Høring - korrigert høringsnotat om gjennomføring av forhøyet avskrivningssats for vogntog, lastebiler og busser

Finansdepartementet sender med dette ut et korrigert høringsnotat om nærmere regler for gjennomføring av forhøyet avskrivningssats for vogntog, lastebiler og busser i saldogruppe c, jf. skatteloven § 14-41 første ledd bokstav c, § 14-43 første ledd bokstav c og fjerde ledd. Høringsnotatet som ble sendt ut 26. juni inneholder en feil og erstattes derfor av vedlagt notat.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.09.2015

Vår ref.: 15/2115 SL KTv/HKT

Finansdepartementet sender med dette ut et korrigert høringsnotat om nærmere regler for gjennomføring av forhøyet avskrivningssats for vogntog, lastebiler og busser i saldogruppe c, jf. skatteloven § 14-41 første ledd bokstav c, § 14-43 første ledd bokstav c og fjerde ledd. Høringsnotatet som ble sendt ut 26. juni inneholder en feil og erstattes derfor av vedlagt notat. 

Forslaget innebærer at utskillelse av vogntog, lastebiler og busser skal skje som en engangsoperasjon ved ligningen for inntektsåret 2015. For kjøretøy som er ervervet etter 31. desember 2009 foreslår departementet at faktisk kostpris for det enkelte kjøretøy på saldoen, redusert med beregnede saldoavskrivninger for hvert år av eiertiden, fordeles til henholdsvis saldo for varebiler mv. (saldo c 1) og saldo for vogntog mv. (saldo c 2) etter kjøretøyets art. Det foreslås at tilsvarende fordeling av eldre enkeltkjøretøy kan foretas når skattyter har regnskapsdokumentasjon for kjøretøyenes faktiske kostpris og ervervsår. Videre foreslås det at restsaldo etter denne fordelingen, skal deles ut fra forholdet mellom beregnet verdi i de to saldokategoriene.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner el.

Høringsfristen er 26. september 2015. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på ”Send inn høringssvar”. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Bjørn Berre  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                         Kåre Aasen Tveit
                                                                         lovrådgiver

 

Samferdselsdepartementet

Autobransjens Leverandørforening

Bilimportørenes Landsforening

Norges Caravanbransjeforbund

Norges Bilbransjeforbund

Norges Lastebileier-Forbund

Norges Taxiforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Småbedriftsforbundet

Transportsentralen A/L

Bedriftsforbundet

Storbedriftenes skatteforum
Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor

Den Norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Til toppen