Høring - NOU 2007: 13 Den nye sameretten

Utredningen inneholder flere lovforslag knyttet til samiske rettigheter til land og vann i tradisjonelle samiske områder sør for Finnmark samt en del forslag som også gjelder Finnmark. Siden Samerettsutvalget ble oppnevnt i 1980, har det avgitt en rekke utredninger om samenes rettslige og politiske stilling. NOU 2007: 13 Den nye Sameretten er avslutningen av utvalgets utredningsarbeid gjennom 27 år. Høringsfristen er 15.04.2009.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.04.2009

For kapittel 22 Kyst- og fjordfiske i sjøsamiske områder i NOU 2007: 13 må høringsuttalelser gis til Fiskeri- og kystdepartementet innen 1. desember 2008 i forbindelse med Fiskeri- og kystdepartementets høring av NOU 2008: 5 Retten til fiske i havet utenfor Finnmark.
Nærmere om samordningen av høringen, se vårt brev 17.04.2008.


Fiskeri- og kystdepartementets høring av NOU 2008: 5, se http://www.regjeringen.no/nb/dep/fkd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2008/retten-til-fiske-i-havet-utenfor-finmark.html?id=507197