Høring - NOU 2007: 13 Den nye sameretten

Utredningen inneholder flere lovforslag knyttet til samiske rettigheter til land og vann i tradisjonelle samiske områder sør for Finnmark samt en del forslag som også gjelder Finnmark. Siden Samerettsutvalget ble oppnevnt i 1980, har det avgitt en rekke utredninger om samenes rettslige og politiske stilling. NOU 2007: 13 Den nye Sameretten er avslutningen av utvalgets utredningsarbeid gjennom 27 år. Høringsfristen er 15.04.2009.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.04.2009

For kapittel 22 Kyst- og fjordfiske i sjøsamiske områder i NOU 2007: 13 må høringsuttalelser gis til Fiskeri- og kystdepartementet innen 1. desember 2008 i forbindelse med Fiskeri- og kystdepartementets høring av NOU 2008: 5 Retten til fiske i havet utenfor Finnmark.
Nærmere om samordningen av høringen, se vårt brev 17.04.2008.


Fiskeri- og kystdepartementets høring av NOU 2008: 5, se http://www.regjeringen.no/nb/dep/fkd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2008/retten-til-fiske-i-havet-utenfor-finmark.html?id=507197

Vår ref.: 200801140 EO KHR

NOU 2007: 13 Den nye sameretten – høring

Samerettsutvalgets utredning NOU 2007: 13 Den nye sameretten sendes med dette på høring. Utredningen inneholder flere lovforslag knyttet til samiske rettigheter til land og vann i tradisjonelle samiske områder sør for Finnmark samt en del forslag som også gjelder Finnmark.

Bind A og bind B av NOU 2007: 13 sendes hver for seg med brevet her i begge forsendelser. Sammen med bind A følger et særskilt sammendrag utarbeidet av utvalget på norsk og samisk. Et mer utførlig sammendrag finnes i bind A på norsk side 69 - 82, sørsamisk side 82 - 96, lulesamisk side 96 - 108, nordsamisk side 108 - 121 og engelsk side 121 - 136.

Høringsfristen er 15. februar 2009. Høringsuttalelser sendes Justisdepartementet, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. For å samordne høringen av NOU 2007: 13 med andre lovprosjekter kan det vise seg hensiktsmessig med en kortere frist for enkelte deler av utredningen. Høringsinstansene vil i så fall få særskilt beskjed om det.

Adressatene bes forelegge utredningen for organer og foreninger m.m. på eget område som ikke er oppført på adressatlisten, men som bør få anledning til å uttale seg.

Samtidig med NOU 2007: 13 fremla Samerettsutvalget NOU 2007: 14 Samisk naturbruk og rettssituasjon fra Hedmark til Troms. Utredningen inneholder historisk bakgrunnsmateriale for utvalgets forslag i NOU 2007: 13.

Statlige og kommunale instanser som trenger flere eksemplarer av NOU 2007: 13 eller ønsker NOU 2007: 14 tilsendt, kan henvende seg til Departementenes Servicesenter, tlf. 22 24 20 00, epost: publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Private instanser kan henvende seg til Lovavdelingen, Justisdepartementet, tlf. 22 24 53 63. Dokumentene er dessuten tilgjengelige på www.regjeringen.no (1).


Med hilsen


Inge Lorange Backer
ekspedisjonssjef


                                                                 Knut Helge Reinskou
                                                                 avdelingsdirektør

 

(1) NOU 2007: 13 Den nye Sameretten:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/NOUer/2007/NOU-2007-13.html?id=491883
Det særskilte sammendraget på norsk:
~/link/0df80d4cf0634bc69b870732c9be27b3.aspx
Det særskilte sammendraget på nordsamisk:
~/link/85cdb0ac801540de8707012cb93c3f9e.aspx
NOU 2007: 14 Samisk naturbruk og rettssituasjon fra Hedmark til Troms:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/NOUer/2007/NOU-2007-14.html?id=490276

Adressater ved høringen av NOU 2007: 13 Den nye sameretten

Departementene

Sametinget

Bergvesenet
Den norske kirke – Kirkerådet
Direktoratet for naturforvaltning
Fiskeridirektoratet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Regjeringsadvokaten
Reindriftsforvaltningen
Reindriftsstyret
Sivilombudsmannen
Statens kartverk
Statens naturoppsyn
Statkraft
Statnett
Statskog SF

Høyesterett
Frostating lagmannsrett
Hålogaland lagmannsrett
Domstoladministrasjonen

Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Finnmark
Fiskerisjefen i Nordland
Fiskerisjefen i Troms
Fiskerisjefen i Finnmark
Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag
Reindriftsforvaltningen i Nordland
Reindriftsforvaltningen i Troms
Områdestyret i Sør-Trøndelag/Hedmark
Områdestyret i Nord-Trøndelag
Områdestyret i Nordland
Områdestyret i Troms
Områdestyret i Vest-Finnmark
Områdestyret i Øst-Finnmark
Rettshjelpkontoret i Indre Finnmark

Hedmark fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Troms Fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune
Hedmark fylkeslandbruksstyre
Sør-Trøndelag fylkeslandbruksstyre
Nord-Trøndelag fylkeslandbruksstyre
Nordland fylkeslandbruksstyre
Troms fylkeslandbruksstyre
Finnmark fylkeslandbruksstyre

Kommunene i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag
Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Rissa, Selbu, Meldal, Rennebu, Oppdal, Midtre Gauldal, Tydal, Holtålen og Røros kommuner i Sør-Trøndelag
Engerdal, Rendalen, Os, Tolga, Tynset og Folldal kommuner i Hedmark
Rindal, Surnadal og Sunndal kommuner i Møre og Romsdal

Kommunenes Sentralforbund
Kommunenes Sentralforbund Sør-Trøndelag
Kommunenes Sentralforbund Nord-Trøndelag
Kommunenes Sentralforbund Nordland
Kommunenes Sentralforbund Troms
Kommunenes Sentralforbund Finnmark
Utmarkskommunenes sammenslutning

Bergindustriens fellessekretariat
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den Norske Turistforening
EDL Organisasjonen for etnisk og demokratisk likeverd
Fellesforbundet
Friluftslivets fellesorganisasjon
Goahtegearret - Samenes Naturressursforbund
Landsorganisasjonen i Norge – LO
Miljøstiftelsen Bellona
Natur og Ungdom
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges fjellstyresamband
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges jordskiftekandidatforening
Norges Kystfiskarlag
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges skogeierforbund
Norsk bonde- og småbrukarlag
Norsk Sau og geit
Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto
Norske reindriftssamers landsforbund
Norske samers riksforbund
Rettspolitisk forening
Samenes folkeforbund
Samenes Landsforbund
Sámeráddi/Samerådet, Norsk seksjon
Sámi Juristtaid Searvi (SAJUS)
Skoltene i Norge
Verdensforbundet for reindriftsfolk

Hedmark Bondelag
Sør-Trøndelag Bondelag
Nord-Trøndelag Bondelag
Nordland Bondelag
Troms Bondelag
Finnmark Bondelag
Hedmark Bonde- og Småbrukarlag
Sør-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag
Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag
Nordland Bonde- og Småbrukarlag
Troms Bonde- og Småbrukerlag
Finnmark Bonde- og småbrukarlag
Fiskarlaget Midt-Norge
Nordlands Fylkes Fiskarlag
Troms Fiskarfylking
Finnmark fiskarlag
Sør-Trøndelag/Hedmark fjellstyresamband
Nord-Trøndelag fjellstyresamband
Naturvernforbundet i Hedmark
Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag
Naturvernforbundet i Nordland
Naturvernforbundet i Troms
Sør-Trøndelag og Hedmark Reinsamelag
Nord-Trøndelag reinsamelag
Nordland reindriftssamers fylkeslag
Troms reindriftssamers fylkeslag
NJFF Hedmark
NJFF Sør-Trøndelag
NJFF Nord-Trøndelag
NJFF Nordland
NJFF Troms
NJFF Finnmark
Nord-Trøndelag Jeger og Fiskerforrening
Hedmark Sau og Geit
Sør-Trøndelag Sau og Geit
Nord-Trøndelag Sau og Geit
Nordland Sau og Geit
Troms Sau og Geit
Troms Turlag

Røros Utmarksråd
Østsida Utmarkslag
Øvre Haltdalen Utmarkslag

Duodje Instituhtta, Saemien Sijte
Hellemobotn grunneierlag
Luvlie nåamesjen dajve
Låarte Sijte
Maje as
Sjeltie
Stiftelsen Maaje Njueåna
Åarjel-Njaarke Sijte
Åarjel-saemien Noereh

Árran - julevsáme guovdásj/lulesamisk senter
Finnøy grunneierlag
Giella berosteddjik
Helgeland Samiid Særvi
Helland grunneierlag
Helmofjordens Bosetningsråd HEBO
Hemnes Sameforening
Innhavet grunneierlag
Lavangseidet og omegn sameforening
MuskenSenter AS
Nissolbbmo joavku
Nordbukt grunneierlag
Ofoten samiske forening
Pitesamene i Tollådalen
Pitesamisk senter
Sagvatnan grunneierlag
Salto Pite Samid særvie
Sárahká Sámemának o/s
Vasja Vestre Grunneierlag
Vassdal Grunneierlag
Vesterålen sameforening
Voengelen Diehtie
Åarjel Lastoe

Aja samisk senter
Ballangen Sameforening
Foreningen Cahput Siida
Grasmyrvassdragets elveeierlag
Lysbotn Fiskelag
Pålsommerseth grunneierlag
Referansegruppa for markebygdene i Skånland
Riddu Riddu
Sandemark bygdeutviklingsselskap AS
Skaniid girjie
Spansdalen sameforening
Storfjord sjøsameforening
Stuornjárgá Sámiid Duodje
Várdobaiki samisk senter

Bivdi – sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon
Finnmarkseiendommen
Kautokeino flyttsamelag
Mearrasámi Diehtoguovddaš - Sjøsamisk Kompetansesenter
Polmak flyttsamelag
SEG – Samisk nærings- og utredningssenter
Varanger reinsamelag
Østsamene i Neiden

Duodje Instituhtta
Galdu Kompetansesenter for urfolks rettigheter
Gaske-Nøørjen Saemienskovle
Gærjah
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Nesna
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift
IWGIA Oslo, Sosialantropologisk institutt
Nordisk Samisk Institutt
Norges forskningsråd
Norsk institutt for by- og regionforskning
Norsk senter for menneskerettigheter
Norut – NIBR
NTNU
Saemien Sijte
Samisk Høgskole
Samisk Kultursenter - Sijti Jarnge
Samisk språksenter
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø

Norske reinbeitedistrikter
Elgå/Svahke reinbeitedistrikt
Færen reinbeitedistrikt
Essand/Saanti reinbeitedistrikt
Femund reinbeitedistrikt
Riast-Hylling/Gåebrie reinbeitedistrikt
Trollheimen Reinbeitedistrikt
Luru/Låarte Sijte
Skjækerfjell reinbeitedistrikt
Fosen reinbeitedistrikt
Østre-Namdal reinbeitedistrikt
Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt
Vestre Namdal reinbeitedistrikt
Storskog/Sjunkfjell reinbeitedistrikt
Balvatn reinbeitedistrikt
Saltfjellet reinbeitedistrikt
Stájggo-Hábmer reinbeitedistrikt
Kanstadfjord/Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt
Skjomen reinbeitedistrikt
Loabagaiddie siida
Frostisen reinbeitedistrikt
Ildgruben reinbeitedistrikt
Røssåga/Toven reinbeitedistrikt
Brurskanken/Brønnøy Kvitfjell Reinbeitedistrikt
Byrkije Reinbeitedistrikt
Hestmannen/Strandtindene reinbeitedistrikt
Jillen-Njaarke
Kvaløy reinbeitedistrikt
Ringvassøy reinbeitedistrikt
Vannøy reinbeitedistrikt
Helligskogen reinbeitedistrikt
Lakselvdal-Lyngsdal reinbeitedistrikt
D-19/32T Láhku-Vuosvággi
Sør-Senja reinbeitedistrikt
Hjertind, Fagerfjell og Altevatn reinbeitedistrikt
Mauken /Tromsdalen reinbeitedistrikt
Gielas reinbeitedistrikt
Nord-Senja og Dividalen reinbeitedistrikt
Kongsvikdalen reinbeitedistrikt
Tjeldøy reinbeitedistrikt
Grovfjord reinbeitedistrikt
D-41 Beaskádas
Ittunjárga/Rendalen reinbeitedistrikt
Reinøy reinbeitedistrikt
Ruobba/Rebbenesøy reinbeitedistrikt
D-39 Árdni/Gávvir
D-35b Beahcegealli
D-36 Cohkolat ja Biertavárri
D-33 Spalca
D-35a Fávrrosorda
D-40 Orda
D-37 Skárfvággi
D-20 Fálá/Kvaløy
D-21 Gearretnjárga
D-23 Seainnus/ Návggastat gruppe D
D-24A Oarje-Sievju/Seiland Vest
D-24B Nuorta-Sievju/ Seiland Øst
D-25 Stierdná/ Stjernøy
D-27 Joahkonjárga
D-28 Cuokcavuotna/ Bergsfjord
D-33T Ittunjárga/Rendalen
D-11T Reinøy
Vestre sonestyre/Oarjjabealli
Midtre sonestyre/ Guovdojohtolat
Østre sonestyre/ Nuorttabealli
D-32 Silvetnjárga
D-34 Ábborášša
D-29 Seahkesnjárga ja Sildá
D-22 Fiettar
D-23 Seainnus/ Návggastat gruppe A
D-23 Seainnus/ Návggastat gruppe B
D-23 Seainnus/ Návggastat gruppe C
D-26 Lákkonjárga
D-19 Sállan/Sørøy
Reinbeitedistrikt 14 A – Spiertagáissá
Reinbeitedistrikt 16 – Vestre sone
Reinbeitedistrikt 17 – Østre sone
Reinbeitedistrikt 13 – Siskit Čorgas/Lágjesduottar
Reinbeitedistrikt 14 – Spiertanjarga/Børselvfjellet
Reinbeitedistrikt 6/5 D – Varjjatnjarga
Reinbeitedistrikt 7 – Rákkonjárga
Reinbeitedistrikt 9 – Čorgas/Oarje Deatnu
Reinbeitedistrikt 1,2,3 – Nuorttat Mahtta Varjjat
Reinbeitedistrikt 5 A/5 C – Beahceveai/Pasvik
Reinbeitedistrikt 4/5 B – Oarjjit Mahtta-Varjjat

Svenske samebyer
Vilhelmina Norra sameby
Vilhelmina Södra sameby
Umbyens sameby
Grans sameby
Vapstens sameby
Rans sameby
Luokta-Mavas sameby
Svaipa sameby
Sirges sameby
Tuorpons sameby
Saarivuoma sameby
Könkämä sameby
Lainiovuoma sameby
Laevas sameby
Talma sameby
Sörkaitums sameby

Høringsuttalelser publiseres fortløpende. Høringsfristen er 15.04.2009

Ingen merknader:

Barne- og likestillingsdepartementet

Finansdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet 

Helse- og omsorgsdepartementet

Høyesterett

Kirke- og kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

 

 

Merknader:

AHA Forlag DA
Vedlegg I
Vedlegg II
Vedlegg III
Vedlegg IV A
Vedlegg IV B
Vedlegg IV C  

AHA Forlag 2

Ája Samisk Senter

Alta kommune

Anti Rasmus John og Hoel Anne Lise

Anti Samuel Petter

Arbeids- og inkluderingsdepartementet 

Arja- samepolitisk parti

Balsfjord kommune

Bardu kommune

Beiarn kommune

Bergvesenet

Bjerkvik og omegn sameforening m fl

Bjørgen Stein

Bleikvassli og omegn grunneierlag

Båtsfjord kommune

Den norske Advokatforening

Den norske kirke

Den norske Turistforening

Direktoratet for naturforvaltning

Domstoladministrasjonen

Engerdal kommune

Etnisk og demokratisk likeverd

Evenes kommune

Fauske Arbeiderparti

Fauske kommune

Fellesforbundet

Finnmark Bonde og Småbrukarlag

Finnmark fylkeskommune

Finnmark KrF

Fiskeri- og kystdepartementet

Forum for Natur og Friluftsliv i Nordland

Friluftslivets fellesorganisasjon

Friluftsrådenes Landsforbund

Fylkeslandbruksstyret i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Hedmark

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Landbruksavdelingen

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag2

Gamvik kommune

Gildeskål kommune

Grane kommune

Gratangen kommune

Grong kommune

Hamarøy kommune

Hattfjelldal Jakt og Fiskelag 

Hattfjelldal kommune

Hedmark Fylkeskommune

Hedmark fylkeslandbruksstyre

Hemnes kommune

Hinnøy og omegn sameforening

Holtålen kommune

Høylandet kommune

Indre Helgeland Regionråd

Ishavskysten friluftsråd

Jåma Albert

Jåma Anne Marit

Karlsøy kommune

Kautokeino kommune

Kokelv bygde og ungdomslag

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverforening - Finnmark

Kompetansesenteret for urfolks rettigheter

KS Nord-Norge

KS Nord-Trøndelag

Kvalsund kommune

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Lavangen kommune

Lenvik kommune

Lierne kommune

Loppa kommune

Lysbotnvassdraget Fiskelag

Mathisdalen Bonde og Småbrukarlag

Meldal kommune

Meløy kommune

Midtre Gauldal kommune

Midt-Troms friluftsråd

Miljøverndepartementet

Myrheim Torbjørg

Målselv kommune

Namsos kommune

Namsskogan kommune

Naturviterne 

Nordland fylkeskommune

Nordland Kristelig Folkeparti

Nordland Venstre

Nordreisa kommune

Nord-Troms Regionråd DA

Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Nord-Trøndelag Reinsamelag

Norges Bondelag

Norges Bonde- og Småbrukarlag

Norges Fjellstyresamband

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Jordskiftekandidatforening

Norges Naturvernforbund

Norges Skogeierforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Bergindustri

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norske Kveners Forbund

Norske Reindriftsamers Landsforbund

Norske Samers Riksforbund

Norsk Industri

Næringsaksjon Fjord-Finnmark

Næringsaksjon Fjord-Finnmark 2

Nærings- og handelsdepartementet

Ofoten regionråd

Olje- og energidepartementet

Områdestyret for reindrift Sør-Trøndelag/Hedmark

Områdestyret i Troms reinbeiteområde

Oppdal Bygdealmenning

Oppdal kommune

Porsanger kommune

Porsanger kommune 2

Rana kommune

Rana Senterparti

Regjeringsadvokaten

Reindriftsforvaltningen (Alta)

Reindriftsforvaltningen Nordland

Reindriftsforvaltningen Nord-Trøndelag

Reindriftsforvaltningen Nord-Trøndelag 2

Reindriftsforvaltningen Troms

Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark

Renfjell Bengt

Renfjell Laura Jåma

Renfjell Lisa Maria

Renfjell Magda

Rennebu kommune

RØDT

Røros kommune

Røyrvik kommune

Røyrvik Skogeierlag

Saarivuoma sameby

Saltdal kommune

Salten jordskifterett

Samenes Folkeforbund

Sametinget

Samferdselsdepartementet

Selbu kommune

Sijte Årjel Fovsen

Skjervøy kommune

Skånland kommune

Snåsa kommune

Statskog

Stiftelsen Saemien Sijte/Sørsamiske organisasjoner

Storfjord kommune

Strømsmo Jan-Eirik

Strømsmo Siv Granamo

Svahken sijte/Elgå reinbeitedistrikt

Svenska Samernas Riksförbund

Søndre Lønsdal hytteforening

Sørfold kommune

Sørsamiske organisasjoner

Sør Trøndelag fylkeskommune

Sør-Varanger kommune

Talma sameby

Tana kommune

Tjønna Alf

Troms fylkeskommune

Troms Reindriftssamers Fylkeslag

Troms Turlag

Tromsø kommune

Tydal grunneierlag

Tydal kommune

Universitetet i Tromsø

Utmarkskommunenes Sammenslutning

Vardobaiki samisk senter

Vassdalen Grunneierlag og Bjerkvik Utmarkslag

Vefsn JFF

Vefsn kommune

Verdal Fjellstyre

Vesterålen Turlag

Vest-Finnmark Regionråd

Vikna kommune

Østsida Utmarkslag m fl

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen