Høring - gjennomføring av avtale mellom Norge og USA om FATCA og generell innføring av tilsvarende opplysningsplikter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.06.2013

Vår ref.: 13/1410 SL HS/KR

Høring - gjennomføring av avtale mellom Norge og USA om FATCA og generell innføring av tilsvarende opplysningsplikter

 

Finansdepartementet sender på høring forslag om regelverksendringer som følge av mellomstatlig avtale om forbedret internasjonal overholdelse av skattelovgivningen og gjennomføring av FATCA, og generell innføring av tilsvarende opplysningsplikter i norsk rett.

Bakgrunnen for forslag til endringer er at den amerikanske kongressen i mars 2010 vedtok en lovgivning som pålegger utenlandske institusjoner rapporteringsplikt til amerikanske skattemyndigheter om finansielle forhold, og at Norge har inngått en avtale med USA for å lette rapporteringsplikten for norske institusjoner. Lovgivningen er kjent under navnet "Foreign Account Tax Compliance Act" (FATCA).

Avtalen medfører blant annet at institusjoner som er opplysningspliktige, dvs. banker, mellommenn, forvaltere, fond, livsforsikringsselskaper mv., kan rapportere opplysninger til amerikanske skattemyndigheter via norske skattemyndigheter og etter norsk regelverk. Institusjonene slipper dermed å forholde seg til direkte til amerikansk regelverk og amerikanske skattemyndigheter. Norske skattemyndigheter er forpliktet til å utveksle opplysningene automatisk til USA. Til gjengjeld forplikter avtalen amerikanske myndigheter til å utveksle kontoinformasjon om personer bosatt i Norge til norske skattemyndigheter.

Avtalen medfører samtidig at Norge påtar seg en forpliktelse til å ha internrettslige regler som sikrer overholdelse av avtalen. Det foreslås i vedlagte høringsnotat å innføre en forskriftshjemmel i ligningsloven som legger til rette for at regler som er nødvendig for at Norge skal overholde sine forpliktelser etter avtalen kan fastsettes i forskrift, se forslag til ligningsloven § 5-12 ny nr. 4. Nødvendige regler for å gjennomføre avtalen vil senere bli gitt i forskrift, herunder regler om å:

utvide dagens krets av opplysningspliktige aktører på finansområdet, pålegge aktørene å identifisere amerikanske skattytere ved å innhente tax identification number (TIN), utvide dagens rapporteringsplikt av finansielle aktiva, kreve innrapportert betalinger til "ikke-deltakende finansinstitusjoner", utvide rapporteringsplikten for forvaltere og mellommenn ogfastsette nye regler om aktsomhetsprosedyrer.

Avtalen åpner på enkelte punkter for at bestemmelser i den amerikanske FATCA-lovgivningen kan anvendes i stedet for, eller i tillegg til, avtalens egne bestemmelser. Departementet oppfordrer institusjoner som ser seg tjent med slike regler til å redegjøre nærmere for dette. Eventuelle regler om dette vil også måtte fastsettes i forskrift.

Det forslås i høringsnotatet videre å gjøre opplysningsplikten til norske skattemyndigheter generell. Det medfører at de kontoopplysningene som institusjonene må pålegges å gi om sine amerikanske kunder utvides slik at de samme opplysningene skal gis om samtlige kunder. Det vises til forslag til endringer i ligningsloven §§ 5-4, 5-9, 5-11. Innholdet i disse pliktene må presiseres i forskrift.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner el.

Høringsfristen er 17. juni 2013. Høringsuttalelsene bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Knut Erik Omholt e.f.
avdelingsdirektør

                                                                    Helle Harbou-Hals
                                                                    avdelingsdirektør

Vedlegg

 

Høringsinstansene

 

Arbeidsdepartementet
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Akademikerne
Aksjonærforeningen
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Attac Norge
Bedriftsforbundet
Datatilsynet
De Selvstendige Kommunale Pensjonskasser
Deloitte
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for økonomistyring
Domstolsadministrasjonen
Ernst & Young
Finans Norge (FNO)
Finansieringsselskapenes Forening/Servicekontor
Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA)
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Hovedorganisasjonen Virke
IKT-Norge
Kommunal Landspensjonskasse
KPMG
KS
Landsorganisasjonen i Norge
NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges Fondsmeglerforbund
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norges Rederiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk Øko-Forum (NØF)
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
c/o D&B v/ Tore Lia
Norske Pensjonskassers Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Oslo Børs ASA
PwC
Riksrevisjonen
Sivilombudsmannen
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Småbedriftsforbundet
Statens innkrevingssentral
Statistisk sentralbyrå
Storbedriftenes skatteforum
Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor
Tax Justice Network – Norge
c/o Kirkens Nødhjelp
The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
Toll- og avgiftsdirektoratet
Unio- hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirsentralen (VPS) ASA
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
ØKOKRIM

Til toppen