Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Forslag til forskrift om endring av forskrifter om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken og om lån fra Husbanken - endring av virkeområde

For å kunne bosette seg på Svalbard er det en forutsetning at man har tilstrekkelige midler og mulighet til å ta vare på seg selv. Svalbard skal ikke være et livsløpssamfunn. Departementet foreslår derfor at forskriften om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken og bestemmelsene om boligsosiale ordninger i forskriften om lån fra Husbanken ikke skal gjelde for Svalbard.

Status: På høring

Høringsfrist: 20.03.2020

Vår ref.: 19/5859

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i forskrift 8. desember 2017 nr. 2235 om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken og forskrift 18. november 2019 nr. 1546 om lån fra Husbanken. Forslagene gjelder endring av virkeområde for Svalbard.

For å kunne bosette seg på Svalbard er det en forutsetning at man har tilstrekkelige midler og mulighet til å ta vare på seg selv. Svalbard skal ikke være et livsløpssamfunn. Departementet foreslår derfor at forskriften om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken og bestemmelsene om boligsosiale ordninger i forskriften om lån fra Husbanken ikke skal gjelde for Svalbard. Husbanken skal ikke kunne gi tilskudd til utleieboliger, lån til oppføring av livsløpsboliger, lån til utleieboliger for vanskeligstilte eller startlån på Svalbard. De øvrige delene av forskriften om lån fra Husbanken, for eksempel til studentboliger, vil fortsatt gjelde for øygruppen.

Høringssaken er elektronisk tilgjengelig på www.regjeringen.no/id2683511.

Her finnes hele saken med høringsbrev, høringsnotat og oversikt over høringsinstanser. Høringsuttalelser skal avgis på denne websiden. Lenke til svar finnes nederst på websiden, under «send inn høringssvar».

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med andre høringsuttalelser på regjeringen.no.

Fristen for å sende inn høringssvar er 20. mars 2020.

Eventuelle spørsmål kan rettes til førstekonsulent Vilde Heldal,

e-post: [email protected]

 

Med hilsen

 

Harald Assev (e.f.)

avdelingsdirektør

Vilde Heldal

førstekonsulent

 

Alle departementene

Byggenæringens Landsforening
Den norske advokatforening
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Husbanken
Huseiernes Landsforbund
Innovasjon Norge
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)
Kings Bay AS
Kommunale boligorganisasjoners landsråd (KBL) 
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Longyearbyen lokalstyre
Miljødirektoratet
Norges Eiendomsmeglersforbund (NEF)
Norges handikapforbund
Norges Huseierforbund
Norges Juristforbund
Norsk kommunalteknisk forening
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
Regjeringsadvokaten
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO
Statsbygg
Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS
Svalbard næringsforening
Sysselmannen på Svalbard
Universitetet i Tromsø

Til toppen