Høring - gjennomføring av direktiv 2006/43/EF om revisjon

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.09.2007

Vår ref.: 06/4560 FM PCB

Høring – gjennomføring av direktiv 2006/43/EF om revisjon


Vedlagt følger høringsnotat fra Kredittilsynet 1. juni 2007 med forslag til endringer i revisorloven samt i enkelte andre lover. Bestemmelsene skal gjennomføre Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF om revisjon i norsk rett.

Utkastet til endringer omfatter blant annet nye krav for foretak av allmenn interesse (børsnoterte foretak, banker og forsikringsselskaper) og revisor for slike foretak, endringer i revisorlovens regler om revisors virksomhetsutøvelse og nye regler om kvalitetskontroll med revisorer, samt endringer i aksjelovens bestemmelser om oppsigelse/avsettelse av revisor.

Vi ber om at merknader til forslagene i høringsnotatet sendes departementet innen
28. september 2007. Alle høringssvar bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

 

 

Jan Bjørland  e.f.

ekspedisjonssjef

 

Espen D. Knudsen

underdirektør

 

Vedlegg:  - Høringsnotat 1. juni 2007
               
- Liste over høringsinstanser

 

Gjenpart:  Kredittilsynet


 

Høringsinstanser


Aksjonærforeningen i Norge
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Deloitte AS
Den norske Revisorforening
Ernst & Young AS
Finansforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Fiskeridepartementet
Fornyelses- og administrasjonsdepartementet
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Konkurransetilsynet
KPMG AS
Kommunal- og regionaldepartementet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Noraudit
Nord Pool ASA
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Kommunerevisorforening
Norsk Investorforum
Norsk RegnskapsStiftelse
Norske Finansanalytikeres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
PriceWaterhouseCoopers AS
Oslo Børs
Riksrevisjonen
Samferdselsdepartementet
Siviløkonomene
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

Til toppen