Høring - Forslag til lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret (forsvarsloven)

Forsvarsdepartementet sender forslag til ny lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret (forsvarsloven) på høring. I den nye loven har vi slått sammen fire lover: vernepliktsloven, heimevernloven, forsvarspersonelloven og militærnekterloven. Formålet med lovarbeidet har vært å gjøre regelverket om verneplikt og tjeneste i Forsvaret mer tilgjengelig, oppdatert og tidsmessig relevant.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2015