Høring - forslag til endringer i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften

Forslagene vil være med på å sikre studentenes rettigheter på en bedre måte, klargjøre og forbedre NOKUTs rolle, og skape bedre forutberegnelighet for fagskoletilbydere, fagskoler, studenter og andre interessenter.

I høringsnotatet foreslås det mer detaljerte lovbestemmelser om avleggelse av eksamen, sensurering, utestenging og bortvisning av studenter. Departementet foreslår også bestemmelser om krav til politiattest og skikkethetsvurderinger. Videre foreslås det hjemmel til å etablere nasjonal klagenemnd for fagskolestudenter og nærmere bestemmelser om fagskolens klagenemnd. Departementet foreslår også at NOKUT får ansvaret for godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2428542 Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert. Høringsfristen er 10. november 2015.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.11.2015