Høring - forslag til presisering i eiendomsmeglingsloven vedrørende videresalg av kjøperposisjoner til fast eiendom og oppretting av inkurie i straffebestemmelsen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.04.2011

Vår ref.: 10/2702 IG

Høring - forslag til presisering i eiendomsmeglingsloven vedrørende videresalg av kjøperposisjoner til fast eiendom og oppretting av inkurie i straffebestemmelsen
 
Den 10. desember 2010 ble lov om endringer i bustadoppføringslova og avhendingslova (skjerping av garantireglar og regulering av vidaresal) vedtatt. Forarbeider til lovendringene er Prop. 130 L (2009-2010), som er publisert på Justisdepartementets hjemmesider på www.regjeringen.no/jd. Lovendringene tar sikte på å klargjøre hvilke lovregler som gjelder for avtaler om videresalg av kontraktsposisjoner til boliger før ferdigstillelse, jf. Prop. 130 L (2009-2010) kapittel 1. Endringene innebærer blant annet at det fastsettes i avhendingslova at avtale om videresalg av kjøperposisjoner til bolig under oppføring der selger er forbruker, ikke skal regnes som avhending av fast eiendom, men i stedet reguleres av kjøpsloven som salg av fordringer. Endringene i avhendingslova og bustadoppføringslova trer i kraft 1. juli 2011.

Eiendomsmeglingslovens virkeområde omfatter mellommannsvirksomhet knyttet til transaksjoner i forbindelse med ulike rettigheter til fast eiendom, jf. eiendomsmeglingsloven § 1-2 annet ledd nr. 1 til 5. Selv om endringene i avhendingslova og bustadoppføringslova som ble fastsatt 10. desember 2010 ikke har hatt til hensikt å endre eiendomsmeglingslovens virkeområde, synes endringene likevel å ha skapt en viss faktisk usikkerhet om hvorvidt videresalg av kjøperposisjoner omfattes av eiendomsmeglingslovens saklige virkeområde. Finansdepartementet har i den forbindelse mottatt en henvendelse fra Norges Eiendomsmeglerforbund, der det foreslås regelendringer som sikrer at slike transaksjoner faller inn under eiendomsmeglingsloven.

Finansdepartementet forela i brev 17. juni 2010 henvendelsen fra Norges Eiendomsmeglerforbund for Finanstilsynet.

Finanstilsynet har i brev 18. august 2010 gitt uttrykk for at videresalg av kjøperposisjoner til fast eiendom faller inn under eiendomsmeglingslovens saklige virkeområde. Finanstilsynet har imidlertid samtidig tilrådd at eiendomsmeglingsloven endres, slik at man fjerner eventuell tvil om dette. Det vises til vedlagte brev 18. august 2010 fra Finanstilsynet for en nærmere redegjørelse for Finanstilsynets vurderinger.

Finansdepartementet er enig i Finanstilsynets vurderinger og konklusjon på dette punkt. Siden det synes å ha oppstått en viss faktisk usikkerhet som følge av endringene i bustadoppføringslova og avhendingslova, legger Finansdepartementet likevel til grunn at det kan være behov for å foreta en presisering i eiendomsmeglingsloven, slik at man unngår tvil om at mellommannsvirksomhet knyttet til videresalg av kjøperposisjoner til fast eiendom faller inn under eiendomsmeglingslovens virkeområde. 

På denne bakgrunn foreslår Finansdepartementet at det presiseres i eiendomsmeglingsloven § 1-2 annet ledd ny nummer 6 at mellommannsvirksomhet knyttet til avtale om erverv av slike rettigheter til fast eiendom som nevnt i § 1-2 annet ledd nr. 1 til 5, omfattes av eiendomsmeglingsloven.

Finansdepartementet vil etter dette foreslå at eiendomsmeglingsloven § 1-2 annet ledd skal lyde (foreslåtte endringer i kursiv):

(2) Med eiendomsmegling menes å opptre som mellommann, herunder å forestå oppgjør, ved

  1. omsetning av fast eiendom, herunder eierseksjon og ideell andel i fast eiendom,
  2. inngåelse og overdragelse av feste- eller leiekontrakt til fast eiendom, med unntak av kontrakter som omfattes av lov 25. juni 1965 nr. 1 om forpaktning,
  3. omsetning av borettslagsandel og av aksje, andelsbrev, pantebrev eller annet atkomstdokument med tilknyttet leierett eller borett til bolig eller annet areal i bebygget eiendom,
  4. omsetning av parter i selskap, jf. lov 21. juni 1985 nr. 83 om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (selskapsloven) § 1-2 første ledd bokstav a, eller aksjer i aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, jf. lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) og lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven), som ikke er børsnoterte, dersom omsetningen hovedsakelig tar sikte på overdragelse av eiendom eller rettighet som nevnt i nr. 1 til 3,
  5. omsetning av tidsparter som faller inn under lov 13. juni 1997 nr. 37 om salg av tidsparter i fritidsbolig (tidspartloven) og
  6. omsetning av avtale om erverv av rettigheter som nevnt i nr. 1 til 5.

Vedlagt følger dessuten brev fra Finanstilsynet 21. januar 2011. I brevet foreslås det å rette opp en inkurie i straffebestemmelsen i eiendomsmeglingsloven § 8-9, slik at overtredelser av § 3-2 om behandling av betrodde midler tas inn i straffebestemmelsen.

Vi ber om høringsinstansenes merknader innen 6. april 2011. Merknader bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no, i tillegg til ordinær post.


Med hilsen


Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                   Alexander Behringer
                                                                   underdirektør

 


Vedlegg:

  • Liste over høringsinstanser
  • Finanstilsynets brev 18. august 2010 om eiendomsmegleres formidling av transportkontrakter til fast eiendom
  • Finanstilsynets brev 21. januar 2011 om endring av eiendomsmeglingsloven – oppretting av inkurie


Gjenpart:  Finanstilsynet

 

 

Høringsinstanser

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Banklovkommisjonen
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøgskolen i Bodø
HSH
Huseiernes Landsforbund
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Sogn- og Fjordane
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Bank
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Regjeringsadvokaten
Rettshjelperforeningen
Riksadvokaten
Siviløkonomene
Skattedirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
ØKOKRIM

 

 

Til toppen