Forsiden

Høring - Forslag til lovendring vedrørende bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i barnehageloven med utfyllende regler i forskrifter på høring. Bakgrunnen for forslaget er et behov for et tydeligere regelverk når det gjelder bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling for ikke-kommunale barnehager.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2012

Vår ref.: 201104573

Høyring av framlegg til lov- og forskriftsføresegner om bruk av offentlege tilskot og foreldrebetaling i ikkje-kommunale barnehagar


Kunnskapsdepartementet sender med dette på høyring framlegg til føresegner om bruk av offentlege tilskot og foreldrebetaling i ikkje-kommunale barnehagar. Framlegget omfattar:
   • Endringar i barnehagelova: Ny § 14a om krav til bruk av offentlege tilskot og
     foreldrebetaling, ny § 16a om økonomiske reaksjonsmidlar og endringar i § 16 om tilsyn
   • Ny økonomiforskrift til barnehagelova
   • Endringar i forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlege tilskot

Høyringsnotatet ligg på internettsidene til Kunnskapsdepartementet under regjeringen.no. Saker som er til høyring ligg under menyen Dokumenter:
http://www.regjeringen.no/nn/dep/kd/Dokument/Hoyringar.html?id=1976

Kunnskapsdepartementet ber om merknader til høyringsnotatet innan 1. februar 2012. Departementet ber høyringsinstansane om å sende merknader elektronisk til postmottak@kd.dep.no.

Med helsing


Kjetil Moen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Karl Georg Øhrn
avdelingsdirektør


ACEA   AS  
Aktive Foreldre  
Alle landets ikke-kommunale barnehager    
Barne- og ungdomsarbeiderforbundet 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)  
Barnehageforbundet  
Barneombudet  
Brønnøysundregistrene   
Datatilsynet  
De statlige helseforetakene    
Delta  
Den norske Revisorforening  
Den Norske Stats Husbank  
Departementene    
Espira  
Fagforbundet  
Forbrukerombudet  
Forbrukerrådet  
Foreldreutvalget for barnehager   
Foreldreutvalget for grunnskolen  
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon   
Fylkesmannsembetene    
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)  
Handikappede Barns Foreldreforening (HBF)  
Human-Etisk Forbund  
Høgskoler som gir førskolelærerutdanning:    
Høgskolen i Bergen  
Høgskolen i Bodø   
Høgskolen i Finnmark  
Høgskolen i Nord-Trøndelag  
Høgskolen i Oslo og Akershus  
Høgskolen i Stord/Haugesund  
Høgskolen i Telemark  
Høgskolen i Vestfold  
Høgskolen i Østfold  
Høgskulen i Sogn og fjordane  
Høgskulen i Volda  
Dronnings Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning  
IKO - Kirkelig pedagogisk senter  
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)  
Kanvas  
Kirkens arbeidsgiverorganisasjon  
Kommunalansattes fellesorganisasjon  
Kommunene    
Konkurransetilsynet  
Kontaktutvalget mellom invandrere og myndigheter  
Kristent Pedagogisk Forbund  
KS  
Kvinnefronten  
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)  
Landsorganisasjonen i Norge  
Lederne  
Likestillings- og diskrimineringsombudet  
Likestillingssenteret  
Longyearbyen Lokalstyre  
Lovdata  
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring  
NLA Høgskolen   
Norges Autoriserte Regnskapsførerers Forening  
Norges Bygdekvinnelag  
Norges Handikapforbund  
Norges Kvinne- og familieforbund  
Norsk helse- og sosialforbund  
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)  
Norsk Montessoriforbund  
Norsk senter for barneforskning (NOSEB)  
Norsk senter for menneskerettigheter  
Norsk studentunion  
Norske Samers Riksforbund  
Næringslivets hovedorganisasjon  
Organisasjonen for private barnehager i Larvik   
Private barnehagers landsforbund  
Redd Barna  
REFORM -ressurssenter for menn  
Ressurssenter for pakistanske barn  
Rådet for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag  
Rådet for funksjonshemmede i Oslo  
Samediggi/Sametinget  
Samisk Høgskole - Sámi allaskuvla  
Samskipnadsrådet
Senter mot etnisk diskriminering  
Statistisk sentralbyrå  
Steinerbarnehagene i Norge  
Studentenes Landsforbund  
Sysselmannen på Svalbard  
Sørlandets kompetansesenter  
Trygge barnehager A/S  
Tvillingforeldreforeningen  
Unge funksjonshemmede  
Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede  
Universitetene    
Universitets- og høgskolerådet  
Utdanningsforbundet  
Vappusbarnehagene   
Verdensorganisasjonen for små barns oppvekst og danning (OMEP)