Høring - gjennomføring av deler av boliglånsdirektivet

Finansdepartementet sender med dette på høring Finanstilsynets høringsnotat med forslag til lov – og/eller forskriftsbestemmelser som gjennomfører de offentligrettslig delene av boliglånsdirektivet

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.10.2019

Vår ref.: 17/4161

Finansdepartementet sender med dette på høring Finanstilsynets høringsnotat med forslag til lov – og/eller forskriftsbestemmelser som gjennomfører de offentligrettslig delene av boliglånsdirektivet (direktiv om kredittformidling til forbrukere i forbindelse med boligeiendom). Forslaget som sendes på høring gjelder de delene av direktivet som ikke er dekket av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med ny finansavtalelov. I høringsnotatet foreslår Finanstilsynet blant annet at de offentligrettslig delene av boliglånsdirektivet gjennomføres i ny lov om låneformidling og forskrift til denne loven.

Direktivet er siden oppdraget ble gitt, inntatt i EØS-avtalen 8. mai 2019, med konsitusjonelt forbehold fra norsk side. Finansdepartementet ber om høringsinstansenes eventuelle merknader til høringsnotatet innen 1. oktober 2019.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets nettsider.Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Åse Natvig
avdelingsdirektør

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Aktuarkonsulenters Forum
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukertilsynet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes Landsforbund
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Nasdaq Oslo ASA
Nordic Association of Electricity Traders (NAET)
Norges Bank
Norsk Crowdfunding forening
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Juristforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Venturekapitalforening
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Pensjonskasseforeningen
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)
The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM
Økonomiforbundet