">  ">

Høring - NOU 2009:16 Globale miljøutfordringer - norsk politikk

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.12.2009

Vår ref.: 09/4371

Finansdepartementet sender på høring NOU 2009: 16 Globale miljøutfordringer – norsk politikk. Utredningen er avgitt til Finansdepartementet av et utvalg som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 30. mai 2008. Utvalget overleverte sin innstilling 22. juni 2009.

 

Utvalgets utredning kan hentes fra Finansdepartementets nettsider: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/nouer/2009/nou-2009-16.html?id=568044

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader til utredningen innen
18. desember 2009. En liste over høringsinstansene følger vedlagt. Det bes om at høringsmerknader oversendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, eventuelt sørger for foreleggelse for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemsorganisasjoner mv.

 

 

 

Med hilsen

 

 

Knut Moum  e.f.

ekspedisjonssjef

 

Bjarne Stakkestad

Avdelingsdirektør

 

Alle departementene

Akademikerne

BBUs nettverk for miljø og samfunnsansvar

CICERO

CMI

Debio

Den Norske Turistforening

Det norske skogselskap

Det Norske Veritas

Econ Pöyry

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Flora kommune

Forbrukerrådet

Forum for utvikling og miljø

Fremtiden i våre hender

Friluftslivets fellesorganisasjon

Friluftsrådenes landsforbund

Frischsenteret

Fylkeskommunene (alle 19)

Fylkesmennene (alle 18)

Grong kommune

Hadsel kommune

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Handelshøyskolen BI

Initiativ for etisk handel

Kirkens Nødhjelp

KLP Kapitalforvaltning

Kommunenes Sentralforbund

Landsorganisasjonen

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Larvik kommune

Levanger kommune

Lier kommune

Miljøalliansen

Miljøfyrtårn

Miljøstiftelsen Bellona

Moss kommune

Natur og Ungdom

Naturviterne

Norges Automobilforbund

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges Forskningsråd

Norges Handelshøyskole

Norges Kystfiskarlag

Norges Naturvernforbund

Norges Rederiforbund

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Industri

Norsk institutt for naturforskning

NTNU

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oppegård kommune

Os kommune, Østerdalen

Oslo kommune

Oslo kommune ved byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Porsgrunn kommune

SABIMA

Sametinget

Senter for statlig økonomistyring

Spydeberg kommune

Statistisk sentralbyrå 

StatoilHydro

Stavanger kommune

Stiftelsen Idébanken

Stord kommune

Storebrand

Tekna

Telenor

Tingvoll kommune

Transportbedriftenes Landsforening

Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Tromsø kommune

Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

Universitetet i Oslo, Økonomisk Institutt

Universitetet i Tromsø

Utdanningsforbundet

Vestlandsforskning

WWF – Norge

Østlandsforskning

Ålesund kommune