Høring - forslag til nye bestemmelser i tollforskriften om bruk av overtredelsesgebyr som sanksjon ved ulovlig inn- og utførsel av valuta

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.12.2010

Vår ref.: 09/5116 SL KSTE/KR

Høring - forslag til nye bestemmelser i tollforskriften om bruk av overtredelsesgebyr som sanksjon ved ulovlig inn- og utførsel av valuta 

 

I lov 11. desember 2009 nr. 126 fikk tollmyndighetene hjemmel til å ilegge et overtredelsesgebyr ved brudd på deklareringsplikten for valuta og andre betalingsmidler som bringes til eller fra tollområdet. Finansdepartementet sender nå på høring forslag til nye bestemmelser i tollforskriften om bruk av overtredelsesgebyr som sanksjon ved ulovlig inn- og utførsel av valuta og andre betalingsmidler.

Høringsnotatet følger vedlagt, og er også lagt ut på Finansdepartementets nettsider. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om forslaget bør sendes til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Fristen for å oversende merknader til høringsnotatet er 3. desember 2010. Vi ber om at merknadene fortrinnsvis sendes pr. e-post til postmottak@fin.dep.no

Med hilsen


Knut Erik Omholt e.f.
avdelingsdirektør
                                                          Elisabeth Frankrig
                                                          lovrådgiver

Vedlegg

Høringsinstansene

 

Akademikerne Akersg. 16 0158 OSLO
Bedriftsforbundet Akersg. 41 0158 OSLO
Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO
Finanstilsynet Revierstredet 3 0151 OSLO
Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO)  Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
Handelshøyskolen BI  0442 OSLO
Landsorganisasjonen i Norge (LO) Youngs g. 11 0181 OSLO
Norsk Tollerforbund Postboks 8122 Dep 0032 OSLO
NTL Skatt Youngs g. 11 0181OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen  0303 OSLO
Norsk Øko-Forum (NØF) Postboks 9070 Grønland 0133 OSLO
Politidirektoratet Postboks 8051 Dep 0031 OSLO
Regjeringsadvokaten Postboks 8012 Dep 0030 OSLO
Riksadvokatembetet Postboks 8002 Dep 0030 OSLO
Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO
Skatteetatens Landsforbund Lakkeg. 3 0187 OSLO
Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum 0103 OSLO
Skatterevisorenes Forening v/Marit Ringestad Skatt Vest Njøsavegen 2
6863 LEIKANGER
Sparebankforeningen i Norge Postboks 6772 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Toll- og avgiftsdirektoratet Postboks 8122 Dep 0032 OSLO
ØKOKRIM Postboks 8193 Dep 0034 OSLO