Høring - innstramminger i reglene om offentlige skattelister

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.03.2014

Vår ref.: 13/4660 SL

Høring - innstramminger i reglene om offentlige skattelister     

 

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i reglene om offentlige skattelister.

For å bedre personvernet til den enkelte skattyter, foreslår departementet at opplysninger om hvem som har søkt i skattelisten blir gjort tilgjengelig for skattyteren elektronisk på skatteetaten.no. Videre foreslår departementet at skattyter skal ha tilgang til informasjon om hvem som har fått opplysningene utlevert også ved skriftlig utlevering av skattelisteopplysninger til andre enn ektefelle, dødsbo, konkursbo eller domstol. I tillegg foreslår departementet at Skatteetaten gir informasjon på sine hjemmesider om hvilke medier som har fått utlevert skattelisten for personlige skattytere.

Høringsnotatet følger vedlagt, og er også lagt ut på Finansdepartementets nettsider.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 21. mars 2014. Høringsuttalelsene bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Helle Harbou-Hals  e.f.
avdelingsdirektør

                                                             Hilde Slupphaug
                                                             seniorskattejurist

Vedlegg

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Høringsinstansene

 

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bedriftsforbundet

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den Norske Fagpresses Forening

Den norske Revisorforening

Direktoratet for økonomistyring

Finans Norge (FNO)

Finanstilsynet

Hovedorganisasjonen Virke

KS

Landslaget for lokalaviser

Landsorganisasjonen i Norge

Mediebedriftenes Landsforening

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norges Bank

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Norges Rederiforbund

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Journalistlag  

Norsk Presseforbund

Norsk redaktørforening

Norsk kommunikasjonsforening

Norsk Øko-Forum (NØF)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Statens innkrevingssentral

Statistisk sentralbyrå

Storbedriftenes skatteforum Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor

Toll- og avgiftsdirektoratet

Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

ØKOKRIM

 

Til toppen