Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø.Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.06.2015

Vår ref.: 15/1647

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø. 

Utvalget om virkemidler for et godt skolemiljø leverte sin utredning, NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø, til kunnskapsministeren 18. mars 2015. Innstillingen ligger tilgjengelig på https://www.regjeringen.no/nb/dokument/hoeyringar/

Kunnskapsdepartementet ber høringsinstansene om å organisere sine høringsuttalelser i tråd med utvalgets samlede liste over tiltak i kapittel 1.6, med henvisning til kapittel, og at andre kommentarer kommer til slutt.   

Høringsinstansene bes vurdere behovet for å videresende høringen til underliggende etater/virksomheter, medlemsorganisasjoner o.l. Alle som ønsker det er velkomne til å sende inn høringsuttalelse. Det anmodes om at kommunene koordinerer eventuelle innspill fra sine kommunale skoler i en felles høringsuttalelse. 

Høringsfrist er 22.06.2015. Av hensyn til videre framdrift i saken ber vi om at høringsfristen overholdes. Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» på https://www.regjeringen.no/id2401139/ . Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert.

 

Vennlig hilsen 

Johan Raaum
ekspedisjonssjef

                                                                                              Kari Brustad
                                                                                              avdelingsdirektør 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

 

Abelia

Akademikerne

Antirasistisk senter

Arbeidsgiverforeningen

Atferdssenteret

Barne-, ungdoms og   familiedirektoratet (Bufdir)

Barneombudet

Barnevakten

Blindeforbundet

Datatilsynet

Departementene

Det juridiske fakultet Universitetet   i Bergen

Det juridiske fakultet Universitetet   i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet   i Tromsø

Det Utdanningsvitenskapelige   fakultet Universitetet i Oslo

Dysleksiforbundet

Døveforbundet

Elevorganisasjonen

Fagforbundet

Fafo

Fellesorganisasjonen (FO)

Forandringsfabrikken

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Foreldreutvalget for grunnskolen   (FUG)

Foreningen mobbing i skolen

Forskningsrådet

Forum for Friskoler

Friskolenes Kontaktforum

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon   (FFO)

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Godkjente Norske Utenlandsskolers   Forening (GNUF)

Helsedirektoratet

Hovedorganisasjonen for   universitets- og høyskoleutdannede (Unio)

Hovedorganisasjonen Virke

Hørselshemmedes landsforbund (HLF)

Humanistisk forbund

HL-senteret

Integrerings- og   mangfoldsdirektoratet (IMDI)

Innvandrernes Landsorganisasjon   (INLO)

Institutt for samfunnsforskning   (ISF)

Integrerings- og   mangfoldsdirektoratet

ISAAC Norge (International Society for Augmentative and Alternative   Communication)

Kommunene

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Kontaktutvalget mellom   innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)

Kristne Friskolers Forbund (KFF)

Landsforeningen for lesbiske,   homofile, bifile og transpersoner (LLH)

Lions Norge

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for Norges barne- og   ungdomsorganisasjoner (LNU)

Likestillings- og   diskrimineringsombudet

Longyearbyen lokalstyre

Lykkelige barn – Nettverk for   foreldre med høyt begavede barn

Lærernes Yrkesforbund (LY)

Mental helse ungdom

MOT

Multikultuelt Initiativ- og Ressursnettverk (MIR)

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Nordisk institutt for studier av   innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

Norges Handicapforbund

Norges Juristforbund

Norges sykepleierforbund

Norsk barnevernlederorganisasjon   (NOBO)

Norsk Forbund for Utviklingshemmede   (NFU)

Norsk foreldrelag for   funksjonshemmede

Norsk Fosterhjemsforening

Norsk innvandrerforum

Norsk institutt for forskning om   oppvekst, velferd og aldring (NOVA), HiOA

Norsk Lektorlag

Norsk Montessoriforbund

Norsk Skolelederforbund

Norsk Studentorganisasjon

Norske Fag og Friskolers Forbund   (NFFL)

Næringslivets Hovedorganisasjon   (NHO)

Odin-stiftelsen

Organisasjon mot offentlig   diskriminering (OMOD)

Private grunnskoler

Private videregående skoler

Redd Barna

Riksarkivet

Riksrevisjonen

Røde Kors

Rådgiverforum Norge

Samarbeidsforum for estetiske fag   (SEF)

Samarbeidsforum for   funksjonshemmedes fellesorganisasjon (SAFO)

Sametinget

Senter for etnisk diskriminering

Senter for IKT i utdanningen

Senter for kunnskap og likestilling   (KUN)

Sentralenheten for fylkesnemndene   for barnevern og sosiale saker

Sivilombudsmannen

Skolenes landsforbund

Spekter

Språkrådet

Skeiv ungdom

Statens råd for funksjonshemmede

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Statlige grunn- og videregående   skoler

Sex og politikk

Stiftelsen Barnas rettigheter

Stopp Mobbingen

Sysselmannen på Svalbard

Unge funksjonshemmede

UNICEF

Unio

Universiteter/høyskoler

Universitets- og høgskolerådet

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Voksne for barn

Voksenopplæringsforbundet (VOFO)

VOX Nasjonalt fagorgan for   kompetansepolitikk

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund   (YS)