Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø.Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.06.2015

Vår ref.: 15/1647

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø. 

Utvalget om virkemidler for et godt skolemiljø leverte sin utredning, NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø, til kunnskapsministeren 18. mars 2015. Innstillingen ligger tilgjengelig på https://www.regjeringen.no/nb/dokument/hoeyringar/

Kunnskapsdepartementet ber høringsinstansene om å organisere sine høringsuttalelser i tråd med utvalgets samlede liste over tiltak i kapittel 1.6, med henvisning til kapittel, og at andre kommentarer kommer til slutt.   

Høringsinstansene bes vurdere behovet for å videresende høringen til underliggende etater/virksomheter, medlemsorganisasjoner o.l. Alle som ønsker det er velkomne til å sende inn høringsuttalelse. Det anmodes om at kommunene koordinerer eventuelle innspill fra sine kommunale skoler i en felles høringsuttalelse. 

Høringsfrist er 22.06.2015. Av hensyn til videre framdrift i saken ber vi om at høringsfristen overholdes. Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» på https://www.regjeringen.no/id2401139/ . Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert.

 

Vennlig hilsen 

Johan Raaum
ekspedisjonssjef

                                                                                              Kari Brustad
                                                                                              avdelingsdirektør 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

 

Abelia

Akademikerne

Antirasistisk senter

Arbeidsgiverforeningen

Atferdssenteret

Barne-, ungdoms og   familiedirektoratet (Bufdir)

Barneombudet

Barnevakten

Blindeforbundet

Datatilsynet

Departementene

Det juridiske fakultet Universitetet   i Bergen

Det juridiske fakultet Universitetet   i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet   i Tromsø

Det Utdanningsvitenskapelige   fakultet Universitetet i Oslo

Dysleksiforbundet

Døveforbundet

Elevorganisasjonen

Fagforbundet

Fafo

Fellesorganisasjonen (FO)

Forandringsfabrikken

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Foreldreutvalget for grunnskolen   (FUG)

Foreningen mobbing i skolen

Forskningsrådet

Forum for Friskoler

Friskolenes Kontaktforum

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon   (FFO)

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Godkjente Norske Utenlandsskolers   Forening (GNUF)

Helsedirektoratet

Hovedorganisasjonen for   universitets- og høyskoleutdannede (Unio)

Hovedorganisasjonen Virke

Hørselshemmedes landsforbund (HLF)

Humanistisk forbund

HL-senteret

Integrerings- og   mangfoldsdirektoratet (IMDI)

Innvandrernes Landsorganisasjon   (INLO)

Institutt for samfunnsforskning   (ISF)

Integrerings- og   mangfoldsdirektoratet

ISAAC Norge (International Society for Augmentative and Alternative   Communication)

Kommunene

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Kontaktutvalget mellom   innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)

Kristne Friskolers Forbund (KFF)

Landsforeningen for lesbiske,   homofile, bifile og transpersoner (LLH)

Lions Norge

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for Norges barne- og   ungdomsorganisasjoner (LNU)

Likestillings- og   diskrimineringsombudet

Longyearbyen lokalstyre

Lykkelige barn – Nettverk for   foreldre med høyt begavede barn

Lærernes Yrkesforbund (LY)

Mental helse ungdom

MOT

Multikultuelt Initiativ- og Ressursnettverk (MIR)

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Nordisk institutt for studier av   innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

Norges Handicapforbund

Norges Juristforbund

Norges sykepleierforbund

Norsk barnevernlederorganisasjon   (NOBO)

Norsk Forbund for Utviklingshemmede   (NFU)

Norsk foreldrelag for   funksjonshemmede

Norsk Fosterhjemsforening

Norsk innvandrerforum

Norsk institutt for forskning om   oppvekst, velferd og aldring (NOVA), HiOA

Norsk Lektorlag

Norsk Montessoriforbund

Norsk Skolelederforbund

Norsk Studentorganisasjon

Norske Fag og Friskolers Forbund   (NFFL)

Næringslivets Hovedorganisasjon   (NHO)

Odin-stiftelsen

Organisasjon mot offentlig   diskriminering (OMOD)

Private grunnskoler

Private videregående skoler

Redd Barna

Riksarkivet

Riksrevisjonen

Røde Kors

Rådgiverforum Norge

Samarbeidsforum for estetiske fag   (SEF)

Samarbeidsforum for   funksjonshemmedes fellesorganisasjon (SAFO)

Sametinget

Senter for etnisk diskriminering

Senter for IKT i utdanningen

Senter for kunnskap og likestilling   (KUN)

Sentralenheten for fylkesnemndene   for barnevern og sosiale saker

Sivilombudsmannen

Skolenes landsforbund

Spekter

Språkrådet

Skeiv ungdom

Statens råd for funksjonshemmede

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Statlige grunn- og videregående   skoler

Sex og politikk

Stiftelsen Barnas rettigheter

Stopp Mobbingen

Sysselmannen på Svalbard

Unge funksjonshemmede

UNICEF

Unio

Universiteter/høyskoler

Universitets- og høgskolerådet

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Voksne for barn

Voksenopplæringsforbundet (VOFO)

VOX Nasjonalt fagorgan for   kompetansepolitikk

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund   (YS)

Følg saken Saksgang: Regjeringens arbeid for å bekjempe mobbing

 • Signerer nytt samarbeid mot mobbing

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  Sidan 2015 har Partnarskap mot mobbing vore eit forpliktande samarbeid for eit godt og trygt lærings- og oppvekstmiljø. No har 15 organisasjonar og verksemder signert den nye avtalen om å framleis setje arbeid mot mobbing på dagsorden, spreie kunnskap og utvikle kompetanse og samarbeid for å motverke mobbing.

 • Færre elever mobbes

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  Aldri før har flere elever svart på elevundersøkelsen, der de blant annet blir spurt om mobbing. Svarene viser at 5,8 prosent av elevene har blitt mobbet på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere i 2020. Det er en nedgang på 0,2 prosentpoeng sammenliknet med 2019.

 • Mobbing i barnehagen

  Artikkel | Kunnskapsdepartementet

  Mellom åtte og tolv prosent av barnehagebarna opplever jevnlig utestenging fra lek eller ulike former for krenkelser. Stortinget har vedtatt egne bestemmelser i barnehageloven om barns rett til et trygt omsorgs- og læringsmiljø.

 • Færre mobbesaker meldt inn til fylkesmennene

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  I vår ble det meldt inn 590 saker til fylkesmennene. Dette er færre enn høsten 2019, da det kom inn 731 saker. Nedgangen kan skyldes koronautbruddet. – Jobben med å bekjempe mobbing kan ikke stoppe selv om vi har en pandemi. Både små og store må være spesielt oppmerksomme nå som vi er mer isolerte, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

 • Evaluering av fylkesvise mobbeombod

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  Rundt seks prosent av norske barn og ungdom i skolen opplever mobbing. Hausten 2018 blei det innført ei ordning med fylkesvise mobbeombod for barnehage og grunnskole for å forsterke arbeidet mot mobbing. I ei ny evaluering kjem det fram at ordninga med mobbeomboda er for lite kjend, men at den bidreg til eit tryggare skole- og barnehagemiljø når mobbeomboda er involvert.

 • Barnehagene får ny mobbelov

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  Til høsten vil regjeringen innføre strengere og tydeligere regler som skal sikre at alle barn har det trygt og godt i barnehagene.

 • Prop. 96 L (2019–2020) - Endringer i folkehøyskoleloven, barnehageloven og voksenopplæringsloven m.m. (samleproposisjon)

  Proposisjon | Kunnskapsdepartementet

  Proposisjonen omfatter ulike forslag som gjelder karriereveiledning for fylkeskommunene, utfasing av tilskudd til kortkurs i folkehøyskolen, internkontroll for friskoler og for barnehager, realkompetansekrav for voksne søkere til friskoler, psykososialt barnehagemiljø, kommunal barnehagemyndighet, voksenopplæring, utdanningsstøtte m.m.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • Færre elever mobbes

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  I fjor ble 6 prosent av elevene mobbet. Det er den laveste andelen siden målingene startet for 13 år siden.

 • Innfører mobbelov i barnehagen

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen vil gi barnehagene tydeligere og strengere regler for hva de skal gjøre for å sikre barnehagebarn et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. — Vårt mål er at det nye regelverket skal bidra til å skape gode og trygge hverdager for barna i barnehagene. Nå vil vi lovfeste at barnehagene skal ha nulltoleranse mot mobbing som for eksempel erting, plaging eller gjentatt utestengelse fra lek. Vi innfører en aktivitetsplikt for barnehagen som skal sikre at alle barn opplever det som trygt og godt i barnehagen, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

 • Skolene tar raskere tak i mobbesaker

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  Evalueringen av de nye mobbereglene viser at de nye reglene i stor grad fungerer etter hensikten. – Vi ser en tydelig forbedring i skolenes praksis. Skolene lager flere aktivitetsplaner, de jobber mer systematisk både forebyggende og i oppfølgingen av enkeltsaker og tar raskere tak i saker enn før. Dette er et godt steg i riktig retning, men jeg ser også at det er noen utfordringer vi må ta tak i. Alle elever skal ha det trygt og godt på skolen, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

 • 653 mobbesaker til fylkesmennene i fjor høst

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  Stadig flere mobbesaker meldes inn til fylkesmannen, og i om lag fire av fem saker har skolene brutt aktivitetsplikten. – Det er uakseptabelt at elever og foreldre opplever at skolen ikke gjør nok for å stanse mobbing. Disse tallene viser at for mange skoler bryter aktivitetsplikten. Jeg forventer at skolene følger opp den viktige jobben som må gjøres for å skape et godt skolemiljø for alle elever, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

 • 103 skoler reduserte mobbing

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  Mobbingen har gått kraftig ned ved 103 skoler som har fått ekstern veiledning i regi av Utdanningsdirektoratet. Skolene har gått fra å ligge godt over landssnittet i mobbesaker til å ligge godt under, viser ny NTNU-rapport. – Et inkluderende, trygt og godt skolemiljø er avgjørende for at elevene lærer og mestrer. Derfor gleder det meg at så mange skoler som har slitt med mobbing får hjelpen de trenger til å snu utviklingen. Dette viser at innsatsen for kompetanseutvikling lokalt virker, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

 • VGS-elever som mobber kan bli pålagt å bytte skole

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår at elever som mobber kan bli tvangsflyttet også i videregående skole. – Pålagt skolebytte skal kun være et tiltak i ekstraordinære tilfeller der andre tiltak ikke har vært nok. Vi må sikre alle elever et trygt og godt skolemiljø, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

 • Jan Tore Sanner inviterer fylkesmenn til møte om handhevingsordninga i skolemiljøsaker

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  Hausten 2017 innførte regjeringa eit nytt og strengare regelverk mot mobbing og ei ny klageordning hjå fylkesmennene. No inviterer kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner fylkesmenn og andre viktige aktørar til eit erfaringsmøte om den nye handhevingsordninga.

 • Skolen gjør ikke nok i fire av fem mobbesaker

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  Elevene har fått medhold i fire av fem mobbesaker der fylkesmennene har vurdert om skolene har oppfylt aktivitetsplikten sin. – Skolen skal være et trygt og godt sted å være. Det er uakseptabelt at så mange elever og foreldre opplever at skolen ikke gjør nok for å stoppe mobbing, sier kunnskaps- og integreringsmininister Jan Tore Sanner.

 • Mobbeombud i alle fylker

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  – Jeg er glad for at samtlige fylker fra høsten 2018 får mobbeombud. De skal støtte og veilede barn, elever og foreldre i saker som gjelder beskyttelse mot mobbing og å skape et bedre barnehage- og skolemiljø, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

 • Ber fylkene søke om å få lokalt mobbeombud

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  15. mars er fristen for å søke om å få mobbeombud i fylkene. – Alle barn har rett til et trygt og godt miljø, og en barnehage og skole fri for mobbing. Derfor er det viktig at alle fylker får på plass egne mobbeombud. Det gjør veien til hjelp kortere for barn og foreldre, sier kunnskaps – og integreringsminister Jan Tore Sanner.

 • Flere melder fra om mobbesaker til fylkesmennene

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  – Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, og ingen barn skal oppleve mobbing. Det er uakseptabelt at så mange barn og unge mobbes, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

 • Alle fylker får eget mobbeombud

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  Fra høsten 2018 innfører regjeringen en ordning med mobbeombud i alle landets fylker. Det vil styrke det lokale arbeidet med mobbing i både barnehager og skoler.

 • Ingen skal kunne snu seg vekk

  Tale/innlegg | Kunnskapsdepartementet

  Den siste uken har vi igjen fått høre historier om hvor forferdelig det kan gå når barn utsettes for mobbing. Det er umulig å se Brennpunkts historie om Arnar og Mia uten å reagere med sorg og fortvilelse. Både over hvor mye ødeleggelse mobbing kan forårsake, men også over at de ikke fikk den hjelpen de trengte. Det skal ikke skje.

 • Nulltoleranse mot mobbing lovfestes

  Nyhet | Kunnskapsdepartementet

  Nye regler om skolemiljø vedtatt av Stortinget i juni trer i kraft 1. august. – Det er fortsatt altfor mange barn og unge som opplever mobbing. De nye reglene setter eleven i sentrum, og vi får et system som er mer barnevennlig, raskere og enklere enn det gamle, sier Røe Isaksen.

 • Mer effektivt regelverk mot mobbing

  Nyhet | Kunnskapsdepartementet

  Stortinget behandlet i dag regjeringens forslag til nye regler om skolemiljø. – Det lovvedtaket vi har fått er en del av et takskifte i innsatsen mot mobbing, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 • Prop. 57 L (2016–2017) - Endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø)

  Proposisjon | Kunnskapsdepartementet

  Lovproposisjonen inneholder forslag om nye regler om skolemiljø i opplæringsloven. Forslaget innebærer en ny aktivitetsplikt til erstatning for dagens handlings- og vedtaksplikt, samt en skjerpet aktivitetsplikt for tilfeller der ansatte krenker elever. Aktivitetsplikten består av flere delplikter: Alle som arbeider på skolen skal følge med, varsle og gripe inn overfor mobbing og krenkelser. Skolene skal undersøke all mistanke om mobbing og sette inn tiltak når en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Forslaget innebærer krav om at det utarbeides en aktivitetsplan for tilfeller der det etter loven skal settes inn tiltak og krav om at skolene dokumenterer hvordan aktivitetsplikten oppfylles. Proposisjonen inneholder også forslag om en ny håndhevingsordning til erstatning for dagens klageordning. Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet får hjemmel til å ilegge skoleeier tvangsmulkt for å sikre oppfyllelse av vedtakene i håndhevingsordningen. Lovproposisjonen inneholder også forslag om andre endringer i kapitlet om skolemiljø, blant annet endringer vedrørende virkeområdet og innføring av en informasjonsplikt.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • Høring Endringer i opplæringsloven og friskoleloven - Nytt kapittel om skolemiljø

  Høring | Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag om nytt kapittel om skolemiljø i opplæringsloven. Lovforslagene er en oppfølging av NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø og høringsinnspillene til denne. Departementet foreslår en ny, rendyrket aktivitetsplikt for skolene. Plikten skal bidra til å sikre et trygt og godt skolemiljø for den enkelte eleven. Videre foreslår departementet en ny håndhevingsordning der fylkesmannen kan gripe inn ved brudd på aktivitetsplikten, og om nødvendig gi skoleeier tvangsmulkt for å sikre etterlevelse av aktivitetsplikten. Forslaget innebærer også enkelte andre forslag, som en plikt for skolene til å informere elever og foreldre om reglene om skolemiljø og endringer i regler om ordensreglement.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 01.08.2016

 • Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

  Høring | Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø.Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 22.06.2015

 • NOU 2015: 2 - Å høre til

  NOU | Kunnskapsdepartementet

  Utvalget har vurdert de samlede virkemidlene for å skape et trygt psykososialt skolemiljø, motvirke og håndtere krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering i skolen. Utvalget foreslår i utredningen en rekke tiltak for å redusere antallet elever som blir krenket, mobbing, trakassert og diskriminert i skolen. Det er forslag til endringer i regelverket, bruk av pedagogiske virkemidler samt forslag til organisatoriske endringer.  

 • Læringsmiljø og mobbing

  Artikkel | Kunnskapsdepartementet

  Alle barn og elever har rett til et trygt og godt og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

 • Opplæringsloven

  Lov | Kunnskapsdepartementet

  Lova gjeld grunnskoleopplæring og vidaregåande opplæring i offentlege skolar og lærebedrifter dersom ikkje noko anna er særskilt fastsett.

  Se loven på lovdata.no