Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø.Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.06.2015

Vår ref.: 15/1647

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø. 

Utvalget om virkemidler for et godt skolemiljø leverte sin utredning, NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø, til kunnskapsministeren 18. mars 2015. Innstillingen ligger tilgjengelig på https://www.regjeringen.no/nb/dokument/hoeyringar/

Kunnskapsdepartementet ber høringsinstansene om å organisere sine høringsuttalelser i tråd med utvalgets samlede liste over tiltak i kapittel 1.6, med henvisning til kapittel, og at andre kommentarer kommer til slutt.   

Høringsinstansene bes vurdere behovet for å videresende høringen til underliggende etater/virksomheter, medlemsorganisasjoner o.l. Alle som ønsker det er velkomne til å sende inn høringsuttalelse. Det anmodes om at kommunene koordinerer eventuelle innspill fra sine kommunale skoler i en felles høringsuttalelse. 

Høringsfrist er 22.06.2015. Av hensyn til videre framdrift i saken ber vi om at høringsfristen overholdes. Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» på https://www.regjeringen.no/id2401139/ . Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert.

 

Vennlig hilsen 

Johan Raaum
ekspedisjonssjef

                                                                                              Kari Brustad
                                                                                              avdelingsdirektør 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

 

Abelia

Akademikerne

Antirasistisk senter

Arbeidsgiverforeningen

Atferdssenteret

Barne-, ungdoms og   familiedirektoratet (Bufdir)

Barneombudet

Barnevakten

Blindeforbundet

Datatilsynet

Departementene

Det juridiske fakultet Universitetet   i Bergen

Det juridiske fakultet Universitetet   i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet   i Tromsø

Det Utdanningsvitenskapelige   fakultet Universitetet i Oslo

Dysleksiforbundet

Døveforbundet

Elevorganisasjonen

Fagforbundet

Fafo

Fellesorganisasjonen (FO)

Forandringsfabrikken

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Foreldreutvalget for grunnskolen   (FUG)

Foreningen mobbing i skolen

Forskningsrådet

Forum for Friskoler

Friskolenes Kontaktforum

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon   (FFO)

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Godkjente Norske Utenlandsskolers   Forening (GNUF)

Helsedirektoratet

Hovedorganisasjonen for   universitets- og høyskoleutdannede (Unio)

Hovedorganisasjonen Virke

Hørselshemmedes landsforbund (HLF)

Humanistisk forbund

HL-senteret

Integrerings- og   mangfoldsdirektoratet (IMDI)

Innvandrernes Landsorganisasjon   (INLO)

Institutt for samfunnsforskning   (ISF)

Integrerings- og   mangfoldsdirektoratet

ISAAC Norge (International Society for Augmentative and Alternative   Communication)

Kommunene

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Kontaktutvalget mellom   innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)

Kristne Friskolers Forbund (KFF)

Landsforeningen for lesbiske,   homofile, bifile og transpersoner (LLH)

Lions Norge

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for Norges barne- og   ungdomsorganisasjoner (LNU)

Likestillings- og   diskrimineringsombudet

Longyearbyen lokalstyre

Lykkelige barn – Nettverk for   foreldre med høyt begavede barn

Lærernes Yrkesforbund (LY)

Mental helse ungdom

MOT

Multikultuelt Initiativ- og Ressursnettverk (MIR)

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Nordisk institutt for studier av   innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

Norges Handicapforbund

Norges Juristforbund

Norges sykepleierforbund

Norsk barnevernlederorganisasjon   (NOBO)

Norsk Forbund for Utviklingshemmede   (NFU)

Norsk foreldrelag for   funksjonshemmede

Norsk Fosterhjemsforening

Norsk innvandrerforum

Norsk institutt for forskning om   oppvekst, velferd og aldring (NOVA), HiOA

Norsk Lektorlag

Norsk Montessoriforbund

Norsk Skolelederforbund

Norsk Studentorganisasjon

Norske Fag og Friskolers Forbund   (NFFL)

Næringslivets Hovedorganisasjon   (NHO)

Odin-stiftelsen

Organisasjon mot offentlig   diskriminering (OMOD)

Private grunnskoler

Private videregående skoler

Redd Barna

Riksarkivet

Riksrevisjonen

Røde Kors

Rådgiverforum Norge

Samarbeidsforum for estetiske fag   (SEF)

Samarbeidsforum for   funksjonshemmedes fellesorganisasjon (SAFO)

Sametinget

Senter for etnisk diskriminering

Senter for IKT i utdanningen

Senter for kunnskap og likestilling   (KUN)

Sentralenheten for fylkesnemndene   for barnevern og sosiale saker

Sivilombudsmannen

Skolenes landsforbund

Spekter

Språkrådet

Skeiv ungdom

Statens råd for funksjonshemmede

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Statlige grunn- og videregående   skoler

Sex og politikk

Stiftelsen Barnas rettigheter

Stopp Mobbingen

Sysselmannen på Svalbard

Unge funksjonshemmede

UNICEF

Unio

Universiteter/høyskoler

Universitets- og høgskolerådet

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Voksne for barn

Voksenopplæringsforbundet (VOFO)

VOX Nasjonalt fagorgan for   kompetansepolitikk

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund   (YS)

Følg saken Saksgang: Regjeringens arbeid for å bekjempe mobbing

 • Mobbeombud i alle fylker

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  – Jeg er glad for at samtlige fylker fra høsten 2018 får mobbeombud. De skal støtte og veilede barn, elever og foreldre i saker som gjelder beskyttelse mot mobbing og å skape et bedre barnehage- og skolemiljø, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

 • Mer effektivt regelverk mot mobbing

  Nyhet | Kunnskapsdepartementet

  Stortinget behandlet i dag regjeringens forslag til nye regler om skolemiljø. – Det lovvedtaket vi har fått er en del av et takskifte i innsatsen mot mobbing, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 • Prop. 57 L (2016–2017) - Endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø)

  Proposisjon | Kunnskapsdepartementet

  Lovproposisjonen inneholder forslag om nye regler om skolemiljø i opplæringsloven. Forslaget innebærer en ny aktivitetsplikt til erstatning for dagens handlings- og vedtaksplikt, samt en skjerpet aktivitetsplikt for tilfeller der ansatte krenker elever. Aktivitetsplikten består av flere delplikter: Alle som arbeider på skolen skal følge med, varsle og gripe inn overfor mobbing og krenkelser. Skolene skal undersøke all mistanke om mobbing og sette inn tiltak når en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Forslaget innebærer krav om at det utarbeides en aktivitetsplan for tilfeller der det etter loven skal settes inn tiltak og krav om at skolene dokumenterer hvordan aktivitetsplikten oppfylles. Proposisjonen inneholder også forslag om en ny håndhevingsordning til erstatning for dagens klageordning. Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet får hjemmel til å ilegge skoleeier tvangsmulkt for å sikre oppfyllelse av vedtakene i håndhevingsordningen. Lovproposisjonen inneholder også forslag om andre endringer i kapitlet om skolemiljø, blant annet endringer vedrørende virkeområdet og innføring av en informasjonsplikt.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • Høring Endringer i opplæringsloven og friskoleloven - Nytt kapittel om skolemiljø

  Høring | Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag om nytt kapittel om skolemiljø i opplæringsloven. Lovforslagene er en oppfølging av NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø og høringsinnspillene til denne. Departementet foreslår en ny, rendyrket aktivitetsplikt for skolene. Plikten skal bidra til å sikre et trygt og godt skolemiljø for den enkelte eleven. Videre foreslår departementet en ny håndhevingsordning der fylkesmannen kan gripe inn ved brudd på aktivitetsplikten, og om nødvendig gi skoleeier tvangsmulkt for å sikre etterlevelse av aktivitetsplikten. Forslaget innebærer også enkelte andre forslag, som en plikt for skolene til å informere elever og foreldre om reglene om skolemiljø og endringer i regler om ordensreglement.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 01.08.2016

 • Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

  Høring | Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø.Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 22.06.2015

 • NOU 2015: 2 - Å høre til

  NOU | Kunnskapsdepartementet

  Utvalget har vurdert de samlede virkemidlene for å skape et trygt psykososialt skolemiljø, motvirke og håndtere krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering i skolen. Utvalget foreslår i utredningen en rekke tiltak for å redusere antallet elever som blir krenket, mobbing, trakassert og diskriminert i skolen. Det er forslag til endringer i regelverket, bruk av pedagogiske virkemidler samt forslag til organisatoriske endringer.  

 • Læringsmiljø og mobbing

  Artikkel | Kunnskapsdepartementet

  Alle barn og elever har rett til et trygt og godt og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

 • Opplæringsloven

  Lov | Kunnskapsdepartementet

  Lova gjeld grunnskoleopplæring og vidaregåande opplæring i offentlege skolar og lærebedrifter dersom ikkje noko anna er særskilt fastsett.

  Se loven på lovdata.no