Høring - forslag til lov om omsetning av bøker (boklov)

Utgangspunktet for departementets forslag er gjeldende ordning for samarbeid ved omsetning av bøker i Norge. I tillegg hører vi flere alternativer til en eventuell regulering av avansefordelingen mellom forlag og bokhandel. Vi ønsker synspunkter på flere konkrete spørsmål rundt regulering av omsetning av bøker i Norge og ber høringsinstansene knytte sine svar til de konkrete høringsspørsmålene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.03.2013

Vår ref.: 13/53-

Høring - forslag til lov om omsetning av bøker (boklov)

 

Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag til lov om omsetning av bøker (boklov).

Utgangspunktet for departementets forslag er gjeldende ordning for samarbeid ved omsetning av bøker i Norge. I tillegg hører vi flere alternativer til en eventuell regulering av avansefordelingen mellom forlag og bokhandel. Vi ønsker synspunkter på flere konkrete spørsmål om regulering av omsetning av bøker i Norge og ber høringsinstansene knytte sine svar til de konkrete høringsspørsmålene.

Høringsdokumentene er lagt ut på Kulturdepartementets nettsted, se www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/hoeringer. Aktører som ikke har fått tilsendt høringssaken direkte står også fritt til å uttale seg om forslaget til lov.

Vi ber om at høringssvarene blir sendt elektronisk til følgende e-postadresse: postmottak@kud.dep.no.

Høringsfrist er 15. mars 2013.

 

Med hilsen

Roy Kristiansen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Øivind Danielsen
avdelingsdirektør

Høringsinstanser:

Forfatterorganisasjoner:
Den norske forfatterforening
Kopinor
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Norsk kritikerlag
Norsk oversetterforening
Norske Barne- og ungdomsforfattere
Norske Dramatikeres Forbund
Samisk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Samisk forfatterforening

Bransjeorganisasjoner:
Biblioteksentralen AL
De norske Bokklubbene
Bokhandlerforeningen
Den norske forleggerforening
Forlagssentralen
Fri Bokhandel BA
Norsk forleggersamband
Sentraldistribusjon

Offentlige organer:
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forsvarets høgskole
Konkurransetilsynet
Kommunal- og regionaldepartementet
Nasjonalbiblioteket
NOKUT
Norsk kulturråd
Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek
Språkrådet
Nynorsk kultursentrum
Nærings- og handelsdepartementet
Utdanningsdirektoratet

Interesseorganisasjoner:
Den norske Advokatforening
Handel og Kontor
Unio
Hovedorganisasjonen Virke
KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon)
Landsorganisasjonen i Norge - LO
Mediebedriftenes Landsforening
Nettverk for private høyskoler
Norsk Bibliotekforening
Norsk studentorganisasjon
Noregs Mållag
Næringslivets Hovedorganisasjon
Samskipnadsrådet i Norge 
Studentmållaget I Oslo
Universitets- og høgskolerådet
Velferdstinget i Oslo og Akershus

Andre aktører
Akademika
Bazar forlag
Bokkompaniet
Boklageret AS
Emviem
Foreningen!les
Hegnar Media
Juritzen forlag
Leser søker bok
Litteraturselskapet Det Norske Samlaget
Norla
Norsk barnebokinstitutt
Norsk forfattersentrum
Pantagruel forlag
Tronsmo bokhandel

Universitet og høgskoler
Universitetet i Agder
Høgskolen i Ålesund
Høgskolen i Bergen
Universitetet i Nordland
Høgskolen i Buskerud
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Harstad
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Nesna
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Tromsø
Høgskolen i Vestfold
Høgskolen i Volda
Høgskolen Stord/Haugesund
Noregs handelshøgskole
Noregs idrettshøgskole
Noregs musikkhøgskole
Noregs veterinærhøgskole
Universitetet for miljø- og biovitskap
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
NTNU
Kunsthøgskolen i Oslo
Kunsthøgskolen i Bergen
Ole Bull akademiet
Samisk høgskole
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo