Høring - fritt rehabiliteringsvalg

Helse- og omsorgsdepartementet signaliserte i Prop. 56 L (2014-2015) om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven (fritt behandlingsvalg) at departementet tok sikte på å gjennomføre en høring i 2015 av forslag om å oppheve unntaket i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-4 femte ledd. Dette unntaket innebærer at private rehabiliteringsinstitusjoner ikke er omfattet av retten til fritt behandlingsvalg etter § 2-4.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 28.09.2015