Høring - NOU 2009:17 Sikring mot tap av felleskostnader i borettslag

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.11.2009

Vår ref.:

Kommunal- og regionaldepartementet sender på høring utredningen ”NOU 2009: 17 Sikring mot tap av felleskostnader i borettslag” fra et offentlig utvalg oppnevnt av regjeringen 3. oktober 2008. Utvalgets hovedoppgave har vært å legge fram forslag om minstekrav til frivillig ordning om sikring mot tap av felleskostnader i borettslag. 

Høringsnotatet og liste over høringsinstanser ligger ved. Vi ber adressatene også vurdere om det er behov for å legge notatet fram for underordnede etater og organer, eller for foreninger og organisasjoner som ikke er ført opp på listen over høringsinstanser.

Departementet ber om svar innen 20. november 2009. Høringsuttalelsene skal sendes til Kommunal- og regionaldepartementet, Bolig- og bygningsavdelingen, Postboks 8112 Dep, 0032 OSLO. Det vil vesentlig forenkle vår behandling av høringssvarene om høringsuttalelsene i tillegg sendes som word-filer til: postmottak@krd.dep.no.

 

Med hilsen

Harald Assev (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                        Marianne Raa Bjaaland
                                                        seniorrådgiver

Alle departementer               

Alle kommuner                                 

Den norske stats husbank                 

Forsvarsbygg                                    

Forbrukerombudet                                        

Forbrukerrådet                                  

Fylkesmennene                                                         

Konkurransetilsynet                          

Kredittilsynet                                    

Noregs Bank                                     

Statistisk Sentralbyrå                                    

Statsbygg                                          

Universitetet i Bergen Det juridiske fakultet                       

Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet               

Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet          

KS                                                                

Asker og Bærum Boligbyggelag                  

Boligprodusentenes Forening                       

Byggenæringens Landsforening                              

Den norske advokatforening                        

Finansnæringens hovedorganisasjon                        

Den norske Dommerforening                       

Eiendomsmeglerforetakenes forening (EFF)           

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg               

Finansforbundet                                

Finansieringsselskapenes forening    

Finansnæringens hovedorganisasjon                                    

Handelshøyskolen BI                                   

Huseiernes Landsforbund                 

Juss-Buss                                           

Juss-Hjelpa i Nord-Norge                             

Jussformidlingen i Bergen                            

Kommunale boligadministrasjoners landsråd (KBL)          

Leieboerforeningen                                       

Leieboerforeningen Bergen                          

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening                  

Norges Eiendomsmeglersforbund (NEF)                

Norges Huseierforbund

Bergen Huseierforening

Norges Juristforbund                        

Norges Takseringsforbund                           

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

Norske Kommunale Regnskapskontrollørers forbund                                 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)   

OBOS                                                           

Sintef Byggforsk                                          

Sparebankforeningen i Norge

Til toppen