Høring - NOU 2008:16 Om foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.01.2009

Vår ref.:

Høringsinstanser iht liste

 

 


       
Deres ref                                              Vår ref                                 Dato
                                                          08/4897 FM TYH                    9.10.2008


Høring - NOU 2008:16 Om foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon


Finansdepartementet sender med dette på høring NOU 2008:16 om foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon. Utredningen ble overlevert til Finansdepartementet 19. september 2008 og er annen delutredning fra et lovutvalg oppnevnt i november 2006 for å utrede tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon. Utredningen finnes vedlagt, men er også tilgjengelig på Finansdepartementets nettsider www.regjeringen.no/fin.

I utredningen foreslår utvalget endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover, blant annet til gjennomføring av EØS-regler som svarer til direktiv 2006/46/EF om endringer i regnskapsdirektivene. Vi ber om høringsinstansenes merknader innen fredag 9. januar 2009.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no.

Instanser som ikke er egen høringsinstans (se vedlagte høringsliste) er også velkomne til å komme med innspill i høringen. De enkelte høringsinstansene bes om å vurdere om høringsnotatet også bør forelegges underliggende etater eller tilknyttede virksomheter.


Med hilsen


Erling G. Rikheim  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                              Thomas Yul Hanssen
                                                                              førstekonsulent


Vedlegg: Høringsliste 
              NOU 2008:16


 

Høringsinstanser

Aksjonærforeningen i Norge                                         
Arbeids- og inkluderingsdepartementet                         
Banklovkommisjonen                                                  
Bedriftsforbundet                                                        
Brønnøysundregistrene                                                
Coop Norge                                                                
Datatilsynet                                                                
Den Norske Advokatforening                                         
Den norske Revisorforening                                          
Det Norske Travselskap 
Finansforbundet 
Finansieringsselskapenes forening 
Finansnæringens Hovedorganisasjon 
Folketrygdfondet 
Forbrukerombudet 
Forbrukerrådet 
Fornyings- og administrasjonsdepartementet 
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon 
Handelshøyskolen BI 
IKT-Norge 
KLP Kapitalforvaltning 
Kommunal- og regionaldepartementet 
Kommunenes Sentralforbund 
Konkurransetilsynet 
Kredittilsynet 
Landsorganisasjonen i Norge 
Lotteri- og stiftelsestilsynet 
Miljøverndepartementet 
Nord Pool ASA 
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening 
Norges Bank 
Norges Fondsmeglerforbund 
Norges Handelshøyskole 
Norges Kommunerevisorforening 
Norsk Investorforum 
Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse 
Norske Finansanalytikeres Forening 
Norske Forsikringsmegleres Forening 
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening 
Norske Pensjonskassers Forening 
NOS Clearing ASA 
Nærings- og handelsdepartementet 
NTL-Skatt 
Næringslivets Hovedorganisasjon 
Oslo Børs 
Regjeringsadvokaten 
Riksadvokaten 
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Utenriksdepartementet
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet