Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 08.03.2019

Vår ref.: 18/5487

Høring om forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ved flere anledninger varslet at inntektssystemet for fylkeskommunene vil bli revidert i forbindelse med regionreformen, blant annet for å sikre at det er tilpasset den nye fylkesinndelingen. Departementet legger nå fram forslag til endringer i inntektssystemet, og ber om tilbakemelding på forslagene i høringsnotatet. Departementets endelige forslag til nytt inntektssystem vil bli presentert i kommuneproposisjonen for 2020, som legges fram i mai 2019. Det nye inntektssystemet vil gjelde fra 1. januar 2020.

Inntektssystemet fordeler rammetilskudd og omfordeler skatteinntekter mellom fylkeskommunene. I 2019 utgjør rammetilskuddet til fylkeskommunene 34,6 mrd. kroner, mens skatteinntektene er anslått til om lag 34,0 mrd. kroner. Rammetilskudd og skatteinntekter er frie inntekter som fylkeskommunene kan disponere fritt, uten andre bindinger fra staten enn gjeldene lover og regler. De frie inntektene utgjør hoveddelen av fylkeskommunenes inntekter, og brukes til å finansiere flere ulike oppgaver.

Inntektssystemet består av flere elementer: innbyggertilskuddet, inkludert kostnadsnøkkelen i utgiftsutjevningen, de regionalpolitiske tilskuddene og de ulike skatteelementene. I høringsnotatet redegjøres det for konkrete forslag til endringer i kostnadsnøkkelen. Departementet foreslår også at fordelingsvirkningene av endringene i den samlede kostnadsnøkkelen skal dempes gjennom ulike tiltak, og viser noen modeller som illustrerer ulike måter dette kan gjøres på.

Høringsforslaget tar utgangspunkt i de oppgavene fylkeskommunene har i dag. Som en del av regionreformen har regjeringen foreslått at fylkeskommunene skal styrkes med overføring av nye oppgaver. Regjeringen presenterte i Meld. St. 6 (2018–2019) Oppgaver til nye regioner en oversikt over oppgaver som Stortinget har sluttet seg til skal overføres eller som kan vurderes overført til fylkeskommunene. Meldingen ble behandlet av Stortinget 18. desember 2018, jf. Innst. 119 S (2018–2019). Finansieringen av de nye oppgavene omtales ikke nærmere i høringsnotatet, men følges opp i de ordinære budsjettdokumentene fra departementet.

Høringsfristen er fredag 8. mars. Eventuelle spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Lars Tore Rydland ([email protected], tlf. 22246880).

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" neders på denne siden. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.


Med hilsen

Thor Bernstrøm (e.f.)
avdelingsdirektør

Grete Lilleschulstad
underdirektør

Fylkeskommunene
Kommunene
KS

Departementene
Sametinget
Riksrevisjonen

Helsedirektoratet
Direktoratet for e-helse
Statens vegvesen
Utdanningsdirektoratet

NHO
Arbeidsgiverforeningen Spekter

LO
YS
Akademikerne
Unio

Utdanningsforbundet
Skolenes landsforbund
Skolelederforbundet
Norsk lektorlag
Den norske tannlegeforening
Norsk tannpleierforening

Elevorganisasjonen

Til toppen