Høring - forslag til lovendring og forskriftsendring om folkehøyskolelovens anvendelse på Svalbard

Departementet sender med dette på høring forslag til endring i folkehøyskoleloven og forskrift til folkehøyskoleloven (anvendelse på Svalbard).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 07.12.2017

Vår ref.: 17/4275

Høring om forslag til endring i folkehøyskoleloven og forskrift til folkehøyskoleloven (anvendelse på Svalbard)

Departementet sender med dette på høring forslag til endring i folkehøyskoleloven og forskrift til folkehøyskoleloven (anvendelse på Svalbard).

Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Departementet ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2569687.

Høringsnotater er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

Høringsfristen er 7. desember 2017.

Det understrekes at også andre enn de som står på høringslisten kan uttale seg i høringen.

Med hilsen

Ellen Cathrine Arnesen (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                             Roger Spidsberg
                                                                             seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Departementene
Fylkesmennene
Kompetanse Norge
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Senter for IKT i utdanningen
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Sysselmannen på Svalbard
Utdanningsdirektoratet
Riksrevisjonen
Sametinget
Sivilombudsmannen
Fylkeskommunene
Longyearbyen lokalstyre
Abelia
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Fafo
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
Folkehøgskolerådet
Forum for friskoler
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Hovedorganisasjonen Virke
Innvandrernes Landsorganisasjon
KS
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Lærernes Yrkesforbund
Norsk Lektorlag
Norsk studentorganisasjon
Næringslivets Hovedorganisasjon
Skolelederforbundet
Skolenes landsforbund
Utdanningsforbundet
Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Universitets- og høgskolerådet
Voksenopplæringsforbundet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til toppen