Historisk arkiv

Høring av ny forsvarslov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet sender ny lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret på høring. I den nye loven har vi slått sammen fire lover, redusert antall paragrafer og gjort språket enklere.

Flere av dagens lover er skrevet i etterkrigstiden. Språket er gammeldags, tungt og vanskelig å forstå. Lovene gjenspeiler heller ikke dagens organisering av Forsvaret. I den nye loven har vi slått sammen fire lover: Vernepliktsloven, heimevernloven, forsvarspersonelloven og militærnekterloven. Dagens lover inneholder til sammen 132 paragrafer. Den nye loven har 69 paragrafer. Formålet med det nye lovforslaget har vært å gjøre regelverket mer oversiktlig og lettere tilgjengelig for vernepliktige og tjenestepliktige i Forsvaret.

Loven regulerer verneplikten, hvem som har en tjenesteplikt i Forsvaret og omfanget av tjenesteplikten. Gjennom et samlet lovverk vil personellet få opplysninger om de pliktene de har som vernepliktige og militært tilsatte. I dag er det mange som tror at verneplikten i Forsvaret kun omfatter plikt til førstegangstjeneste og påfølgende repetisjonstjeneste eller øving i Heimevernet. Hvis lovene slås sammen, vil vernepliktens omfang og rekkevidde i Forsvaret bli tydeligere, samtidig som den enkelte får et bedre begrep om verneplikten som bærebjelke i samfunnet.

Lovarbeidet er ett av fire prosjekter til utviklingsprosjektet «Klare lover for innbyggerne», som er ledet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Et av formålene med prosjektet er å utforme lovene i et klart og forståelig språk. Prosjektet inngår i regjeringens satsingsområde «En enklere hverdag for folk flest».

Trykk på høring for å lese mer.