Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forslag til endringer i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften

Forslagene vil være med på å sikre studentenes rettigheter på en bedre måte, klargjøre og forbedre NOKUTs rolle, og skape bedre forutberegnelighet for fagskoletilbydere, fagskoler, studenter og andre interessenter.

I høringsnotatet foreslås det mer detaljerte lovbestemmelser om avleggelse av eksamen, sensurering, utestenging og bortvisning av studenter. Departementet foreslår også bestemmelser om krav til politiattest og skikkethetsvurderinger. Videre foreslås det hjemmel til å etablere nasjonal klagenemnd for fagskolestudenter og nærmere bestemmelser om fagskolens klagenemnd. Departementet foreslår også at NOKUT får ansvaret for godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2428542 Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert. Høringsfristen er 10. november 2015.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.11.2015

Vår ref.: 15/3761

Høring om forslag til endringer i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om å endre lov om fagskoleutdanning av 6. juni 2003 nr. 56 (fagskoleloven) og forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning av 1. februar 2010 nr. 96 (studiekvalitetsforskriften).

Forslagene vil være med på å sikre studentenes rettigheter på en bedre måte, klargjøre og forbedre NOKUTs rolle, og skape bedre forutberegnelighet for fagskoletilbydere, fagskoler, studenter og andre interessenter. Forslagene er tilnærmet like de rettighetene som studenter ved universiteter og høyskoler har.

I høringsnotatet foreslås det mer detaljerte lovbestemmelser om avleggelse av eksamen, sensurering, utestenging og bortvisning av studenter. Departementet foreslår også bestemmelser om krav til politiattest og skikkethetsvurderinger. Videre foreslås det hjemmel til å etablere nasjonal klagenemnd for fagskolestudenter og nærmere bestemmelser om fagskolens klagenemnd. Departementet foreslår også at NOKUT får ansvaret for godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning. 

Et sentralt forslag i NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg var styrking av studentenes rettigheter, og forslagene i høringsnotatet er i tråd med forslaget. Det er bred enighet om forslaget i høringen av NOUen. NOUen skal følges opp med en stortingsmelding om fagskolene i 2016. 

Høringssaken er tilgjengelig på regjeringen.no., og alle som vil kan komme med innspill. 

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/2428542 Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

 

Høringsfristen er 10. november 2015.  

Vi ber høringsinstansene vurdere om saken også bør forelegges andre instanser som ikke står oppført på adresselisten. 

 

Med hilsen                                                                   

 

 Anne Grøholt (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                             Øystein Holmedal-Hagen
                                                                             seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

 

 

Vedlegg: Høringsnotat om endringer i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften

 

Akademikerne
ANSA
Departementene
Det norske maskinistforbund
Elevorganisasjonen
Fagskoler (offentlige og private)
Fagskolerådet
Felles studieadministrativt tjenestesenter
Fiskebåtredernes Forbund
Fleksibel utdanning Norge
Folkehøyskolerådet
Forsvarets høgskole
Forum for fagskoler
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Helsedirektoratet
Innovasjon Norge
Krigsskolen
Kristne Friskoler Forbund
KS
LO
Luftkrigsskolen
Lærernes Yrkesforbund
Maskinentreprenørenes Forbund
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Nettverk for private høyskoler
NHO
NOKUT
Norges Bonde- og Småbrukarlag
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon - NITO
Norges Rederiforbund
Norges Sjøoffisersforbund
Norgesuniversitetet
Norsk kulturarv
Norsk kulturskoleråd
Norsk Presseforbund
Norsk senter for Menneskerettigheter
Norsk studentorganisasjon
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Organisasjon for norske fagskolestudenter
Oslo Kommune
Politihøgskolen
Riksrevisjonen
Rådet for offentlige fagskoler
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
Sametinget
Samskipnadsrådet
Senter for IKT i utdanningen
Senter for internasjonalisering av utdanning
Sjøfartsdirektoratet
Sjøkrigsskolen
Skolenes landsforbund
Spekter
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens lånekasse for utdanning
Steinerskoleforbundet
Studentsamskipnadene
Tekna
Uninett AS
Unio
Universiteter og høyskoler (statlige og private)
Universitets og høgskolerådet
Utdanningsdirektoratet
Virke
Voksenopplæringsforbundet
VOX
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS

Til toppen