Høring - Implementering av EU-kommisjonens rekommandasjon 5. juni 2008 om begrensning av revisorers erstatningsansvar

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.03.2009

Vår ref.: 08/4195 FM TYH

Finansdepartementet sender med dette på høring EU-kommisjonens rekommandasjon 5. juni 2008 om begrensning av revisors erstatningsansvar. Rekommandasjonen finnes vedlagt. Rekommandasjonen med aktuelle bakgrunnsdokumenter finnes også på Kommisjonens hjemmeside:

http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/liability/index_en.htm 

Rekommandasjonen bygger på den undersøkelsen som EU-kommisjonen har gjennomført i henhold til artikkel 31 i direktiv 2006/43/EF. I undersøkelsen pekes det på reduserte muligheter for revisor til å oppnå forsikringsdekning, og en utvikling hvor erstatningskrav mot revisorer har vokst til et omfang hvor det er en betydelig risiko for krav i en størrelsesorden hvor også de store revisjonsselskapene kan risikere å gå over ende. Det er pekt på mulige samfunnsmessige konsekvenser av denne utviklingen, blant annet i form av svekket konkurranse og redusert revisjonskapasitet.

I rekommandasjonen anbefales at revisors erstatningsansvar ved revisjon av selskaper med verdipapirer notert på regulert marked begrenses i henhold til minst en av følgende tre metoder:

  1. angivelse av et maksimalt ansvarsbeløp, eller av en formel som gjør det mulig å beregne et slikt beløp,
  2. fastsettelse av regler som opphever solidaransvar for de deler av skadelidnes tap som revisor ikke faktisk har bidratt til,
  3. fastsettelse av regler som gir revisor og revisjonspliktig adgang til å inngå avtale om begrensninger i revisors erstatningsansvar (eventuelt også med virkning for tredjeparter.)

Ved vurderingen av metoder for å begrense revisors erstatningsansvar, forutsettes etter rekommandasjonen at medlemsstatene ser hen til følgende grunnleggende prinsipper:

  1. Eventuelle ansvarsbegrensninger bør ikke gjelde tilfeller hvor revisor har utvist grov uaktsomhet.
  2. En ansvarsbegrensning som ikke omfatter mulig ansvar overfor tredjeparter vil ikke være tilstrekkelig effektiv.
  3. Skadelidne har krav på rettferdig erstatning.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes synspunkter på om, og i tilfelle på hvilken måte, nevnte rekommandasjon bør gjennomføres i norsk rett. Høringsuttalelser må være Finansdepartementet i hende innen mandag 31. mars 2009. Vi ber om at høringsuttalelser også sendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no.

Høringsinstansene bes om å vurdere om høringsbrevet også bør forelegges underliggende etater eller tilknyttede virksomheter.


Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                      Erling G. Rikheim
                                                                                      avdelingsdirektør


Vedlegg

Høringsinstanser


Aksjonærforeningen i Norge
Bedriftsforbundet
BDO Noraudit
Deloitte
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Ernst & Young
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Handelshøyskolen BI
HSH
Justisdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunenes sentralforbund
Konkurransetilsynet
Konkursrådet
KPMG
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Handelshøyskole
Norges Kommunerevisorforening
Norsk investorforum
Norske forsikringsmegleres forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Nærings- og handelsdepartementet
Oslo Børs
PricewaterhouseCoopers
Skattedirektoratet
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

 

Til toppen