Høringer

Høring - fritt rehabiliteringsvalg

Helse- og omsorgsdepartementet signaliserte i Prop. 56 L (2014-2015) om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven (fritt behandlingsvalg) at departementet tok sikte på å gjennomføre en høring i 2015 av forslag om å oppheve unntaket i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-4 femte ledd. Dette unntaket innebærer at private rehabiliteringsinstitusjoner ikke er omfattet av retten til fritt behandlingsvalg etter § 2-4.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.09.2015

Vår ref.: 15/2387

Departementet foreslår i dette høringsnotatet at retten til fritt behandlingsvalg skal omfatte private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med regionale helseforetak. Endringen innebærer også at rehabilitering senere kan fases inn i den nye godkjenningsordningen, som er en del av fritt behandlingsvalg. Det innebærer at pasienter med rett til nødvendig spesialisthelsetjeneste kan velge rehabilitering innenfor det offentlige helsevesenet eller hos private rehabiliteringsinstitusjonene som har avtale med et regionalt helseforetak.

Høringsfrist: 28. september 2015

Ny løsning for høringssvar

Departementet har innført en ny løsning for høringssvar. Høringssvar kan avgis digitalt på denne siden. Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende høringssvar uten å registrere seg. Høringsinstansene blir bedt om å vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l. Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og vil bli publisert.

Spørsmål om høringsnotatet kan rettes til seniorrådgiver Atle Gøhtesen på e-post atg@hod.dep.no eller telefon 22 24 85 97.

Med vennlig hilsen

Kari Sønderland (e.f.)
ekspedisjonssjef                                  Anne Louise Valle
                                                            avdelingsdirektør

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

 

ACTIS

ADHD Norge

Afasiforbundet i Norge

Akademikerne

AKAN

Ananke, Støtteforening for mennesker med tvangslidelse

Angstringen

Anonyme Alkoholikere

Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem

Autismeforeningen i Norge

Aleris Helse

 

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familieetaten

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 

Blå Kors Norge

Borgestadklinikken

 

Cerebral Parese-foreningen

Collegiet Fysikalske Aromaterapeuter

Colosseumklinikken – Allmennlegene

Datatilsynet

DELTA

Demensforeningen

Den Norske Advokatforening

 

Den Norske Jordmorforening

Den Norske Kinesiologiforening

Den Norske Kreftforening

Den Norske Tannlegeforening

Den Norske Legeforening

Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin (NEM)

Den nasjonale forskningsetiske komitè for naturvitenskap og teknologi (NENT)

Den nasjonale forskningsetiske komitè for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)

Den rettsmedisinskekommisjon

Departementene

De fylkeskommunale eldrerådene

De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

Det Norske Healerforbund

Drammen private sykehus

 

 

EEG-Laboratoriet AS

Europabevegelsen

 

Fagforbundet

Fagforbundet for Aruna-terapeutene i Norge

Fagrådet innen Rusfeltet i Norge

Familieterapi instituttet

Fampo

Fellesorganisasjonen FO

Farmasi Forbundet

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbundet mot rusgift

Foreningen for blødere i Norge

Foreningen for el-overfølsomme

Foreningen for hjertesyke barn

Foreningen for human narkotikapolitikk

Foreningen for Muskelsyke

Foreningen for kroniske smertepasienter

Forskningsstiftelsen FAFO

Forsvarsgruppen av 1977

Forum for Bioteknologi

Forum for Karakteranalytisk vegetoterapi

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Fürst medisinske laboratorium AS

Fylkesmennene

Fylkesrådet for funksjonshemmede

 

Galebevegelsen

Gatejuristen – Kirkens Bymisjon

Gynlab AS

 

Helseansattes Yrkesforbund

Haraldsplass diakonale høgskole

Helhetsterapiforbundet

Helsedirektoratet

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Helse- og sosialombudet i Oslo

Helsetjenestens Lederforbund

HIV-Norge

Hørselshemmedes Landsforbund

 

Idrettens helsesenter

Informasjonssenteret Hieronimus

Innovasjon Norge

Institutt for samfunnsforskning

Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin

Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser

 

JURK

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa

 

Kirkens Bymisjon

Klagenemnda for behandling i utlandet

Kommuneadvokaten i Oslo

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Konkurransetilsynet

Kreftregisteret

Kriminalomsorgen, regionkontorene

 

Laboratorium for Patologi AS

Lendets distriktspsykiatriske sentra

Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard

Landets fylkestannleger

Landets fylkeskommuner

Landets helseforetak

Landets kommuner

Landets kontrollkommisjoner

Landets regionale helseforetak

Landets høyskoler (m/helse fagl. utdannelse)

Landets pasientombud

Landets universiteter

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

Landsforeningen Alopecia Areata

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke

Landsforeningen for Huntingtons sykdom

Landsforeningen for kosthold og helse

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri

Landsforeningen for Pårørende i Psykisk helse

Landsforeningen for Trafikkskadde

Landsforeningen for utekontakter

Landsforeningen for voldsofre

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

Landslaget for offentlige pensjonister

Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

LAR Nett Norge

Legeforeningens forskningsinstitutt

Likestillings- diskrimineringsombudet

 

Marborg

Medborgernes Menneskerettighets Kommisjon

Medi 3 Molde AS

Menneskeverd

Mental Helse Norge

M.E. Nettverket i Norge

MS – forbundet

 

NA, Anonyme Narkomane

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Nei til EU

Nettverket for private helsevirksomheter

 

Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Blindeforbund

Norges Diabetesforbund

Norges Døveforbund

Norges Fibromyalgi Forbund

Norges Farmaceutiske Forening

Norges forskningsråd

Norges Handikapforbund

Norges Juristforbund

Norges kristelige legeforening

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Norges Naprapatforbund

Norges Optikerforbund

Norges Parkinsonforbund

Norges Røde Kors

Norges Tannteknikerforbund

Norsk Akupunkturforening

Norsk Audiografforbund

Norsk Cøliakiforening

Norsk Epilepsiforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Forbund for autoriserte feldenkraispedagoger

Norsk Forbund for klassisk osteopati

Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin

Norsk Forbund for psykoterapi

Norsk Forbund for utviklingshemmede

Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid

Norsk Forening for cystisk fibrose

Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi NFEP

Norsk Forening for Fargeterapi

Norsk Forening for helhetsmedisin

Norsk Forening for kriminalreform (KROM)

Norsk Forening for lysstimulering

Norsk Forening for medisinsk akupunktur

Norsk Forening for nevrofibromatose

Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte (Norilco)

Norsk Forening for Tuberøs Sklerose

Norsk Forum for terapeutiske samfunn

Norsk Forskerforbund

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Gestaltterapeut forening

Norsk Helse- og Velferdsforum

Norsk Helsesekretærforbund

Norsk Homøopatisk pasientforening

Norsk Immunsviktforening

Norsk Intravenøs Forening

Norsk Kiropraktorforening

Norsk Landsforening for laryngectomerte

Norsk Legeforening for Maharishi Ayur-Veda

Norsk Logopedlag

Norsk Massørforbund

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk OCD forening, ANAKE

Norsk Osteopatforbund

Norsk Osteoporoseforening

Norsk Ortopedisk Forening

Norsk Palliativ Forening

Norsk Pasientforening

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk Pensjonistforbund

Norsk Presseforbund

Norsk Psoriasis Forbund

Norsk Psykologforening

Norsk Psykiatrisk Forening

Norsk Psykoanalytisk Institutt

Norsk Refleksologisk Forbund

Norsk Radiografforbund

Norsk Revmatikerforbund

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk Tannpleierforening

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norsk Tourette Forening

Norsk Thyreoideaforbund

Norske Fotterapeuters Forbund

Norske helikopteransattes forbund (NHF)

Norske Homeopaters Landsforbund

Norske Kosmetologer og Hudterapeuters Forbund

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

Norske Ortoptister forening

Norske Rosenterapeuters Forening

NOVA

NUPI

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 

 

PARAT

PARAT Helse

Pasientskadenemnda

Personvernnemnda

PRISY – Privatsykehusenes fellesorganisasjon

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

PRO-LAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR

PRO-Sentret

 

 

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

Regjeringsadvokaten

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)

Rettspolitisk forening

Riksrevisjonen

Ringvoll Klinikken

Rokkansenteret

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser

Ryggmargsbrokk og hydrocephalusforeningen

Ryggforeningen i Norge

Røntgeninstituttenes Fellesorganisasjon

Rådet for psykisk helse

 

SABORG – Sammenslutning for alternativ behandlere

Sametinget

Seniorenes fellesorganisasjon

Senter for medisinsk etikk, SME

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning

Senter for sjeldne sykdommer og diagnosegrupper

SINTEF Helse

SPEKTER

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens Helsepersonellnemnd

Statens institutt for rusmiddelsforskning (SIRUS)

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens seniorråd

Statens senter for Ortopedi

Statstjenestemannsforbundet

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Stiftelsen Organdonasjon

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

Stiftelsen Rettferd for taperne

Straffedes organisasjon i Norge (SON)

Støtteforeningen for Kreftsyke Barn

Stiftelsen Støttecenter mot Incest – Oslo

Sykepleiernes faggruppe i alternativ medisin

 

 

Turner Syndrom foreningen i Norge

 

 

UNIO

Universitets- og høyskoleutdannedes forbund

Utdanningsforbundet

 

Veiledningssenteret for pårørende til stoffmisbrukere og innsatte

Vestlandske Blindeforbund

Voksne for Barn

Volvat Medisinske Senter AS

 

We shall overcome

 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Yngre legers forening

 

Ønskebarn – Norsk forening for fertilitet og barnløshet