Høring - Forslag til lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret (forsvarsloven)

Forsvarsdepartementet sender forslag til ny lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret (forsvarsloven) på høring. I den nye loven har vi slått sammen fire lover: vernepliktsloven, heimevernloven, forsvarspersonelloven og militærnekterloven. Formålet med lovarbeidet har vært å gjøre regelverket om verneplikt og tjeneste i Forsvaret mer tilgjengelig, oppdatert og tidsmessig relevant.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2015

Vår ref.: 13/02262

1. Innledning

Forsvarsdepartementet sender forslag til ny lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret (forsvarsloven) på høring.

I den nye loven har vi slått sammen fire lover: vernepliktsloven, heimevernloven, forsvarspersonelloven og militærnekterloven. Formålet med lovarbeidet har vært å gjøre regelverket om verneplikt og tjeneste i Forsvaret mer tilgjengelig, oppdatert og tidsmessig relevant. Vårt arbeid har vært en del av utviklingsprosjektet «Klare lover for innbyggerne», som inngår i regjeringens satsingsområde «En enklere hverdag for folk flest».

2. Departementets forslag

Dagens fire lover regulerer omfanget av verneplikten og tjenesteplikten i Forsvaret. Vi mener en felles lov vil gjøre det enklere å finne frem til hvilke rettigheter og plikter som gjelder for vernepliktige og tilsatte i Forsvarsdepartementet og underliggende etater. Militærnekterloven forvaltes av Justis- og beredskapsdepartementet. Ansvaret for disse bestemmelsene vil fortsatt ligge hos Justis- og beredskapsdepartementet.

Vernepliktsloven, heimevernloven og militærnekterloven er skrevet i etterkrigstiden. Språket er gammeldags og vanskelig å forstå. Lovene gjenspeiler heller ikke dagens organisering av Forsvaret. I den nye loven har vi derfor endret språket, setningsoppbyggingen og begrepene. I tillegg har loven fått en enklere struktur.

For måloppnåelsen har det også vært nødvendig å endre innholdet i noen bestemmelser. For eksempel har vi foreslått en bestemmelse som beskriver hvordan Forsvaret er organisert. Noen steder har vi foreslått at kompetansen til å gi forskrifter delegeres fra Kongen til departementet. Vi har også foreslått at enkelte lovbestemmelser videreføres i forskrift. I tillegg har vi foreslått at Forsvaret skal ha rett til å innhente opplysninger om personer etter at de er 45 år. Forsvaret foretar i dag vandelskontroll av personer som skal tjenestegjøre i Forsvaret, men de har i dag ikke hjemmel til å innhente opplysninger om versende (pågående) straffesaker. Det er viktig at det ikke gis militær opplæring og våpentrening til personell som ikke er vandelsmessig skikket til tjeneste. Forsvarsdepartementet foreslår derfor at vandelskontrollen også kan inneholde opplysninger om verserende saker.

3. Høringsfristen

Høringsfristen er 1. oktober 2015. Høringsinstansene vurderer om det er behov for å sende høringen til underliggende etater, virksomheter eller avdelinger. Høringen er offentlig. Det betyr at alle kan dele sine meninger med oss. Du kan gjøre det ved å bruke skjemaet for høringssvar på www.regjeringen.no/id2415206. Svarene er offentlige og vil bli publisert på regjeringens nettsider. Spørsmål om høringen kan rettes til seniorrådgiver Siri Koller Tufte på 23 09 61 57 eller siri-koller.tufte@fd.dep.no.

Høringsbrev, liste over høringsinstanser, høringsnotat, forslag til ny lov og lovspeil er tilgjengelig på www.regjeringen.no/id2415206.

Med hilsen

Kjersti C. Klæboe (e.f.)
ekspedisjonssjef

Severin Vikanes
avdelingsdirektør

Høringsbrevet med dato og underskrifter (pdf)

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet

Advokatforeningen
Akademikerne
Befalets fellesorganisasjon
Den norske legeforening
Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Fellesforbundet
Folk og forsvar
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarets seniorforbund
Forsvarsbygg
Forsvarsstaben
Generaladvokaten
Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets høgskole
Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforbund
Landsrådet for Heimevernet
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Landsutvalget for Tillitsvalgte i Forsvaret
Landsorganisasjonen i Norge
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
NAV
Nettverk for kvinnelig befal
Norges Forsvarsforening
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges Lotteforbund
Norges Offisersforbund
Norges Reserveoffiserers forbund
Norsk Militærjuridisk Forening
Norsk tjenestemannslag
Ombudsmannen for Forsvaret
Personellforbundet
Politidirektoratet
PRESS – Redd Barna Ungdom
Regjeringsadvokaten
Språkrådet
Statens pensjonskasse
Tillitsmannsordningen i Forsvaret
Unio
Vegdirektoratet
Vernepliktsrådet
Virke
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Til toppen