Historisk arkiv

De nye fylkeskommunene skal ha forutsigbare inntekter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

I 2020 får vi en ny fylkesinndeling med 11 fylker. Jeg er opptatt av at de nye fylkeskommunene skal ha forutsigbare og stabile inntekter i den viktige og krevende fasen de nå skal inn i. Om vi ikke hadde gjort noe med inntektssystemet, ville de nye fylkene fått en nedgang i inntektene, mens fylkene som består som i dag ville fått en tilsvarende økning. Derfor er det helt nødvendig å oppdatere inntektssystemet når de nye fylkeskommunene trer i kraft.

Inntektssystemet fordeler rammetilskudd og skatteinntekter mellom fylkeskommunene. I år vil systemet fordele nesten 69 milliarder kroner. Målet med inntektssystemet er å legge til rette for at alle innbyggere, uansett hvor i landet de bor, skal ha gode tjenester. For å sikre dette, bruker vi kostnadsnøkler som kompenserer for at kostnadene ved å tilby tjenester varierer i ulike deler av landet.

Det er viktig at fylkeskommunene ikke får store endringer i inntektene samtidig som regionreformen gjennomføres. Vi har nå sendt et forslag til nytt inntektssystem på høring, der vi legger opp til både en kompensasjonsordning og en overgangsordning, slik at fylkeskommunene kan konsentrere seg om de viktige oppgavene de står overfor.  

De nye fylkeskommunene skal etablere en ny organisasjon, samtidig som de skal sørge for kontinuerlig drift av viktige samfunnsoppgaver. I tillegg skal alle fylkeskommuner forberede seg på nye oppgaver som overføres i forbindelse med reformen. Det gjør det spesielt viktig med stabilitet i inntektene i årene framover.

Oppdateringen av inntektssystemet har vært varslet lenge, og er helt nødvendig for å tilpasse kostnadsnøklene til de nye fylkene. Flere av kriteriene i dagens system er ikke sammenslåingsnøytrale, altså de vil slå uheldig ut i nye fylker. Endringer vil alltid gi fordelingsvirkninger mellom fylkeskommunene, som vil slå ulikt ut basert på hvilke kriterier du legger til grunn.

En helt sentral del av forslaget som nå er på høring, er at endringene vil bli kompensert og dempet. Vi foreslår at fylkeskommunene som får størst reduksjon i rammetilskudd som følge av endringene, skal få en kompensasjon for å dempe effektene. I tillegg vil endringene i inntektssystemet innføres gradvis gjennom en overgangsperiode.

Men dette er bare et forslag. Vi sender forslaget ut på høring fordi vi ønsker flest mulig innspill. Jeg håper fylkeskommunene benytter muligheten!