Høring – vurdering av forbud mot lange kniver/machete

Høring om mulige endringer i våpenforskriften § 9 slik at erverv, eie eller innehav av machete/lange kniver med bladlengde fra 25 cm forbys.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.02.2020

Vår ref.: 19/5255

Justis- og beredskapsdepartementet vurderer endringer i våpenforskriften § 9 slik at erverv, eie eller innehav av machete/lange kniver med bladlengde fra 25 cm forbys.

Formålet er å begrense tilgangen til machete og supplere dagens forbud mot bæring av kniv på offentlig sted samt forbud mot kniver laget uten aktverdig formål (voldsprodukter).

Som det fremgår av vedlagte høringsnotat knytter det seg innsigelser til en eventuell forbudsregulering. Departementet ber om høringsinstansenes syn på de modellene som er omtalt i vedlagte høringsnotat, og det understrekes at departementet også er åpen for andre forslag. Høringsinstansene anmodes også å vurdere virkningene av et forbud sammenlignet med alternative tiltak.

Frist for å sende inn høringssvar er 21. februar 2020.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2675911

Departementet ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges underliggende organer eller andre som ikke er oppført på adresselisten. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss.

Med hilsen
Unni Gunnes
ekspedisjonssjef

Birgitte Ege
avdelingsdirektør

 

 • Departementene

 

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Barneombudet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
 • Datatilsynet
 • Domstoladministrasjonen
 • Helsedirektoratet
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Kripos
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Luftfartstilsynet
 • Politidirektoratet
 • Politihøgskolen
 • Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
 • Riksadvokaten
 • Riksarkivet
 • Sametinget
 • Spesialenheten for politisaker
 • Statistisk Sentralbyrå
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannen)
 • Sysselmannen på Svalbard

 

 • Amnesty International Norge
 • Antirasistisk Senter
 • Den Norske Advokatforening
 • Den Norske Dommerforening
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Juss-Buss
 • Innvandrernes landsorganisasjon
 • Kommunesektorens organisasjon (KS)
 • Norsk forening for kriminalreform (KROM)
 • Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM)
 • Rettspolitisk forening
 • Røde kors

 

 • Forum for natur og friluftsliv (FNF)
 • Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF)
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk knivforening