Høring - Innføring av krav om landmålerbrev mv. Forslag til endringer i matrikkelforskriften

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til endringer i matrikkelforskriften på alminnelig høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.11.2019

Vår ref.: 18/2239

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til endringer i matrikkelforskriften på alminnelig høring.

Frist for å gi uttalelse er 15. november 2019.

Ved lov 20. april 2018 nr. 12 vedtok Stortinget en rekke endringer i matrikkellova, bl.a. innføring av en autorisasjonsordning for eiendomslandmålere, enklere saksbehandling ved endring av festegrunn og åpning for å registrere geografiske opplysninger om servitutter i matrikkelen.

Departementet legger med dette fram forslag til endringer i matrikkelforskriften som følger opp Stortingets vedtak. Departementet legger opp til at endringer i matrikkellova som vedtatt av Stortinget, og tilhørende endringer i matrikkelforskriften, kan tre i kraft 1. september 2020.

De viktigste endringene i forskriften er nye, utfyllende bestemmelser knyttet til innføring av en autorisasjonsordning for landmålere som skal bestyre oppmålingsforretninger.  

Kommunene er ansvarlige for oppmålingsarbeidet og skal peke ut landmåler med landmålerbrev for hver oppmålingsforretning, jf. matrikkellova § 35 som vedtatt. Kommunene må ha ansatt landmåler med landmålerbrev, eller sørge for at oppmålingsforretningen blir bestyrt av landmåler med landmålerbrev fra interkommunalt samarbeid eller ved innleid konsulenthjelp. I startfasen vil kommunene trenge noe tid for å oppfylle lovens krav. Departementet foreslår i den forbindelse en overgangsordning for kommunene fram til 1. januar 2023. Overgangsordningen legger samtidig til rette for at eksisterende utøvere skal kunne skaffe seg autorisasjon på en fleksibel måte.

Høringen med høringsnotat og høringsliste er elektronisk tilgjengelig på regjeringen.no.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» nederst på denne nettsiden. Alle, inkludert dem som ikke mottar høringsbrevet, kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsene blir publisert på departementets nettsider. Spørsmål kan rettes til saksbehandler.

 

Med hilsen

Veslemøy Faafeng (e.f.)
utredningsleder
Cathrine Rosmer
utredningsleder

 

Departementene

Fylkesmennene
Sysselmannen på Svalbard

Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Domstolsadministrasjonen
Finanstilsynet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Forsvarsbygg
Husbanken
Høgskulen på Vestlandet
Jernbanedirektoratet
Konkurransetilsynet
Kystverket
Landbruksdirektoratet
Miljødirektoratet
NOKUT
Norges forskningsråd
Norges geologiske undersøkelse (NGU)
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksantikvaren
Skattedirektoratet
Statens kartverk
Statens vegvesen
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Statsbygg
Toll- og avgiftsdirektoratet
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Vegdirektoratet
Sametinget
Sivilombudsmannen

Fylkeskommunene
Kommunene
Longyearbyen lokalstyre

KS

Avinor AS
Bane Nor SF
Finnmarkseiendommen
Nye Veier AS
Opplysningsvesenets fond
Statkraft SF
Statnett SF
Statskog SF
Vygruppen AS

Abelia
Advokatforeningen
Akademikerforbundet
Akademikerne
Arkitektbedriftene i Norge
Boligprodusentenes Forening
Byggenæringens Landsforening
Eiendom Norge
Finans Norge
GeoForum
Geomatikkbedriftene
Huseiernes landsforbund
IKT-Norge
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Maskinentreprenørenes Forbund
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Norges Bondelag
Norges Bygg- og eiendomsforening (NBEF)
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Huseierforbund
Norges Hytteforbund
Norges Ingeniør- og teknologiorganisasjon NITO
Norges Skogeierforbund
Norges Takseringsforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Byggtjeneste AS
Norsk Eiendom
Norsk Huseierforening
Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF)
Norske arkitekters landsforbund
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norskog
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
SINTEF Byggforsk AS
Teknisk-naturvitenskapelig forening (TEKNA)
Yrkesorganisasjonenes Sentral-Forbund (YS)