Høring - Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan, del 2.2

Spesifikasjon for tegneregler, regionale planer

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2012

Vår ref.:

Miljøverndepartementet sender på høring forslag til ny nasjonal produktspesifikasjon for arealplan, del 2.2 – Spesifikasjon for tegneregler, regionale planer for å kunne konstruere digitale regionale arealplaner etter plan- og bygningsloven (LOV-2008-06-27-71).Forslagene er knyttet til behov for å ha en enhetlig måte å fremstille disse arealplanene på, slik at disse kan forstås likt over plangrensene og sammenstilles i planbaser.

Frist for uttalelse er 1.september 2012.

Uttalelser og eventuelle endringsforslag sendes fortrinnsvis elektronisk til postmottak@md.dep.no eller pr post til Miljøverndepartementet, postboks 8013 Dep, 0030 Oslo.

Kontaktpersoner i departementet er seniorrådgiver Hilde Johansen Bakken

E-post: hjb@md.dep.no og telefon nr. 22 24 59 91 eller seniorrådgiver Terje Kaldager, epost: terje.kaldager@md.dep.no , tlf 22 24 59 47.

Standarden og tegnereglene foreslås iverksatt fra 1. november 2012.

Med hilsen Erik Vieth-Pedersen (e.f.), avdelingsdirektør og Terje Kaldager, Seniorrådgiver

Alle fylkeskommuner

Alle fylkesmannsembeter

Alle departementer

Riksantikvaren

Direktoratet for Naturforvaltning

Klima- og forurensningsdirektoratet

Statens kartverk, hovedkontor og fylkeskartkontorer