Forskrift om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon (våpenforskrifta)

Fastsett av Justis- og beredskapsdepartementet 7. mai 2021 med heimel i lov 20. april 2018 nr. 7 om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon (våpenlova) § 4, § 5, § 6, § 11, § 12, § 13, § 16, § 19, § 21, § 22, § 23, § 26, § 29, § 36, § 40, § 41, § 42 og § 43 og delegeringsvedtak 11. desember 2020 nr. 2704. Endra ved forskrifter 28 juni 2021 nr. 2250 (i kraft 1 juli 2021), 8 sep 2021 nr. 2720.

Se forskriften på lovdata.no