NAET)
Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
Nordisk Energimeglerforbund (NEBA)
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Kommunerevisorforening
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Investorforum
Norsk Kraftforvalterforening
Norsk Venture
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Pensjonskassers Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeindustriens Landsforening
Oslo Børs
Riksrevisjonen
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM