Høring - NOU 2009:1 Integritet og individ

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har sendt NOU 2009:1 på høring. I tillegg til eventuelle merknader til de konkrete forslagene som fremmes av Personvernkommisjonen, ønsker departementet også at høringsinstansene vurdere temaet på fritt grunnlag og gjerne komme med selvstendige forslag.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.08.2009

Vår ref.: 200900158

Personvernkommisjonen ble opprettet i mai 2007 og avla sin rapport 13. januar 2009. Rapporten er offentliggjort som NOU 2009:1 Individ og integritet.

Personvernkommisjonen hadde et omfattende mandat for sitt arbeid og skulle:

  • Gi ein heilskapleg status over utfordringane for personvernet. I samband med dette skal kommisjonen skildre dagens situasjon og utfordringar innan ulike sektorar som den ser som særleg relevante, og sjå hen til internasjonale avtaler og regelverk knytta til personvern.
  • Vurdere nærare korleis personvernet bør takast vare på i møtet med motståande omsyn og verdiar.
  • Kartleggje og evaluere dei verkemidla som i dag eksisterer for å ta vare på
    personvernet, herunder sjå på personvernstyresmaktenes praksis og rolle.
  • Fremje forslag til nye prinsipp og verkemiddel, samstundes som andre omsyn òg vert tekne vare på. I denne samanheng skal kommisjonen vurdere bruk av personvernfremjande teknologi.
  • Sjå på moglege tiltak og verkemiddel for betre etterleving av regelverk som tek vare på personvernet.

Mandatet understreket ønsket om å få en helhetlig vurdering av hvordan personvernet til individet kan bli ivaretatt i samfunnsutviklingen. Kommisjonen sto fritt til å ta opp alle forhold som den mente var relevante for vurderingene av personvernet. Kommisjonen skulle likevel ikke fremme konkrete lovforslag eller ta stilling til konkrete spørsmål om lovgiving som faller inn under det pågående arbeidet med etterkontroll av personopplysningsloven i regi av Justisdepartementet.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet sender med dette NOU 2009:1 på
alminnelig høring. I tillegg til ev merknader til de konkrete forslagene som fremmes av Personvernkommisjonen, ber vi også høringsinstansene vurdere temaet på fritt grunnlag og gjerne komme med selvstendige forslag.

Vi ber om at departementene vurderer behovet for å videresende saken til andre
organer enn de som fremgår av høringslisten og at de samordner uttalelser fra sine
underliggende organer. Tilsvarende gjelder for hovedorganisasjoner i arbeidslivet og
andre overgripende organisasjoner som mottar denne høringen.

Vedlagt følger to eksemplarer av utredningen. Ved behov for flere eksemplarer kan
rapporten lastes ned fra regjeringen.no. Flere eksemplarer i trykket utgave kan bestilles hos:

Akademika AS, avdeling for offentlige publikasjoner,
Postboks 84 Blindern 0314 Oslo
E-post: offpubl@akademika.no, tlf (grønt nummer) 800 80 960

Departementer og offentlige etater kan bestille via Departementenes servicesenter på 22 24 20 00.

Frist for merknader: 20. august 2009.

Med hilsen

Oskar Petter Jensrud (e.f.)
avdelingsdirektør
Jørn-Flemming Nordvik
seniorrådgiver 

Departementene

Fylkesmennene
Datatilsynet
Departementenes Servicesenter
DIFI - Direktoratet for forvaltning og IKT
Statens Pensjonskasse
Statsbygg
Konkurransetilsynet

Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Barneombudet
Medietilsynet
Post- og teletilsynet
Direktoratet for arbeidstilsynet
Utdanningsdirektoratet

Akademikerne
ALT
Amnesty International Norge
Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
Arbeidersamvirkenes Landsforening 
Arbeidsforskningsinstituttet AS
Arbeidsgiverforening Spekter
Arbeidsmiljøsenteret
Arbeidssøkerforbundet (AFO)
Bedriftsforbundet
Dataforeningen
Den Norske Advokatforening
Finansnæringens arbeidsgiverforening
Forbrukersamvirkets Lederforbund
Forskerforbundet
Forskningstiftelsen FAFO
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Høgskolen i Gjøvik
Høyskolen i Oslo, avd. for journalistikk
IKT Norge
Institutt for Samfunnsforskning
JURK
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Kirkelig Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon KA
Kommunenes sentralforbund KS
Landbrukets Arbeidsgiverforening
Landsorganisasjonen i Norge
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Lederne
NITO
Norges Apotekerforening NAF
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Rederiforbund
Norges Taxiforbund
NorSIS
Norsk Journalistlag
Norsk Presseforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon NHO
Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon
Næringslivets sikkerhetsråd
Samvirkeforetakenes Forhandlingsorganisasjon (SamFo)
Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Transportøkonomisk institutt
Teknologirådet
Unio
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Trondheim
Universitetet i Tromsø
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS