Forsiden

Høring – Forslag til lov om mediestøtte

Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag til lov om mediestøtte.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.01.2020

Vår ref.: 19/6186

Høringsbrevet som PDF-fil

Lovforslaget er en oppfølging av Meld. St. 17 (2018-2019) Mangfald og armlengds avstand – Mediepolitikk for ei ny tid (mediestøttemeldingen). I mediestøttemeldingen presenterte Regjeringen en ny modell for samling av mediestøtten, med tre hovedelementer: Etablering av faste, langsiktige rammer for mediestøtten ved å loveste en modell for fireårige styringssignal, tilrettelegging for en mer helhetlig mediepolitikk ved at de mediepolitiske virkemidlene gjennomgås i en budsjettproposisjon med meldingsdel hver fjerde år, og styrking av medienes redaksjonelle uavhengighet ved å opprette et uavhengig organ, Mediestøtterådet. Lovforslaget gir de nærmere rammene for den nye modellen.       

Listen over høringsinstanser følger vedlagt. Høringsinstansene bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert på våre nettsider.

Høringsfristen er 17. januar 2020.

 

Med hilsen

Øyvind Christensen (e.f.)
avdelingsdirektør

 

Vera Karena Perez Øian
seniorrådgiver

 

Høringsinstanser:

Abelia

Akademikerne

Aller Media AS

Amedia

Annonsørforeningen

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Barne- og likestillingsdepartementet

Barneombodet

Barnevakten

Bauer Media Group

Bedriftsforbundet

Bonnier Media

Dagbladet

Dagens Næringsliv

Dag og Tid

Dagsavisen

Datatilsynet

Den Norske Fagpresses Forening

Det juridiske fakultet, UiB

Det juridiske fakultet, UiO

Det juridiske fakultet, UiT

Discovery Networks Norway

Domstoladministrasjonen

Egmont

Familie & Medier

Finansdepartementet

Forbrukerombudet

Forbrukertilsynet

Foreningen Frikanalen

Forskningsrådet

Forsvarsdepartementet

Fritt Ord

Grafisk bransjeforening

Helse- og omsorgsdepartementet

Hovedorganisasjonen Virke

Høgskolen i Innlandet

Høgskulen i Volda

Hørselhemmedes landsforbund

IKT Norge

Innovasjon Norge

Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen

Institutt for journalistikk

Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo

Institutt for samfunnsforskning

Justis- og beredskapsdepartementet

Kabel Norge

Klassekampen

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Konkurransetilsynet

Kopinor

Kringkastingsringen

Kringkastingsrådet

KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landslaget for lokalaviser

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Mastiff Entertainment

Media City Bergen

Mediebedriftenes Landsforening

Mediehuset Nettavisen

Medieklagenemnda

Medietilsynet

Nordic Entertainment Group Norway AS

Nationen

NENT Group

Noregs Mållag

Norges handelshøyskole

Norges juristforbund

Norges televisjon AS

Norsk IP-TV forbund

Norsk Journalistlag

Norsk kulturråd

Norsk lokalradioforbund

Norsk medieforskerlag

Norsk PEN

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk Rikskringkasting AS

Norsk tidsskriftforening

Norwaco

NRJ Norge AS

NTNU

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

OsloMet

P4 Radio Hele Norge AS

Polaris media

Pressefotografenes klubb

Regelrådet

Riksmålsforbundet

RiksTV AS

Sálas

Sametinget

Samferdselsdepartementet

Schibsted ASA

Senter for rettsinformatikk, UiO

Sivilombudsmannen

Språkrådet

Statsministerens kontor

Svalbardposten

Sysselmannen på Svalbard

Teknologirådet

TV 2 AS

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Utenriksdepartementet

VG

Viasat AS

Virke Produsentforeningen

Vårt Land

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund