Høring - forslag til ny verdipapirfondlov og forskrift

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2010

Vår ref.: 09/4502 AG/KrR

Høring - forslag til ny verdipapirfondlov og forskrift

 
1.
Finansdepartementet sender med dette forslag til ny verdipapirfondlov og forslag til konsolidering av forskriftsregelverket for verdipapirfond på høring. Rapporten er tilgjengelig på Finansdepartementets nettside under overskriften ”Høringer”. Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Kredittilsynet (nå Finanstilsynet). Rapporten ble oversendt Finansdepartementet 22. juni 2010. Bakgrunnen for departementets mandat til arbeidsgruppen er et nytt EU direktiv om verdipapirfond (Direktiv 2009/65/EF UCITS IV), hvor gjennomføringsfristen i nasjonal rett er 1. juli 2011.

2.
Noen av de viktigste endringene i det nye UCITS direktivet er krav til nøkkelinformasjon, nye regler om sammenslåing av verdipapirfond, forenklede notifikasjonsprosedyrer ved markedsføring av verdipapirfond over landegrensene og utvidet adgang til å plassere verdipapirfondets midler i ett annet verdipapirfond. Rettsakter til nærmere teknisk gjennomføring av UCITS IV (nivå 2 regulering) er forventet vedtatt av Kommisjonen i nær fremtid. Departementet ba derfor i brev 14. april 2010 til Finanstilsynet om at det ble gitt et tilleggsmandat til arbeidsgruppen som omfatter utredning og forslag til forskriftsbestemmelser til gjennomføring av nivå 2 reguleringen til UCITS IV. Fristen for arbeidsgruppen for dette tilleggsmandatet er satt til 31. januar 2011. Arbeidsgruppen vil da komme med forslag til fullstendig forskriftsregulering, og dette vil deretter bli sendt på høring av departementet.

3.
Departementet ber om høringsinstansenes merknader og særlig til følgende punkter:

Andelseiermøte- vedtektsendringer
Arbeidsgruppen foreslår at visse vedtektsendringer skal godkjennes av et andelseiermøte. Forslaget til arbeidsgruppen innebærer at Finanstilsynet skal gi godkjenning til søknad om vedtektsendring dersom lovens krav til prosedyrer for vedtektsendring er oppfylt. Det foreslås at vedtektsendringer krever tilsutning fra 75 prosent av andelene som er representert på andelseiermøtet. Se rapporten kapittel 12.

Vedtekt og prospekt
En del av informasjonen som gis i vedtektene i dag foreslås flyttet til prospekt. Arbeidsgruppen viser til at det vil føre til at en del opplysninger kan endres uten de mer omfattende prosedyrene for vedtektsendringer. Arbeidsgruppen mener at vedtekter fortsatt bør være sentralt som identifikasjon av fondet og styringsdokument for forvaltningsselskapet i forvaltningen av fondet. Departementet ber om høringsinstansenes syn på om arbeidsgruppens forslag til å flytte informasjon fra vedtekter til prospekt er hensiktsmessig. Se rapporten kapittel 11 og 12.

Markedsføring i Norge av utenlandske verdipapirfond som ikke er UCITS-fond
Et av vilkårene for å få tillatelse til å markedsføre utenlandske non-UCITS fond i Norge er at verdipapirfondet og forvaltningen av det oppfyller de krav som gjelder for å drive virksomheten i hjemlandet og at disse kravene gir investorene i Norge beskyttelse ”minst på linje med” den beskyttelse de har ved investering i norske verdipapirfond (gjeldende verdipapirfondlov § 6-13 første ledd nr. 4). Arbeidsgruppen foreslår ikke konkrete endringer i gjeldende bestemmelse. Arbeidsgruppen mener det er hensiktsmessig å be om høringsinstansens syn på i hvilken grad reglene om markedsføring av utenlandske fond i Norge bør endres. Se rapporten kapittel 24.

4.
Departementet ber i tillegg særlig om høringsinstansens merknader når det gjelder spørsmål hvor arbeidsgruppen har delt seg i et flertall og et mindretall. Dette gjelder:

Andelsklasser
Arbeidsgruppens flertall foreslår at det kan opprettes andelsklasser etter nærmere regler gitt av departementet. Flertallet forutsetter at spørsmålet om ulik andelsklasser utredes nærmere og er gjenstand for ordinær høring. Mindretallet mener at det ikke bør fastsettes en hjemmel til å gi nærmere bestemmelser om andelsklasser uten nærmere vurdering av hvilke unntak som bør kunne gjøres fra lovens regel om at hver andel gir lik rett i fondet. Se rapporten kapittel 13.

Utlån av verdipapirfondets finansielle midler gjennom ett verdipapirforetak
Arbeidsgruppens flertall foreslår at forvaltningsselskapers adgang til å låne ut finansielle instrumenter gjennom ett enkelt verdipapirforetak økes fra 5 til 20 prosent av fondets eiendeler. Arbeidsgruppens mindretall foreslår at grensen økes til 10 prosent. Se rapporten kapittel 16.

Adgang til å lukke et verdipapirfond
Arbeidsgruppens flertall foreslår at det skal åpnes for at det kan etableres verdipapirfond (nasjonale fond) som skal ha større adgang til lukking enn det som er tillatt for spesialfond. Spesialfond må være åpnet for innløsning minimum en gang per år. Arbeidsgruppens mindretall stiller spørsmål ved om det er hensiktsmessig å gi adgang til å lukke et verdipapirfond i større grad enn de nylig vedtatte reglene om spesialfond. Se rapporten kapittel 17.

Bestemt krets
Arbeidsgruppens flertall foreslår at det skal åpnes for verdipapirfond (nasjonale fond)der andeler i fondet kan tegnes av en bestemt krets. Mindretallet mener at man ikke bør gjøre unntak fra lovens utgangspunkt om at verdipapirfond består av kapital fra en ”ubestemt krets” av personer.  Se rapporten kapittel 17.

Departementet ber om høringsuttalelser innen 1. oktober 2010. Det bes om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no, i tillegg til ordinær post.


Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                             Alexander Behringer
                                                                             underdirektør


Høringsinstanser


Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Justis- og politidepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Banklovkommisjonen
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Forndmeglerforbund
Norges handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Pensjonskasseforeningen
Siviløkonomene
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Unio
Universitetet i Agder
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen