Høring Endringer i opplæringsloven og friskoleloven - Nytt kapittel om skolemiljø

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag om nytt kapittel om skolemiljø i opplæringsloven. Lovforslagene er en oppfølging av NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø og høringsinnspillene til denne. Departementet foreslår en ny, rendyrket aktivitetsplikt for skolene. Plikten skal bidra til å sikre et trygt og godt skolemiljø for den enkelte eleven. Videre foreslår departementet en ny håndhevingsordning der fylkesmannen kan gripe inn ved brudd på aktivitetsplikten, og om nødvendig gi skoleeier tvangsmulkt for å sikre etterlevelse av aktivitetsplikten. Forslaget innebærer også enkelte andre forslag, som en plikt for skolene til å informere elever og foreldre om reglene om skolemiljø og endringer i regler om ordensreglement.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.08.2016

Vår ref.: 16/4099

Høring om endringer i opplæringsloven og friskoleloven - Nytt kapittel om skolemiljø

 

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) og lov 4. juli 2003 nr. 84 om frittståande skolar (friskoleloven) på høring.

Høringsnotatet inneholder forslag til nytt kapittel om skolemiljø i opplæringsloven. Det foreslås blant annet:

 • ny aktivitetsplikt og skjerpet aktivitetsplikt dersom det er ansatte som krenker elever
 • ny håndhevingsordning ved brudd på aktivitetsplikten
 • hjemmel for pålegg om retting og pålegg om tiltak ved brudd på aktivitetsplikten
 • hjemmel for tvangsmulkt for å sikre oppfyllelse av pålegg ved brudd på aktivitetsplikten
 • ny plikt for skolen til å informere elever og foreldre om reglene i kapitlet om skolemiljø

Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2483904.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

Høringsfristen er 1. august 2016. 

Departementet vil understreke at også andre enn dem som står på listen over høringsinstanser, er velkomne til å uttale seg i høringen. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

 

 

Med hilsen      
                                                                 

Erik Saglie (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Susanne Sollie
                                                                                          seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

 

 

Vedlegg: Høringsnotat

 

 

Departementene
Barneombudet 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Datatilsynet 
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Fylkesmennene
Helsedirektoratet
Helsetilsynet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring
Senter for IKT i utdanningen
Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Språkrådet
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statlige grunnskoler og videregående skoler
Statlige høyskoler
Sysselmannen på Svalbard
Universiteter
Utdanningsdirektoratet
VOX Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
Riksrevisjonen
Sametinget
Sivilombudsmannen
Fylkeskommunene
Kommunene
Longyearbyen lokalstyre

Abelia
Akademikerne
Antirasistisk senter
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Barnevakten
Blindeforbundet
Dysleksi Norge
Døveforbundet
Elevorganisasjonen
Fafo
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
Forandringsfabrikken
Foreldrenettverk mot mobbing
Forum for friskoler
Friskoler
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Hovedorganisasjonen Virke
Humanetisk forbund
Hørselshemmedes landsforbund
Innvandrernes Landsorganisasjon
Institutt for samfunnsforskning
Kristne Friskolers Forbund
KS
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner
Landsorganisasjonen i Norge
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Lykkelige Barn – Nettverket for foreldre med høyt begavede barn
Lærernes Yrkesforbund
Mental helse ungdom
MOT
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forsking og utdanning
Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Norges Handikapforbund
Norges sykepleierforbund
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk fosterhjemsforening
Norsk innvandrerforum
Norsk Lektorlag
Norsk Montessoriforbund
Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis
Norsk studentorganisasjon

Næringslivets Hovedorganisasjon
Odin-stiftelsen
Organisasjonen mot offentlig diskriminering
Private grunnskoler
Private høyskoler
Redd Barna
Røde Kors
Rådet for psykisk helse
Rådgiverforum Norge
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Sex og politikk
Skeiv ungdom
Skolelederforbundet
Skolenes landsforbund
Steinerskoleforbundet
Stiftelsen barnas rettigheter
Stopp mobbingen
Utdanningsforbundet
Unge funksjonshemmede
UNICEF Norge
Uni Research Helse
Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Universitets- og høgskolerådet
Voksenopplæringsforbundet
Yrkesorganisasjonenes Sentralfor

Følg saken Saksgang: Regjeringens arbeid for å bekjempe mobbing

 • Mobbeombud i alle fylker

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  – Jeg er glad for at samtlige fylker fra høsten 2018 får mobbeombud. De skal støtte og veilede barn, elever og foreldre i saker som gjelder beskyttelse mot mobbing og å skape et bedre barnehage- og skolemiljø, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

 • Mer effektivt regelverk mot mobbing

  Nyhet | Kunnskapsdepartementet

  Stortinget behandlet i dag regjeringens forslag til nye regler om skolemiljø. – Det lovvedtaket vi har fått er en del av et takskifte i innsatsen mot mobbing, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 • Prop. 57 L (2016–2017) - Endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø)

  Proposisjon | Kunnskapsdepartementet

  Lovproposisjonen inneholder forslag om nye regler om skolemiljø i opplæringsloven. Forslaget innebærer en ny aktivitetsplikt til erstatning for dagens handlings- og vedtaksplikt, samt en skjerpet aktivitetsplikt for tilfeller der ansatte krenker elever. Aktivitetsplikten består av flere delplikter: Alle som arbeider på skolen skal følge med, varsle og gripe inn overfor mobbing og krenkelser. Skolene skal undersøke all mistanke om mobbing og sette inn tiltak når en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Forslaget innebærer krav om at det utarbeides en aktivitetsplan for tilfeller der det etter loven skal settes inn tiltak og krav om at skolene dokumenterer hvordan aktivitetsplikten oppfylles. Proposisjonen inneholder også forslag om en ny håndhevingsordning til erstatning for dagens klageordning. Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet får hjemmel til å ilegge skoleeier tvangsmulkt for å sikre oppfyllelse av vedtakene i håndhevingsordningen. Lovproposisjonen inneholder også forslag om andre endringer i kapitlet om skolemiljø, blant annet endringer vedrørende virkeområdet og innføring av en informasjonsplikt.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • Høring Endringer i opplæringsloven og friskoleloven - Nytt kapittel om skolemiljø

  Høring | Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag om nytt kapittel om skolemiljø i opplæringsloven. Lovforslagene er en oppfølging av NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø og høringsinnspillene til denne. Departementet foreslår en ny, rendyrket aktivitetsplikt for skolene. Plikten skal bidra til å sikre et trygt og godt skolemiljø for den enkelte eleven. Videre foreslår departementet en ny håndhevingsordning der fylkesmannen kan gripe inn ved brudd på aktivitetsplikten, og om nødvendig gi skoleeier tvangsmulkt for å sikre etterlevelse av aktivitetsplikten. Forslaget innebærer også enkelte andre forslag, som en plikt for skolene til å informere elever og foreldre om reglene om skolemiljø og endringer i regler om ordensreglement.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 01.08.2016

 • Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

  Høring | Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø.Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 22.06.2015

 • NOU 2015: 2 - Å høre til

  NOU | Kunnskapsdepartementet

  Utvalget har vurdert de samlede virkemidlene for å skape et trygt psykososialt skolemiljø, motvirke og håndtere krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering i skolen. Utvalget foreslår i utredningen en rekke tiltak for å redusere antallet elever som blir krenket, mobbing, trakassert og diskriminert i skolen. Det er forslag til endringer i regelverket, bruk av pedagogiske virkemidler samt forslag til organisatoriske endringer.  

 • Læringsmiljø og mobbing

  Artikkel | Kunnskapsdepartementet

  Alle barn og elever har rett til et trygt og godt og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

 • Opplæringsloven

  Lov | Kunnskapsdepartementet

  Lova gjeld grunnskoleopplæring og vidaregåande opplæring i offentlege skolar og lærebedrifter dersom ikkje noko anna er særskilt fastsett.

  Se loven på lovdata.no