Høring - forslag til ny våpenforskrift mv.

Forslag til ny våpenforskrift med utfyllende regler til våpenloven som ble vedtatt av Stortinget i mars 2018.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.06.2020

Vår ref.: 20/1240

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette forslag til ny våpenforskrift på høring. Formålet med forskriften er å gi utfyllende regler til ny våpenlov som ble vedtatt av Stortinget i mars 2018. Planen er at loven med tilhørende forskrift skal tre i kraft i januar 2021. Ny forskrift er ment å samle reguleringen fra flere ulike forskrifter samt løfte opp sentrale bestemmelser som i dag er regulert i et stort rundskrivverk. Det fremmes også forslag til enkelte endringer i ny våpenlov.

Frist for å sende inn høringssvar er 2. juni 2020.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2692915

Departementet ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges underliggende organer eller andre som ikke er oppført på adresselisten. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss.

Med hilsen
Birgitte Ege
avdelingsdirektør

Carl Fredrik Helgeland
seniorrådgiver

 

Departementene


Datatilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Generaladvokaten
Kriminalpolitisentralen (KRIPOS)
Politidirektoratet (POD)
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Politihøgskolen (PHS)
Riksadvokaten
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (SOM)
Sysselmannen på Svalbard

Det frivillige skyttervesen
Dynamisk Sportsskyting Norge
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Skiskytterforbund
Norges Skytterforbund
Norsk organisasjon for jegere og skyttere
Norsk Svartkruttunion
Norsk Våpeneierforbund
Norsk Våpenhistorisk Selskap
Norske Reserveoffiserers Forbund
Våpenrådet

Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Norges Idrettsforbund
Norges Røde Kors
Norges Skogeierforbund
Norsk Politilederlag

Politiets fellesforbund

Regelrådet