Høring - globalisering og øket konkurranse i sivil luftfart

Økt globalisering representerer nye utfordringer for transportsystemet, herunder luftfarten. Samferdselsdepartementet legger med dette frem et høringsnotat som skal være en del av grunnlaget for å ta stilling til hvordan luftfarten i Norge bør utvikles, hensyntatt disse utfordringene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.06.2016

Vår ref.: 15/689

Som følge av økt konkurranse og globalisering besluttet Stoltenberg II-regjeringen å igangsette en utredning for å belyse problemstillinger som dette reiser for norsk luftfart.

Regjeringen vil føre en konkurranseorientert luftfartspolitikk basert på at flytrafikken er en sentral del av det norske transportnettet. Virksom konkurranse bidrar til effektiv bruk av samfunnets ressurser, holder kostnader nede og gir lavere priser og bedre kvalitet.

Økt globalisering representerer nye utfordringer for transportsystemet, herunder luftfarten.
Samferdselsdepartementet legger med dette frem et høringsnotat som skal være en del av grunnlaget for å ta stilling til hvordan luftfarten i Norge bør utvikles, hensyntatt disse utfordringene. I notatet er det lagt særlig vekt på ulike problemstillinger som globalisering og økt konkurranse reiser for flymarkedets utvikling, herunder de ansattes lønns- og arbeidsvilkår.

Samferdselsdepartementet har hatt i oppdrag å gjennomføre og koordinere utredningen som har involvert flere departementer og eksterne ressurser.

I høringsnotatets kapittel 2-3 er det gitt en beskrivelse av historiske utviklingstrekk innen luftfarten nasjonalt og internasjonalt, og en kort beskrivelse av status pr. i dag av luftfartsnæringen. I kapittel 4 gis det en nærmere gjennomgang av lønns- og arbeidsvilkårene nasjonalt og internasjonalt.

Mulighetene for å påvirke utviklingen av luftfarten i Norge er bl.a. avhengig av de rammevilkår denne næringen er underlagt. Derfor gis det i kapittel 5 en oversikt over myndighetspålagte rammevilkår for luftfarten på noen enkeltområder. Avslutningsvis gis det i kapittel 6 noen vurderinger og anbefalinger.

Faktabeskrivelsen i høringsnotatet baserer seg i stor grad på innhentede opplysninger fra bransjeaktører. Dette gjelder i særlig grad opplysninger i kapittel 3 og 4. Utviklingen innen luftfarten går raskt, og dette kan ha medført at enkelte av faktaopplysningene ikke er fullt ut à jour per i dag.

Nedenfor gjengis anbefalingene i høringsnotatet.

1. Samferdselsdepartementet vil intensivere arbeidet med å få flere EU-land til å åpne for EØS-designering, slik at f.eks. Norwegian kan fly til Bangkok fra sine baser i London og Spania.

2. Samferdselsdepartementet vil vurdere nærmere hvordan en prosess med bedre å sikre overflygningsrettigheter over Sibir også for andre selskap enn SAS mest hensiktsmessig kan legges opp.

3. Samferdselsdepartementet mener at bestemmelsene for innleie av fly på utenlandske register blant annet bør gjenspeile utviklingen innenfor de felleseuropeiske flysikkerhetsreglene, og vil vurdere om det er behov for å foreta endringer i det eksisterende regelverket.

4. Regjeringen vil styrke samarbeidet mellom Luftfartstilsynet, Arbeidstilsynet, skattemyndigheter, Arbeids- og velferdsetaten og politiet for å fremme en adekvat håndheving av regelverket for skatt, trygd og arbeidsmiljø. Regjeringen vil styrke en ytterligere utvikling av slikt samarbeid internasjonalt med vekt på baseproblematikk for flygende personell. En videreutvikling av trepartssamarbeidet mellom Luftfartstilsynet (myndighetssiden) og hoved-organisasjonene i norsk luftfart på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, skal prioriteres.

5. Samferdselsdepartementet vil se nærmere på mulighetene for samarbeid mellom Norge og Danmark og eventuelle andre land når det gjelder gjennomføring av tilsyn med HMS for flygende personell.

6. Regjeringen støtter EU-kommisjonens arbeid med å fremme lik tolkning av det eksisterende regelverket for passasjerrettigheter. Det er per i dag lite aktuelt for Samferdselsdepartementet å ta initiativ til nye særnorske regler om passasjerrettigheter.

7. Luftfartstilsynet skal følge godt med på omstillingsprosesser i flyselskapene, særlig med tanke på økende bruk av bemanningsselskaper og innleid personell og mulige virkninger for rapporteringsvilje.

8. Regjeringen vil vurdere om prøveordningen med forenklet transfer på Oslo Lufthavn skal bli permanent etter den treårige prøveperioden.

9. Samferdselsdepartementet vurderer i samarbeid med relevante departement om det skal
forhandles med amerikanske myndigheter med tanke på mulig etablering av forhåndsklarering ved Oslo Lufthavn.

10. Arbeids- og sosialdepartementet foreslår i et eget høringsbrev presiseringer i utlendingsforskriften, som tydeliggjør at Norge overholder sine internasjonale forpliktelser som gir flypersonell rett til forenklet grensepassering.

Samferdselsdepartementet ønsker å få et bredt tilfang av innspill før det trekkes endelige konklusjoner. Høringskommentarene vil danne et grunnlag for departementets videre arbeid med å tilrettelegge for utvikling av en sivil luftfart som fremmer de overordne mål som gjelder for norsk transportpolitikk.

Høringsnotatet kan leses her

Papirversjon av høringsnotatet kan fås ved henvendelse til Tomm Alexander Øvre: 22248196 eller tov@sd.dep.no.

Høringssaken er tilgjengelig på departementets nettsider. Vi ber om at høringsuttalelse sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser (under "Send inn høringssvar" på denne siden).

Det bes om kommentarer til høringsnotatet innen 15. juni 2016.

Med hilsen


Øyvind Ek (e.f.)
avdelingsdirektør

Tomm Alexander Øvre
seniorrådgiver

Næringslivets Hovedorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Akademikerne
NAV - Arbeids- og velferdsdirektoratet
Direktoratet for arbeidstilsynet
Utlendingsdirektoratet
Forbrukerrådet
Konkurransetilsynet
Ryanair Ltd
Wizz Air Hungary Ltd.
European Low Fares Airline Association
Avinor AS
Luftfartstilsynet
NHO Luftfart
Norwegian Air Shuttle ASA
Scandinavian Airlines Norge AS
Widerøes Flyveselskap AS
Parat Luftfart
Landsorganisasjonen i Norge
Norsk Kabinforening
Norsk Flygerforbund
Norsk Flyoperatør Forbund
Norsk Flytekniker Organisasjon
Norges Luftsportforbund
Notodden Lufthavn AS
Rygge Sivile Lufthavn AS
TORP Sandefjord Lufthavn AS
Skien Lufthavn AS
Stord lufthavn AS
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Utenriksdepartementet
Arbeidstilsynet