Historisk arkiv

Norge undertegnet informasjonsutvekslingsavtale med USA

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

I dag undertegnet finansminister Sigbjørn Johnsen og den amerikanske ambassadøren Barry B. White en avtale om automatisk utveksling av skatteopplysninger mellom Norge og USA. - Avtalen bidrar til å bekjempe og forebygge skatteunndragelser, og er et skritt på veien mot automatisk utveksling av skatteinformasjon globalt. Avtalen vil også kunne virke positivt for norske skattyteres etterlevelse av norske skatteregler, og lette skattemyndigheters kontrollarbeid, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.


Fra venstre: Shella Biallas fra USAs ambassade, ambassadøren Barry B. White og finansminister Sigbjørn Johnsen som er i ferd med å undertegne avtalen. Foto: Tor Martin Bærum

Finansdepartementet er blitt enig med amerikanske myndigheter om en avtale om automatisk utveksling av finansielle opplysninger mellom skattemyndighetene. Avtalen medfører en utvidelse av den utvekslingen av skatteinformasjon som allerede forekommer mellom landene i dag. Avtalen bygger på gjensidighet, og for Norges del innebærer avtalen at norske skattemyndigheter automatisk vil motta opplysninger om norske skattyteres kontoforhold i amerikanske banker og andre finansinstitusjoner.

Avtalen bygger på den amerikanske FATCA-lovgivning (Foreign Account Tax Compliance Act), og innebærer at norske finansinstitusjoner kan innberette opplysningene til norske skattemyndigheter istedenfor amerikanske myndigheter.

FATCA er en amerikansk internlovgivning som retter seg direkte mot finansnæringen. Etter FATCA skal utenlandske finansinstitusjoner rapportere opplysninger om personer (både fysiske personer, selskaper og andre enheter) som er skattepliktig i USA, samt om betalinger til andre finansinstitusjoner som ikke har påtatt seg rapporteringsansvar etter de amerikanske reglene. Finansinstitusjoner som velger å ikke rapportere opplysninger etter FATCA, vil etter de amerikanske reglene bli ilagt 30 prosent kildeskatt på betalinger med amerikansk kilde.

- Vår avtale med USA gjør at norske finansinstitusjoner ikke vil bli ilagt kildeskatt. Den vil også lette rapporteringsplikten for norske finansinstitusjoner. De kan rapportere til norske skattemyndigheter som så vil videreformidle informasjonen til amerikanske myndigheter, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Avtalen vil tre i kraft ved noteveksling etter at de nødvendige prosedyrer for ikrafttredelse er blitt gjennomført, blant annet skal Stortinget samtykke. Samtidig med undertegningen av avtalen er det inngått en erklæring om gjensidig forståelse som gir uttrykk for at USA har til hensikt å behandle norske finansinstitusjoner som å være i overholdelse med den amerikanske FATCA-lovgivningen. Dette betyr at norske finansinstitusjoner ikke vil bli gjenstand for kildeskatt etter de amerikanske reglene fra og med datoen for undertegning.

- Avtalen er et viktig skritt i retning av større grad av åpenhet og utvikling av automatisk informasjonsutveksling mellom stater. Jeg er tilfreds med at vi har fått i stand en slik avtale om automatisk informasjonsutveksling og gjennomføring av FATCA med USA, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Etter avtalen forplikter Norge seg til å innføre regler som sikrer at norske finansinstitusjoner innberetter de skatteopplysningene avtalen krever. I dag sender Finansdepartementet et forslag til lovendringer på høring.

Les også: