Høring - forslag til endringer i vernepliktsloven og heimevernloven (allmenn verneplikt - innføring av verneplikt for kvinner)

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i vernepliktsloven og heimevernloven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.04.2014

Vår ref.: 2013/02931-5/FD I 4/MAY

1 Innledning
Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i vernepliktsloven og heimevernloven.

2 Bakgrunn
I forbindelse med Stortingets behandling av Meld. St. 14 (2012-2013) Kompetansefor en ny tid, ble det vedtatt å innføre verneplikt for kvinner. Det vises til Innst. 384 S (2012-2013) og behandling i Stortinget 14. juni 2013. Innføring av verneplikt for kvinner fordrer at det foretas endringer i vernepliktsloven og heimevernloven, samt tilhørende regelverk.

I 2007 ble innkalling til frivillig sesjon for kvinner innført. Siden har antallet kvinner som har gjennomført førstegangstjeneste nær doblet seg. Som et virkemiddel for å nå målet om økt rekruttering av kvinner til Forsvaret, ble sesjonsplikt for kvinner innført fra 2010, jf. Ot.prp. nr. 41 (2008-2009).

3 Departementets forslag
3.1 Generelt
Både vernepliktsloven og heimevernloven er modne for en helhetlig revisjon. Departementet har igangsatt slikt arbeid, men i denne omgang vil departementet imidlertid kun foreslå nødvendige endringer for at verneplikt for kvinner kan innføres. Det innebærer i hovedsak en kjønnsnøytralisering av lovene. Som følge av utviklingen i Forsvaret og samfunnet for øvrig, foreslås det også mindre lovtekniske endringer i enkelte lovbestemmelser. Kvinner har i dag sesjonsplikt, men førstegangstjenesten er frivillig. Departementet foreslår at verneplikten skal gjelde for kvinner født fra 1. januar 1997. I den forbindelse foreslås det også at angrefristen som i dag kun gjelder for kvinnelig militært personell som frivillig tjenestegjør i Forsvaret oppheves.

3.2 Kjønnsnøytrale ord og uttrykk
Innføring av verneplikt for kvinner innebærer at verneplikten skal gjelde likt for menn og kvinner. Dermed er det ikke lenger et behov for å skille mellom kvinner og menns rettigheter og plikter etter vernepliktsloven og heimevernloven, unntatt der dette har betydning i en overgangsfase. På bakgrunn av dette foreslår departementet en kjønnsnøytralisering av ord og uttrykk i lovene.

3.3 Mindre lovtekniske endringer
Utviklingen i Forsvaret gjenspeiles ikke i begrepsbruken i vernepliktsloven og heimevernloven. Departementet foreslår derfor at utdaterte ord og uttrykk oppdateres. I forlengelsen av dette foreslår departementet forenkling av språket og rettelse av skrivefeil i noen enkeltbesternmelser.

3.4 Overgangsbestemmelse
Kvinner som skal bli innkalt til førstegangstjeneste, bør på forhånd ha fått tilstrekkelig informasjon om at de er vernepliktige. Hensynet til forutsigbarhet står således sentralt. Det er viktig at kvinner får informasjon om hva verneplikten innebærer før de møter på sesjon, slik at de er klar over hvilke rettigheter og plikter de har. 96-kullet ble innkalt til sesjon del 1 høsten 2013 uten å ha fått slik informasjon. 97-kullet blir dermed det første kullet som vil få informasjon om at de er vernepliktige før de innkalles til sesjon del 1. På bakgrunn av dette foreslår departementet at verneplikten skal gjelde for kvinner født fra 1. januar 1997. Dette innebærer at de første kvinnelige vernepliktige vil møte til førstegangstjeneste i 2016.

Kvinner født før 1997 som søker seg til tjeneste etter at verneplikt for kvinner er innført, vil fortsatt måtte skrive under villighetskontrakt. Kontrakten kan i dag sies opp innen 30 dager etter signering, og uten begrunnelse. Departementet mener at angrefristen bør opphøre ved innføring av verneplikt for kvinner fordi disse frivillig søker seg til tjeneste, og bør behandles likt med dem som kommer inn under verneplikten.

4 Prosessen videre
Departementet tar sikte på å sende lovproposisjonen til behandling i Stortinget i løpet av våren 2014. Parallelt med lovendringsarbeidet, vil Forsvarsdepartementet vurdere behovet for nødvendige endringer i vernepliktforskriften og forskrift til lov om Heimevernet. Forsvarsdepartementet har som målsetting at lov- og forskriftsendringene trer i kraft 1.januar 2015.

5 Avslutning
Høringsfristen er satt til 1. april 2014. For at forslaget til lovendringer kan bli behandlet i Stortinget før sommeren 2014 er høringsfristen satt til seks uker. Innføring av verneplikt for kvinner er i all hovedsak bestemt av Stortingets vedtak, og innebærer primært at kvinner og menn får like rettigheter og plikter. På bakgrunn av dette finner departementet at en høringsfrist på seks uker er forsvarlig.

Merknader til høringen kan sendes til Forsvarsdepartementet, Postboks 8126 Dep, 0032 Oslo, og bes merket 201302931. I tillegg bes det om at høringssvar sendes elektronisk til siri-koller.tufte@fd.dep.no og maryam-iqbal.tahir@fd.dep.no.

Eventuelle spørsmål i anledning høringen, kan rettes til seniorrådgiver Siri Koller Tufte (telefon 23 09 61 57) eller rådgiver Maryam Iqbal Tahir (telefon 23 09 61 87).

Med hilsen

Kjersti C. Klæboe
ekspedisjonssjef

Victoria A. Furuhovde
avdelingsdirektør

Høringsbrevet med underskrifter og datostempel (pdf, 794 kb.)

Vedlegg:
Høringsliste
Høringsnotat
Forslag til endringslov

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet

Akademikerne
Befalets fellesorganisasjon
Datatilsynet
Fellesforbundet
Folk og forsvar
Forsvarets høgskole
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarsbygg
Forsvarsstaben
Generaladvokaten
Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforbund
Landsutvalget for Tillitsvalgte i Forsvaret
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Nettverk for kvinnelig befal
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges Lotteforbund
Norges Offisersforbund
Norges Reserveoffiserers forbund
Norsk tjenestemannslag
Personellforbundet
Tillitsmannsordningen i Forsvaret
Vernepliktsrådet
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Aleneforeldreforeningen
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Foreningen 2 Foreldre
Internasjonal kvinneliga for fred og frihet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
JURK – Juridisk rådgiving for kvinner
KUN senter for kunnskap og likestilling (Steigen)
Kvinnefronten i Norge
Kvinnegruppa Ottar
Likestilling, Inkludering og Nettverk
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillingssenteret (Hamar)
MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk
Norsk Kvinnesaksforening
Norges Bygdekvinnelag
Reform ressurssenter for menn (Oslo)
Senter for likestilling (Agder)

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
PRESS – Redd Barna Ungdom

Til toppen