Høring - forslag til lovendringer for å øke bruken av tilstandsrapport ved omsetning av bolig i forbrukerforhold

Høringsfrist: 01.10.2009

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2009

Vår ref.: 200901715 EP HCH/JOE/an

Høring – forslag til lovendringer for å øke bruken av tilstandsrapport ved omsetning av bolig i forbrukerforhold


Justis- og politidepartementet sender med dette på høring NOU 2009: 6 Tilstandsrapport ved salg av bolig. Utredningen er utarbeidet av Takstlovutvalget som ble nedsatt av Barne- og likestillingsdepartementet for å utrede og legge frem forslag til et regelverk som sikrer at det ved markedsføring og salg av boliger i forbrukerforhold som omfattes av avhendingslova, foreligger informasjon om relevante forhold ved boligen. Utredningen gjelder i hovedsak endringer i lov 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eigedom (avhendingslova), men omhandler også spørsmål om endringer i enkelte andre lover, herunder lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling. Utvalget har videre utarbeidet forslag til forskrifter om autorisasjon av bygningssakkyndige og krav til innhold av godkjent tilstandsrapport.

I utredningen anbefaler Takstlovutvalget lovendringer for å øke bruken av tilstandsrapport ved salg av boliger i forbrukerforhold. Utvalget drøfter en rekke forskjellige virkemidler for å nå denne målsettingen, herunder ulike kontraktsrettslige virkninger ved bruk eller ikke-bruk av tilstandsrapport, tinglysingssperre og skatte- og avgiftsmessige tiltak. Det er ikke enighet i utvalget om hvilke virkemidler som bør benyttes. I utredningen er det også fremlagt forslag til hvilke krav som skal stilles til tilstandsrapportens innhold, og til hvem som skal kunne utforme den, herunder en autorisasjonsordning for bygningssakkyndige og klageordning for tvister knyttet til innhenting av tilstandsrapport. Forholdet mellom de ulike aktørene ved boligsalg (selger, eiendomsmegler, takstmann og forsikringsselskap) er også drøftet. For flere av disse spørsmålene er det ikke oppnådd enighet i utvalget.

Vi ber adressatene forelegge utredningen for berørte underliggende organer og berørte organisasjoner og foreninger på eget område som ikke er oppført på adressatlisten. Høringsbrevet og NOU 2009: 6 er tilgjengelig på www.regjeringen.no/jd. Høringsfristen er satt til 1. oktober 2009.  

Høringsuttalelser sendes til Justis- og politidepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Det bes om at høringsuttalelsene også sendes på e-post i Word-format til johannes.eriksen@jd.dep.no.  


Med hilsen

Tone Ofstad e.f.
avdelingsdirektør

Johannes Eriksen
førstekonsulent

Høringsinstanser

 

Datatilsynet

Departementene

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Konkurransetilsynet

Kredittilsynet

Norges Bank

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Norsk Eiendomsinformasjon as

Norsk senter for menneskerettigheter

Regjeringsadvokaten

Statens bygningstekniske etat

Statens kartverk

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

 

Bergen kommune

Bodø kommune

Kristiansand kommune

Oslo kommune

Stavanger kommune

Tromsø kommune

Trondheim kommune

 

Anticimex

Bankklagenemnda

Bedriftsforbundet

Boligprodusentenes Forening

Byggenæringens Landsforening

Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Eiendomsmeglerforetakenes Forening

EL og IT Forbundet

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg

Finansforbundet

Finansieringsselskapenes Forening

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Forening for Byggesak og Samarbeid

 

Foreningen Næringseiendom

Forum for Byggesak

Forsikringskundenes  

   interesseorganisasjon

Grunneierforeningen

Handelshøyskolen BI

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Huseiernes Landsforbund

Juss-Buss

Juss Hjelpa i Nord-Norge

Jussformidlingen i Bergen

Kommunesektorens interesse- og  

   arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Landsorganisasjonen i Norge

Maskinentreprenørenes Forbund

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norges Byggmesterforbund 

Norges Bygg- og Eiendomsforening

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Huseierforbund

Norges Hytteforbund

Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)

Norges Jordskiftekandidatforening

Norges Juristforbund

Norges Praktiserende Arkitekter

Norges TakseringsForbund

Norsk Forening for Byggesak og Byggeplasstilsyn

Norske Arkitekters Landsforbund

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Norske Kommunale Regnskapskontrollørers Forbund

Norske Murmesteres Landsforening

Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oslo Bolig- og Sparelag

Norsk Bergindustri

Rådgivende Ingeniørers Forening

SINTEF

Sparebankforeningen i Norge

Standard Norge

Takentreprenørenes Forening

Tekna

Tekniske Entreprenørers Landsforening